Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Człopa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA nr XXXIII.239.2014 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Człopa. 2014-04-03 14:18
dokument UCHWAŁA nr XXXIII.238.2014 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie regulaminu ustalania wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania. 2014-04-24 08:15
dokument UCHWAŁA nr XXXIII.237.2014 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/76/2011 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na lata 2011-2014 na: "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej Trzebin-Dzwonowo". 2014-04-03 14:21
dokument UCHWAŁA nr XXXIII.236.2014 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/212/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2014 - 2018. 2014-04-03 14:22
dokument UCHWAŁA nr XXXIII.235.2014 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2014 rok. 2014-04-03 14:11
dokument UCHWAŁA nr XXXIII.234.2014 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Człopa w 2014 roku środków stanowiących fundusz sołecki. 2014-04-03 14:10
dokument UCHWAŁA nr XXXIII.233.2014 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/208/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok. 2014-04-03 14:10
dokument UCHWAŁA nr XXXIII.232.2014 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, pedagogów, psychologów oraz doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Człopa. 2014-04-03 14:09
dokument UCHWAŁA nr XXXIII.231.2014 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie zmiany granic okręgów wyborczych w wyborach do rady gminy. 2014-04-03 14:08
dokument UCHWAŁA nr XXXIII.230.2014 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie podziału Gminy Człopa na stałe obwody głosowania. 2014-04-03 14:07
dokument UCHWAŁA nr XXXIII.229.2014 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie uchwalenia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Człopa na lata 2013 - 2028. 2014-04-03 14:25
dokument UCHWAŁA nr XXXIII.228.2014 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Człopa. 2014-04-24 08:15
dokument UCHWAŁA nr XXXIII.227.2014 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie. 2014-04-03 14:26
dokument UCHWAŁA nr XXXIII.226.2014 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania " na lata 2014- 2020 2014-04-03 14:27
dokument UCHWAŁA nr XXXIII.225.2014 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 2014-04-03 14:28
dokument UCHWAŁA nr XXXIII.224.2014 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 2014-04-03 14:28