Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Człopa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Komunikat Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu w sprawie braku przydatności wody z wodociągu Golin. 2020-09-18 12:57
dokument Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 9/ 2020 z dnia 31.08.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2020-09-17 11:39
dokument Obwieszczenie o lustracji terenowej dla prtzedsięwzięcia : Przebudowa drogi powiatowej na odcinku droga K22 - Mielęcinn - dokument stracił ważność 2020-09-01 14:10
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku użyteczności publicznej (żłobek z przychodnią NZOZ) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu. 2020-07-24 08:50
dokument Pismo Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie sposobu zgłaszania przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie szkód w uprawach rolnych powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. 2020-07-16 09:44
dokument Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego o wydanie warunków zabudowy. 2020-07-14 12:52
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Człopa dla działki 133, obr. Drzonowo, gm. Człopa. 2020-07-01 08:41
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Załom, gm. Człopa 2020-07-01 08:42
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. 133, obr. Drzonowo, gm. Człopa 2020-07-01 08:41
dokument Otwarty nabór na rachmistrza terenowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 2020-06-17 07:15
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie stanowiska czerpania wody do celów przeciwpożarowych 2020-06-09 11:41
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pt. " Budowa linii kablowej w obrębie Człopa 106, m. Człopa, ul. Polna 2020-05-25 09:44
dokument Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 7 z dnia 23.04.2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików w woj. zachodniopomorskim. 2020-04-28 09:24
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji celu publicznego "Budowa sieci kablowej nN 0,4 kV" obr. Człopa 106, ul. Polna, m. Człopa" 2020-04-22 14:27
dokument Obwieszczenie o decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2318 Z na odcinku drogi krajowej 22- Mielęcin 2020-04-20 12:50
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pt. " Budowa linii napowietrzno-kablowej w obrębie Człopa 106, m. Człopa 2020-04-02 11:09
dokument Ogłoszenie o prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest administrowanie cmentarzy komunalnych w gminie Człopa 2020-03-16 12:47
dokument Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wałczu o planowanym szkoleniu dla hodowców zwierząt gospodarskich, które odbędzie się w dniu 20.03.2020 o godz. 10.00 w Wałczu - dokument stracił ważność 2020-03-06 14:40
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pt. " Budowa linii energetycznej Wołowe Lasy-Mielęcin-Straduńj 2020-03-03 12:29
dokument Rozporządzewnie Wojewody Zachodnipomorskiego w sprawie odstrzału sanitarnego dzików. 2020-02-21 12:07
dokument Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wałczu dla hodowców drobiu 2020-01-31 09:55
dokument Ogłoszenie o wydaniu w dniu 13.01.2020 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ?Przebudowie drogi powiatowej nr 2318 Z na długości 1,2 km - odcinek w m. Mielęcin - w ciągu ul. 1-go Maja i Dworcowej pomiędzy tablicami miejscowości wraz z odwodnieniem?, 2020-01-16 08:52
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o kwalifikacji wojskowej 2020. 2020-01-16 08:34
dokument Ogłoszenie - Transport drewna 2020-01-15 12:22
dokument Ogłoszenie - Pocięcie drewna 2020-01-15 12:21
dokument Ogłoszenie - Dowożenie drewna 2020-01-15 12:18
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji celu publicznego"Budowa linii napowietrzno-kablowej" 2020-01-13 13:19
dokument Protokół z rozpatrzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na upowszechnianiu dyscyplin sportowych na terenie Miasta i Gminy Człopa 2020-01-13 11:38
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawielokalizacji inwestycji celu publicznego pt. " Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej Człopa-Trzebin-Drzonowo" 2019-12-16 14:18
dokument BDO komunikat dla przedsiębiorców. 2019-12-04 09:52
dokument przebudowie drogi powiatowej nr 2318 Z na długości 1,2 km - odcinek w m. Mielęcin - w ciągu ul. 1-go Maja i Dworcowej pomiędzy tablicami miejscowości wraz z odwodnieniem. 2019-11-27 13:57
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2020. 2019-12-06 09:11
dokument Obwieszcenie o wszczęciu postępowania w sprawie realizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą "Budowi sieci wodociągowej Człopa-Trzebin-Drzonowo" 2019-11-21 13:00
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania " Budowa sieci energetycznej oświetleniowej o napięciu poniżej 1 kV oraz montaż obiektów małej architektury ? tablic informacyjnych" na działkach 326/1 i 326/6 w obrębie Człopa 105, m . Człopa i na działce 5/4 w obrębie Trzebin, gm. Człopa. 2019-11-19 09:49
dokument Protokół z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. 2019-10-28 14:32
dokument Obwieszczenie o lokalizacji celu publicznego polegającego na "Budowa sieci energetycznej oświetleniowej o napięciu poniżej 1 kV oraz montaż obiektów małej architektury - tablic informacyjnych na działkach 326/1 i 326/6 w obrębie Człopa 105 oraz na działce 5/4 w obrębie Trzebin 2019-10-24 13:15
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie inwestycji celu publicznego- Budowa linii kablowej nN 0,4 kV i przebudowa linii napowietrznej w obrębie Drzonowo, gm. Człopa 2019-10-14 11:57
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającego na rozbudowie budynku stacji uzdatniania wody na działkach 130/4 i 84/66 przy ul. Piaskowej, obr. Człopa 105, m. Człopa 2019-10-10 12:30
dokument Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2019-10-02 10:08
dokument Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu "Programu współpracy samorządu Gminy Człopa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz., 688 ze zm.) na rok 2020" 2019-10-28 14:32
dokument Obwieszczenie o zmianie decyzji celu pblicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 (Play) na działce 10/1, obręb Bukowo, gm. Człopa 2019-09-30 11:37
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie inwestycji celu publicznego- hydrofornia, ul Piaskowa, 78-630 Człopa 2019-09-18 09:22
dokument Informacja dla przedsiębiorców. 2019-08-13 11:55
dokument Obwieszczenie - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 177 ul. Kolejowa w m. Człopa 2019-07-09 08:28
dokument Informacja o wydaniu pozwolenia na budowę dla zamierzenia "Renowacja założeń małej retencji - Rynna Grodzisko". 2019-06-18 07:39
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Człopie, Plac Zwycięstwa 6 2019-06-13 08:34
dokument Informacja o wyborze oferty na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach działania 7.6 wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym 2019-06-05 12:20
dokument Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 177 w Człopie. 2019-06-03 09:13
dokument Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym 2019-05-07 12:26
dokument Sprawozdanie z realizacji programu współpracy samorządu Gminy Człopa z organizacjami pozarządowymi za rok 2018 2019-05-07 09:23
dokument Protokół z otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego. 2019-05-06 12:58
dokument Zapytanie ofertowe - Pocięcie drewna opałowego. 2019-03-13 14:58
dokument Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie linii elektroenergetycznej dla zasilania budynków mieszkalnych w m. Człopa 2019-03-13 08:38
dokument Obwieszczenie - dokument stracił ważność 2019-03-08 14:33
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania 2019-03-05 11:16
dokument Nabór na stanowisko kierowcy 2019-02-28 09:58
dokument Petycja zlożona w dniu 15.11.2018 r. przez Schulz-Efekt Sp. z o. o. wraz z odpowiedzią 2019-02-11 11:16
dokument Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie linii energetycznej kablowej SN Wołowe Lasy - Straduń 2019-02-01 12:20
dokument Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko radcy prawnego 2019-02-01 07:59
dokument Zakończenie postępowania w sprawie decyzji lokalizacyjnej celu publicznego dla działki 10/2, obręb Bukowo, gm. Człopa 2019-01-28 10:34
dokument Nabór na stanowisko radcy prawnego 2019-02-01 07:57
dokument Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającego na renowacji założeń małej retencji 2019-01-11 12:15
dokument Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ?Renowacji założeń małej retencji ? Rynna Grodzisko? 2019-01-04 12:18
dokument Ogłoszenie o naborze ofert organizacji pożytku publicznego 2018-12-28 14:11
dokument Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego 2018-12-21 11:16
dokument Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko Inspektora ( podinspektora ) ds. gospodarki mieszkaniowej 2018-12-21 07:51
dokument Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. księgowości podatkowej 2018-12-21 07:43
dokument NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZŁOPIE - ogłoszenie o wyniku naboru. 2018-12-17 11:58
dokument Zakończenie postępowania w sprawie decyzji lokalizacyjnej celu publicznego dla działki 26/2, obręb Szczuczarz, gm. Człopa 2018-12-12 11:31
dokument NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZŁOPIE - wyniki 1 etap 2018-12-03 12:24
dokument Komunikat nr 2 Dyrektora ZGKZB w sprawie przydatności wody do spożycia 2018-11-29 14:38
dokument Komunikat Dyrektora ZGKZB w sprawie uruchomienia zastępczego żródła dostawy wody zdatnej do spożycia 2018-11-28 11:32
dokument Nabór na stanowisko inspektora (podinspektora) do spraw księgowości podatkowej. 2018-11-26 14:54
dokument Nabór na stanowisko inspektora (podinspektora) do spraw gospodarki mieszkaniowej. 2018-11-26 14:51
dokument Projekt programu współpracy samorządu Gminy Człopa z organizacjami pozarządowymi 2018-11-15 09:29
dokument NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Szkole Podstawowej w Człopie 2018-11-14 14:17
dokument NABÓR na stanowisko Animatora Sportu 2018-11-06 09:30
dokument Obwieszczenie w sprawie ponownego ustalenia lokalizacji celu publicznego 2018-10-16 14:01
dokument Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej wraz z szafą kablową w m. Przelewice, gm. Człopa 2018-08-29 14:18
dokument Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2318Z w m. Wołowe Lasy, gm. Człopa 2018-08-02 08:12
dokument przebudowie drogi powiatowej nr 2318 w miejscowości Wołowe Lasy na działkach o nr Ew. 379,382,172/2 w obrębie Wołowe Lasy, gmina Człopa. 2018-07-25 10:28
dokument Nabór na stanowisko Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa- wyniki konkursu 2018-07-09 13:16
dokument Nabór na stanowisko Inspektora do spraw Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa - lista osób zakwalifikowanych 2018-07-04 14:20
dokument Nabór na stanowisko Inspektora do spraw Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa - lista osób ubiegajacych się 2018-07-03 14:59
dokument Zawiadomienie o zakończeniu postępowania-cel publiczny- ENEA 2018-07-03 08:07
dokument Dot. naboru na stanowisko urzędnicze Inspektora do spraw ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa 2018-06-22 14:32
dokument Nabór na stanowisko urzędnicze Inspektora ds. ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa 2018-06-15 14:20
dokument OBWIESZCZENIA STAROSTY WAŁECKIEGO 2018-05-25 13:50
dokument Obwieszczenie o ponownym rozpatrzeniu wniosku o lokalizację celu publicznego - wieża telefonii komórkowej w Szczuczarzu - dz. 26/2, obręb Szczuczarz 2018-05-15 11:38
dokument Obwieszczenie Starosty 2018-05-09 10:15
dokument Ogłoszenie o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia 2018-04-26 13:40
dokument Budowa linii SN 15kV kablowej oraz dwóch stanowisk słupowych 15kV zlokalizowanych na działkach: 25, 23, 9, 14/6, obręb Pieczyska i na działkach :43, 354/2, 79, 71, 23, 404, 8346/1, 403, 10/6, 19, obręb Przelewice, 78-630 Człopa. 2018-03-28 10:13
dokument Protokół w sprawie rozpatrzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 2018-02-20 14:00
dokument Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia otwartego konkursu ofert 2018-02-19 14:50
dokument Ogłoszenie o naborze ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej 2018-02-01 09:58
dokument Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia - przebudowa dróg powiatowych na odcinku Człopa - Golin. 2018-01-29 11:09
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego - wieża tel. w Człopie na dz. 158/1-obr. Człopa 105 2018-01-09 09:51
dokument Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. archiwizacji, kadr i oświaty w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa - wyniki naboru 2018-01-05 14:54
dokument Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. archiwizacji, kadr i oświaty w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa - informacja o ofertach 2018-01-05 07:38
dokument Nabór-zastępstwo na stanowisko inspektora ds. inwestycji UMIG Człopa - informacja o naborze 2018-01-03 10:55
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego - wieża tel. w Szczuczarzu 2018-01-02 12:31
dokument Nabór-zastępstwo na stanowisko inspektora ds. inwestycji UMIG Człopa - informacja o zgłoszonych ofertach 2017-12-22 11:53
dokument Ogłoszenie wyników konsultacji społecznych dotyczących Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Człopa do roku 2023 2017-12-19 14:29
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZŁOPA o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Człopa do roku 2023 2017-12-19 14:25
dokument Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. archiwizacji, kadr i oświaty w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa 2017-12-15 10:39
dokument Nabór-zastępstwo na stanowisko inspektora ds. inwestycji UMIG Człopa 2017-12-11 08:33
dokument Konsultacje Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Człopa do roku 2023 2017-12-05 14:27
dokument Konsultacje społeczne obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Człopa 2017-10-27 14:08
dokument Nabór na stanowisko kasjera UMIG Człopa - wyniki 2017-10-09 12:28
dokument Nabór na stanowisko kasjera UMIG Człopa - test kwalifikacyjny 2017-10-04 13:16
dokument Nabór na stanowisko kasjera UMIG Człopa - lista osób zakwalifikowanych 2017-10-03 07:48
dokument Nabór na stanowisko kasjera UMIG Człopa 2017-09-18 09:07
dokument Ogłoszenie o wyłożeniu protokołu inwentaryzacyjnego nieruchomości podlegającej komunalizacji na wniosek Gminy Człopa 2017-06-26 14:57
dokument Zawiadomienie o zakończeniu postępowania -Śieć wodociągowa w m.Gieczynek 2017-06-09 14:11
dokument Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Człopa o wydaniu w dniu 17.05.2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na produkcji regranulatu z tworzyw sztucznych, lokalizacja na dz. nr 89 , obręb geodezyjny Marcinkowice 2017-05-17 08:10
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej w m. Gieczynek 2017-05-11 07:47
dokument Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. 2017-04-28 14:41
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania środowiskowego dla przedsięwzięcia: przebudowa drogi powiatowej nr 2320Z w m. Jaglice 2017-04-28 11:26
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji bazy telefonii komórkowej 2017-04-25 09:35
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2320Z 2017-03-31 08:07
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie linii napowietrznej na sieć kablową na ulicach Młyńskiej i Strzeleckiej w Człopie 2017-02-22 11:08
dokument Protokół z rozpatrzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 2017-02-10 13:50
dokument Nabór na stanowisko Głównej Księgowej PNCKiS w Człopie 2017-02-08 12:50
dokument Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia. 2017-02-07 14:59
dokument Ogłoszenie o naborze ofert realizacji zadania z zakresu kultury fizycznej 2016-12-30 09:02
dokument Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia. 2016-11-17 14:56
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi ul. Strzelecka i częsci ul. Paderewskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie oświetlenia 2016-11-15 14:00
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi w Wołowych Lasach na działce 386/1 2016-09-16 09:45
dokument Zawiadomienie o wydaniu postanowiania dotyczącego braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydzieleniu 21 działek i budowie na każdej działce domu mieszkalnego jednorodzinnego, z działki nr 10/129 wCzaplicach, obręb ewidencyjny Człopa Podgórze, gmina Człopa. 2016-08-29 15:26
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania na realizację przedsięwzięcia polegającego na produkcji regranulatu z tworzyw sztucznych na dz. nr 89, obręb geodezyjny Marcinkowice, gmina Tuczno. 2016-08-29 15:22
dokument Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. 2016-08-05 14:27
dokument Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na produkcji regranulatu z tworzyw sztucznych na dz. nr 89, obręb geodezyjny Marcinkowice, gmina Tuczno. 2016-07-26 14:35
dokument OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Środowiska w Szczecinie. 2016-07-14 09:00
dokument Zawiadomienie o wydaniu postanowiania dotyczącego braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na produkcji regranulatu z tworzyw sztucznych na dz. nr 89, obręb geodezyjny Marcinkowice, gmina Tuczno. 2016-07-08 15:04
dokument Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia. 2016-07-07 13:35
dokument Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. 2016-05-11 14:42
dokument Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia. 2016-04-11 14:51
dokument Zbiórka odpadów problemowych na terenie miasta i gminy Człopa. 2016-03-08 08:47
dokument Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia. 2016-02-24 14:42
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia -modernizacja sieci wodociągowej w mieście i gminie Człopa. 2016-02-23 09:01
dokument Protokół z wyboru ofert na wykonanie zadania publicznego na 2016 r. 2016-02-03 11:34
dokument Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Człopa 2016-02-02 13:12
dokument Obwieszczenie - modernizacja sieci wodociągowej w mieście i gminie Człopa. 2016-01-27 08:27
dokument Ogłoszenie o naborze ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej 2016-01-13 09:54
dokument Remont i przebudowa dróg gminnych 2015-12-21 12:12
dokument Ogłoszenie o wydaniu w dniu 27.11.2015 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do nawadniania upraw na działkach nr 6/19, 6/31, 54/1 w Trzebinie 2015-11-30 08:44
dokument Wybór oferty na przygotowanie Strategii rozwoju i promocji Gminy Człopa na lata 2016 - 2023 2015-11-27 13:18
dokument Konsultacje społeczne w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 2015-11-18 07:26
dokument Powiązanie linii kablowej Mielęcin i Wołowe Lasy 2015-10-08 09:17
dokument Zbiórka odpadów problemowych 2015-09-29 07:12
dokument Obwieszczenie o rozbudowie sieci wodociągowej z przyłączami w m. Człopa Podgórze (Nałęcze) gm. Człopa 2015-07-06 11:28
dokument Ogłoszenie konkursu na dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie 2015-07-01 14:23
dokument Konsultacje w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych Gminy Człopa w ramach inicjatywy lokalnej. 2015-07-01 10:50
dokument Ogloszenie konkursu ofert na ratownika wodnego na terenie Miasta i Gminy Człopa w okresie wakacji 2015 roku 2015-06-19 15:19
dokument Ogłoszenie o planowanym przedsięwzięciu polegającym na rozbudowie sieci wodociągowej Człopa - Podgórze (Nałęcze) 2015-06-10 14:12
dokument Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy. 2015-05-29 14:45
dokument Informacja z postępowania - naboru na stanowisko Kierownika Polsko - Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie. 2015-05-20 11:52
dokument Ogłoszenie w sprawie osób spełniających wymagania formalne do ubiegania się o stanowisko Kierownika PNCKiS w Człopie. 2015-04-30 14:02
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegająącego na budowie linii elektroenergetycznej Mielęcin-Wołowe Lasy 2015-04-27 11:29
dokument NABÓR na stanowisko Kierownika Polsko - Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie. 2015-04-21 15:12
dokument ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT:Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie miasta i gminy Człopa. 2015-03-31 11:57
dokument Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców miasta i gminy Człopa 2015-03-17 08:49
dokument Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn. Przewóz dzieci. 2015-03-10 09:27
dokument Informacja z przeprowadzonego postępowania - naboru na Animatora Kulturalno-Sportowego. 2015-03-06 14:14
dokument Informacja z przeprowadzonego postępowania - naboru na Animatora Sportowego. 2015-03-06 14:12
dokument Zbiórka odpadów wielkogabarytowych. 2015-03-06 10:25
dokument Informacja z postępowania - naboru na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Człopa. 2015-03-06 09:36
dokument Ogłoszenie w sprawie osób spełniających wymagania formalne do ubiegania się o stanowisko Animatora Kulturalno-Sportowego. 2015-02-26 13:43
dokument Ogłoszenie w sprawie osób spełniających wymagania formalne do ubiegania się o stanowisko Animatora Sportowego. 2015-02-26 13:43
dokument Informacja z postępowania - naboru na stanowisko Strażnika Miejskiego. 2015-02-24 14:01
dokument Ogłoszenie w sprawie osób spełniających wymagania do ubiegania się o stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Człopa. 2015-02-24 12:44
dokument Protokół z konkursu ofert zadania publicznego 2015-02-12 09:54
dokument NABÓR na stanowisko Animatora Sportowego 2015-02-12 08:53
dokument NABÓR na stanowisko Animatora Kulturalno-Sportowego 2015-02-12 08:46
dokument Nabór na stanowisko Strażnika Miejskiego. 2015-02-11 14:46
dokument Informacja z postępowania - naboru na stanowisko podinspektora do spraw obronnych, rolnictwa i gospodarki komunalnej UMiG Człopa. 2015-02-10 14:01
dokument Nabór na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Człopa. 2015-02-04 08:36
dokument Informacja z postępowania - naboru na stanowisko inspektora (podinspektora) do spraw wydawania odpisów i zaświadczeń z ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego w Człopie. 2015-02-03 12:06
dokument Ogłoszenie w sprawie zakończenia postępowania - naboru na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Człopa. 2015-02-02 13:28
dokument Ogłoszenie w sprawie osób spełniających wymagania formalne do ubiegania się o stanowisko podinspektora (inspektora) do spraw obronnych, rolnictwa i gospodarki komunalnej UMiG Człopa. 2015-01-29 07:11
dokument Ogłoszenie w sprawie osób spełniających wymagania formalne do ubiegania się o stanowisko inspektora (podinspektora) do spraw wydawania odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego Urzęu Stanu Cywilnego w Człopie. 2015-01-23 13:38
dokument Nabór na stanowisko podinspektora (inspektora) do spraw obronnych, rolnictwa i gospodarki komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Człopa. 2015-01-15 11:17
dokument Nabór na stanowisko inspektora (podinspektora) do spraw wydawania odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego USC 2015-01-13 14:34
dokument Nabór na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Człopa. 2015-01-13 13:00
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej 2015-01-08 08:41
dokument Informacja z postępowania - naboru na stanowisko: SPECJALISTA DO SPRAW KADR I PŁAC w Szkole Podstawowej w Człopie. 2014-11-14 13:20
dokument Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Człopa w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych. 2014-11-06 14:45
dokument Ogłoszenie w sprawie osób, które zakwalifikowały się do nastepnego etapu naboru na stanowisko: SPECJALISTA DO SPRAW KADR I PŁAC w Szkole Podstawowej w Człopie. 2014-11-06 08:30
dokument Ogłoszenie w sprawie osób spełniających wymagania formalne do ubiegania się o stanowisko: SPECJALISTA DO SPRAW KADR I PŁAC w Szkole Podstawowej w Człopie 2014-10-21 11:33
dokument Informacja z postępowania - naboru na stanowisko podinspektora do spraw obrony cywilnej, spraw obronnych, wojskowych, przeciwpożarowych i windykacji. 2014-10-07 12:00
dokument Nabór na stanowsiko pracy w Szkole Podstawowej w Człopie: SPECJALISTA DO SPRAW KADR I PŁAC 2014-10-07 13:17
dokument Ogłoszenie w sprawie osób spełniających wymagania formalne do ubiegania się o stanowisko podinspektora do spraw obrony cywilnej, spraw obronnych, wojskowych, przeciwpożarowych i windykacji. 2014-09-22 13:40
dokument Obwieszczenie o ułożeniu odcinka kabla i posadowieniu złącza na dz. 219 obr. Wołowe Lasy 2014-09-16 07:59
dokument Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko podinspektora do spraw obrony cywilnej, spraw obronnych, wojskowych i przeciwpożarowych. 2014-09-05 09:38
dokument Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy. 2014-07-31 14:37
dokument Obwieszczenie o wykonaniu zatoki postojowej przy Pl. Zwycięstwa w Człopie 2014-06-06 08:25
dokument Budowa nowej linii kablowo-napowietrznej w obr. Dłusko 2014-05-21 10:55
dokument Informacja z postępowania - naboru na stanowisko Strażnika Miejskiego. 2014-05-16 13:13
dokument Obwieszczenie o budowie sieci kanalizacj deszczowej, teren ul. Polnej, Rybackiej i Podgórnej w Człopie. 2014-05-08 13:39
dokument Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko Strażnika Miejskiego. 2014-05-05 15:05
dokument Zarządzenie Nr 17/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie wyznaczenia nieodpłatnych miejsc do umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów dla komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 25 maja 2014r. 2014-04-29 12:40
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez Burmistrza Miasta i Gminy Człopa dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego. 2014-04-23 09:14
dokument Ogłoszenie w sprawie osób spełniających wymagania formalne do ubiegania się o stanowisko Strażnika Miejskiego. 2014-04-14 13:25
dokument Budowa farmy solarnej z paneli fotowoltaicznych na działce nr 4/10 w obrębie ewidencyjnym Golin. 2014-04-08 13:32
dokument Administrowanie cmentarzami komunalnymi - zapytanie o cenę 2014-04-08 13:29
dokument Nabór na stanowisko Strażnika Miejskiego. 2014-03-31 14:44
dokument Ogłoszenie o planowanym przedsięwzięciu polegającym na budowie dwóch stawów rybnych na działce nr 600, obręb Wołowe Lasy. 2014-03-28 14:25
dokument Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy. 2014-03-20 19:33
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie trybun dwurzędowych na wielofunkcyjnym boisku sportowym. 2014-03-04 12:05
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2014-02-21 12:49
dokument Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania publicznego. 2014-02-11 09:08
dokument Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie stawu rybnego ekstensywnej hodowli rybackiej..." 2014-02-04 10:20
dokument Konkurs na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej. 2014-01-13 10:54
dokument Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2013-12-31 10:45
dokument Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2013-12-19 20:58
dokument Ogłoszenie w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Człopa na lata 2013 - 2028 2013-11-29 14:32
dokument Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych. 2013-11-26 09:24
dokument Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 19.12.2013 r. 2013-11-20 13:27
dokument Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 19.12.2013 r. 2013-11-18 20:29
dokument Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 19.12.2013 r. 2013-11-19 08:32
dokument Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2013-09-27 15:04
dokument OBWIESZCZENIE - przebudowa mostu na rzece Płycina na działce nr 8057 w obrębie Golin, gmina Człopa oraz na działkach 8360 i 8357 w obrębie Jelenie, gmina Człopa.. 2013-09-19 12:42
dokument OBWIESZCZENIE - przebudowa mostu na rzece Szyja na działkach nr 8057 i 8064 w obrębie Golin, gmina Człopa. 2013-09-19 12:40
dokument OBWIESZCZENIE - Budowa budynku przedpogrzebowego - kaplicy cmentarnej oraz budowa zbiornika bezodpływowego na działkach nr 32/2 i 31 przy ul. Mickiewicza w Człopie. 2013-09-13 14:24
dokument NABÓR na stanowisko Animatora Obiektu Kulturalno-Sportowego - Informacja z przeprowadzonego postępowania. 2013-09-09 14:42
dokument Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 07.10.2013 r. 2013-09-04 14:59
dokument NABÓR na stanowisko Animatora Obiektu Kulturalno-Sportowego - wykaz osób spełniających wymagania formalne. 2013-08-30 13:27
dokument Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy 2013-08-27 13:45
dokument NABÓR na stanowisko Animatora Obiektu Kulturalno-Sportowego. 2013-08-14 10:54
dokument Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2013-07-05 10:55
dokument Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w 2012 roku udzielono ulg lub umorzeń. 2013-06-26 10:10
dokument ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY 2013-06-05 08:00
dokument Burmistrz Miasta i Gminy Człopa podaje do publicznej wiadomości zamierzenie inwestora tj. Pana Jacka Jurka, zam. ul. Płowiecka 8, 60-277 Poznań 2013-05-23 12:53
dokument Burmistrz Miasta i Gminy Człopa podaje do publicznej wiadomości zamierzenie inwestora tj. Miasta i Gminy Człopa 2013-05-22 11:04
dokument Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 14.06.2013 r. 2013-05-14 14:04
dokument Postanowienie o podjęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia inwestycji celu publicznego w miejscowości Człopa 2013-05-07 11:39
dokument Postanowienie o podjęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia inwestycji celu publicznego w miejscowości Rusinowo 2013-05-07 11:39
dokument Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 14.06.2013 r. 2013-04-12 14:32
dokument Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 14.05.2013 r. 2013-04-11 14:52
dokument Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2013-03-14 14:51
dokument POSTANOWIENIE O WZNOWIENIU POSTĘPOWANIA w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej 2013-02-01 13:36
dokument Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania publicznego. 2013-01-29 09:41
dokument Udostępnianie aktów normatywnych i innych aktów prawnych. 2013-01-24 13:11
dokument Wykaz dotyczący nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Człopa, stanowiących własność Miasta i Gminy Człopa, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym 2013-01-24 11:22
dokument Apel Rady Miejskiej w Człopie w sprawie składowiska odpadów komunalnych zlokalizowanego na terenie gminy Człopa 2013-01-04 13:20
dokument Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej. 2013-01-04 13:44
dokument Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 25.01.2013 r. 2012-12-24 10:43
dokument Informacja z przeprowadzonego naboru na stanowisko Strażnika Miejskiego. 2012-12-21 10:36
dokument Ogłoszenie w sprawie osób spełniających wymagania do ubiegania się o stanowisko Strażnika Miejskiego. 2012-12-14 13:59
dokument W sprawie naboru na stanowisko Strażnika Miejskiego. 2012-12-04 14:48
dokument Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych. 2012-11-30 11:40
dokument OBWIESZCZENIE - Budowa energetycznej linii napowietrznej nn-10,4Kv, (w miejsce istniejącej linii energetycznej przeznaczonej do demontażu) na działkach: Wołowe Lasy dz. nr 209/2, 211,215/1, 216 - Gmina Człopa 2012-11-19 10:50
dokument OBWIESZCZENIE - Budowa energetycznej linii napowietrznej nn-10,4Kv, (w miejsce istniejącej linii energetycznej przeznaczonej do demontażu) na działkach: Człopa dz. nr 83/1, 83/8, 90 - ul. Młyńska, Mielęcin dz. nr 48/4, 48/7 2012-11-19 10:48
dokument Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 18.12.2012 r. 2012-11-15 14:51
dokument Ogłoszenie o planowanej przebudowie drogi leśnej pożarowej położonej w nadleśnictwie ... 2012-11-06 13:10
dokument Informacja z przeprowadzonego postępowania - naboru na Animatora Obiektu Kulturalno-Sportowego. 2012-10-29 09:22
dokument Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 18.12.2012 r. 2012-10-08 15:03
dokument Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 09.11.2012 r. 2012-10-08 15:00
dokument Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 09.11.2012 r. 2012-10-08 14:58
dokument Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 09.11.2012 r. 2012-10-08 14:56
dokument Ogłoszenie o naborze na stanowisko Animatora Obiektu Kulturalno-Sportowego 2012-10-08 14:17
dokument Informacja z przeprowadzonego postępowania - naboru na stanowisko Strażnika Miejskiego. 2012-09-17 11:35
dokument Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2012-09-14 14:56
dokument Ogłoszenie o naborze na stanowisko Strażnika Miejskiego. 2012-09-03 12:31
dokument Zawiadomienie o odwołanym przetargu na działkę nr 199 położoną w rejonie ulicy Kolejowej w Człopie. 2012-08-27 15:11
dokument Warsztaty wychowawczo - integracyjne, zawiadomienie o wyborze oferty. 2012-08-14 14:06
dokument OBWIESZCZENIE - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN-15Kv, słupa linii SN-15Kv z rozłącznikiem sterowanym radiowo (w miejsce istniejącego słupa przeznaczonego do demontażu) oraz złącza kablowego ZKSN-15kV 2012-08-14 13:01
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Budowa świetlicy wiejskiej w Drzonowie. 2012-08-08 14:30
dokument Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 28.08.2012 r. 2012-07-27 15:02
dokument Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 28.08.2012 r. 2012-07-27 15:00
dokument Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 28.08.2012 r. 2012-07-27 14:57
dokument Zawiadomienie o odwołanym przetargu na działkę nr 85/3 położoną w Jaglicach. 2012-07-09 12:30
dokument Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2012-07-03 14:31
dokument Zaproszenie do składania ofert na stanowisko asystenta rodziny. 2012-06-18 13:44
dokument ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: Przedmiotem zamówienia jest administrowanie cmentarzem komunalnym w Wołowych Lasach. 2012-06-15 09:33
dokument Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy Człopa, data przetargu 10.07.2012 r. 2012-06-08 15:01
dokument OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji polegającej na przebudowie sieci wodociągowej dla miejscowości Przelewice 2012-05-29 11:54
dokument Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2012-05-10 14:56
dokument Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Człopie, dz. nr 46/14, 190/2 i 190/3, data przetargu 29.05.2012 r. 2012-04-27 21:10
dokument Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Załomie, dz. nr 12/2, 99 i 104, data przetargu 29.05.2012 r. 2012-04-27 20:57
dokument Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Mielęcinie, dz. nr 84/3, data przetargu 29.05.2012 r. 2012-04-27 20:50
dokument OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia, którego przedmiotem jest: ADMINISTROWANIE CMENTARZAMI KOMUNALNYMI W MIEŚCIE CZŁOPA i WSI MIELĘCIN 2012-04-16 14:44
dokument Informacja z przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora do spraw projektów Urzędu Miasta i Gminy Człopa. 2012-04-05 09:42
dokument Ogłoszenie o spełnieniu wymagań formalnych do ubiegania się o stanowisko podinspektora do spraw projektów UMiG Człopa. 2012-04-03 13:37
dokument Obwieszczenie o rozpoczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie ścieżki pieszo-rowerowej z uwzględnieniem niezbędnych zjazdów na tereny przyległych posesji oraz przejść i przejazdów przez jezdnię oraz urządzeń i obiektów zapewniających bezpieczeństwo ruchu drogowego... 2012-03-26 12:06
dokument Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora do spraw projektów Urzędu Miasta i Gminy Człopa. 2012-03-23 08:36
dokument Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej. 2012-03-20 20:17
dokument Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2012-03-16 14:59
dokument ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta Człopa. 2012-03-15 14:58
dokument Trzeci przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 26.03.2012 r. 2012-02-24 11:10
dokument Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 26.03.2012 r. 2012-02-24 11:02
dokument Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 26.03.2012 r. 2012-02-24 10:55
dokument Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 26.03.2012 r. 2012-02-24 10:48
dokument Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 26.03.2012 r. 2012-02-24 10:40
dokument Drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 26.03.2012 r. 2012-02-24 11:10
dokument Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 26.03.2012 r. 2012-02-20 20:43
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania, którego przedmiotem jest ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2012-01-30 09:04
dokument Informacja z postępowania - naboru na stanowisko Kierownika Polsko - Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie. 2012-01-13 10:04
dokument Ogłoszenie w sprawie osób spełniających wymagania formalne do ubiegania się o stanowisko Kierownika Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie. 2012-01-10 07:17
dokument Otwarty konkurs na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej. 2012-01-02 14:58
dokument Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Polsko - Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie. 2011-12-23 13:46
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie wodociągu relacji Jelenie - Miradź oraz "remoncie technologii" hydroforni w Jeleniach w gminie Człopa. 2011-12-21 13:40
dokument Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 23.01.2012 r. 2011-12-20 22:10
dokument Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 23.01.2012 r. 2011-12-20 22:03
dokument Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 23.01.2012 r. 2011-12-20 21:49
dokument Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały Rady Miejskiej w Człopie w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2012. 2011-12-09 12:52
dokument Drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 27.12.2011 r. 2011-11-25 14:08
dokument Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 27.12.2011 r. 2011-11-25 14:03
dokument Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, data przetargu 27.12.2011 r. 2011-12-28 11:08
dokument Informacja o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2011-11-24 20:49
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie magazynu soli wraz z wytwórnią solanki na działce nr 7/2 w Czaplicach (obręb Człopa Podgórze). 2011-10-31 10:53
dokument OBWIESZCZENIE - Budowa magazynu soli wraz z wytwórnią solanki w Czaplicach. 2011-10-21 14:49
dokument Informacja Burmistrza MiG Człopa w sprawie udostępnienia do wglądu spisu wyborców Gminy Człopa 2011-09-27 15:05
dokument Informacja z postępowania - naboru na stanowisko Głównej Księgowej Polsko - Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie. 2011-09-27 14:15
dokument Ogłoszenie o spełnieniu wymagań formalnych do ubiegania się o stanowisko Głównej Księgowej Polsko - Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie. 2011-09-22 13:30
dokument OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego budowy obiektów związanych z utrzymaniem drogi krajowej nr 22 - magazynu soli wraz z wytwórnią solanki, placem manewrowym i pomieszczeniami socjalnymi na działce nr 7/2 w Czaplicach. 2011-09-21 14:57
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie linii kablowej w Człopie przy ul. Przedszkolnej, ul. Paderewskiego i ul. Strzeleckiej. 2011-09-21 14:52
dokument Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy w Człopie w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych 2011-09-21 07:21
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ulicy Akacjowej wraz z kanalizacją deszczową. 2011-09-12 10:43
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie bezodpływowego zbiornika na ścieki komunalne przy budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 371/2 w Wołowych Lasach. 2011-09-12 10:45
dokument Informacja z przeprowadzonego naboru na stanowisko Kierownika Polsko - Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie. 2011-09-09 14:45
dokument Ogłoszenie w sprawie osób spełniających wymagania formalne do ubiegania się o stanowisko Kierownika Polsko - Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie. 2011-09-05 13:10
dokument OBWIESZCZENIE - Budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki komunalne przy budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 371/2 w Wołowych Lasach. 2011-09-02 15:00
dokument OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania - Budowa ulicy Akacjowej wraz z kanalizacją deszczową. 2011-09-02 11:37
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwościach głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez Burmistrza dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego. 2011-08-31 14:45
dokument Nabór kandydatów na stanowisko Głównej Księgowej Polsko - Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie. 2011-08-26 07:24
dokument Nabór kandydatów na stanowisko Kierownika Polsko - Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie. 2011-08-23 07:45
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych. 2011-08-22 09:41
dokument Obwieszczenie o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr WCK0101C 2011-08-12 08:48
dokument OBWIESZCZENIE - Budowa i przebudowa linii kablowej w Człopie przy ul. Przedszkolnej, ul. Paderewskiego i ul. Strzeleckiej. 2011-08-10 21:15
dokument OBWIESZCZENIE - Budowa ulicy Akacjowej wraz z kanalizacją deszczową. 2011-08-05 14:40
dokument Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości, działka 157/1, ul. Młyńska, data przetargu 29.08.2011 r. 2011-07-28 13:57
dokument Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości, działka 150/7, ul. Bydgoska, data przetargu 29.08.2011 r. 2011-07-28 13:54
dokument Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, działki nr 263/1 i 263/2 w Wołowych Lasach, data przetargu 29.08.2011 r. 2011-07-28 13:42
dokument Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, działka nr 394/2 w Wołowych Lasach, data przetargu 29.08.2011 r. 2011-07-28 13:38
dokument Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, działka nr 65/6 w Jaglicach, data przetargu 29.08.2011 r. 2011-07-28 13:40
dokument Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, działka 14/4, ul. Moniuszki, data przetargu 29.08.2011 r. 2011-07-28 13:33
dokument Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, działka nr 372, ul. Zwycięstwa Wojska Polskiego, data przetargu 29.08.2011 r. 2011-07-28 13:29
dokument Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, działka 48/8, ul. Leśna , data przetargu 29.08.2011 r. 2011-07-28 13:27
dokument Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, działka 46/4, ul. Leśna , data przetargu 29.08.2011 r. 2011-07-28 13:24
dokument OBWIESZCZENIE ? Budowa i przebudowa linii kablowej w Człopie przy ul. Przedszkolnej, ul. Paderewskiego i ul. Strzeleckiej. 2011-07-14 10:30
dokument Informacja z postępowania - naboru na stanowisko Kierownika referatu gospodarki komunalnej i planowania przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Człopa. 2011-07-12 08:23
dokument Ogłoszenie w sprawie osób spełniających wymagania formalne do ubiegania się o stanowisko Kierownika referatu gospodarki komunalnej i planowania przestrzennego UMiG Człopa 2011-07-12 07:40
dokument Ogłoszenie o wywieszonych wykazach. 2011-07-05 14:54
dokument Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika referatu gospodarki komunalnej i planowania przestrzennego. 2011-06-14 12:19
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa wiaty na opał na działce 245/16 przy ul. Przedszkolnej w Człopie 2011-06-01 11:57
dokument Informacja z postępowania - naboru na stanowisko młodszego księgowego Urzędu Miasta i Gminy Człopa. 2011-05-25 13:12
dokument Ogłoszenie w sprawie osób spełniających wymagania formalne do ubiegania się o stanowisko młodszego księgowego Urzędu Miasta i Gminy Człopa. 2011-05-25 13:09
dokument Obwiszczenie o zakończeniu postępowania- wiata Przedszkole 2011-05-23 10:10
dokument Ogłoszenie w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników 2011-05-19 11:00
dokument Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko młodszego księgowego Urzędu Miasta i Gminy Człopa 2011-05-04 12:56
dokument Informacja z postępowania - naboru na stanowisko Skarbnika Miasta i Gminy Człopa. 2011-04-20 19:56
dokument Ogłoszenie w sprawie osób spełniających wymagania formalne do ubiegania się o stanowisko Skarbnika Miasta i Gminy Człopa. 2011-04-20 19:34
dokument Obwieszczenie o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa wiat(y) na opał na działce 245/16 przy ul. Przedszkolnej w Człopie. 2011-04-19 10:44
dokument Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania publicznego. 2011-03-31 08:44
dokument Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania publicznego. 2011-03-31 08:39
dokument Ogłoszenie o naborze na stanowisko Skarbnika Miasta i Gminy Człopa. 2011-03-28 18:28
dokument Informacja w sprawie przeprowadzonego naboru na stanowisko informatyka Urzędu Miasta i Gminy Człopa. 2011-03-01 14:08
dokument Ogłoszenie w sprawie osób spełniających wymagania formalne do ubiegania się o stanowisko informatyka Urzędu Miasta i Gminy Człopa. 2011-03-01 14:01
dokument Ogłoszenie o naborze na stanowisko informatyka Urzędu Miasta i Gminy Człopa. 2011-02-11 12:26
dokument Ogłoszenie Zakładu Gospodarki Komunalnej ZB ws. zmian cen wody i kanalizacji 2011-02-10 08:14
dokument Wzór - oferty realizacji zadania publicznego 2011-02-11 12:42
dokument Ogłoszenie - otwarty konkurs na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2011-01-13 10:19
dokument Ogłoszenie - otwarty konkurs na realizację zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 2011-01-13 10:18
dokument Obwieszczenie Burmistrza Krzyża Wlkp 2011-01-03 13:25
dokument Ogłoszenie w sprawie osób przyjętych na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 roku. 2010-12-31 08:14
dokument Ogłoszenie naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności Mieszkań 2011. 2010-12-14 08:26
dokument Ogłoszenie w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2010-12-09 14:59
dokument Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przejętymi rozwiązaniami w projekcie studium uwarunkować i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Człopa 2010-10-25 09:59
dokument OBWIESZCZENIE - ustalenie lokalizacji inwestycji polegającej na przebudowie ul. Mickiewicza 2010-10-05 11:17
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZŁOPA - Granice okręgów wyborczych 2010-10-01 13:39
dokument OBWIESZCZENIE - Budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki komunalne przy budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 371/2 w Wołowych Lasach. 2010-09-21 13:12
dokument Przebudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Stare Osieczno - Szczuczarz od km 119 + 700 - 127 + 320 2010-09-13 09:48
dokument Informacja z przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora (inspektora) do spraw inwestycji Urzędu Miasta i Gminy Człopa. 2010-09-06 07:42
dokument Dostawa oleju opałowego lekkiego do ZGK-ZB w Człopie 2010-09-30 10:18
dokument Przetarg na sprzedaż ciągnika Ursus C- 330 2010-08-27 09:45
dokument Ogłoszenie - prośba o przekazywanie pamiątek i materiałów do Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich. 2010-08-19 08:36
dokument Ogłoszenie w sprawie osób spełniających wymagania formalne do ubiegania się o stanowisko podinspektora (inspektora) do spraw inwestycji Urzędu Miasta i Gminy Człopa. 2010-08-19 10:15
dokument Apel o pomoc dla terenów dotkniętych powodzią. 2010-08-06 15:08
dokument Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości - data przetargu 30.08.2010 r. 2010-07-30 22:40
dokument Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - data przetargu 30.08.2010 r. 2010-07-30 22:23
dokument Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej 2010-07-28 12:16
dokument Nabór na stanowisko podinspektora (inspektora) do spraw inwestycji Urzędu Miasta i Gminy Człopa. 2010-07-26 13:00
dokument Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia. 2010-07-19 13:45
dokument Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia 2010-07-19 13:42
dokument OBWIESZCZENIE - Budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki komunalne przy budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 371/2 w Wołowych Lasach. 2010-07-16 15:05
dokument Obwieszczenie - Przebudowa ul. Mickiewicza w Człopie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177. 2010-07-16 14:54
dokument Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej 2010-07-16 13:41
dokument ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2010-07-15 14:17
dokument Informacja z przeprowadzonego naboru na stanowisko informatyka Urzędu Miasta i Gminy Człopa. 2010-07-12 11:27
dokument Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Człopa w sprawie osób spełniających wymagania formalne do ubiegania się o stanowisko informatyka Urzędu Miasta i Gminy Człopa. 2010-07-12 10:52
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Człopa wraz z prognonzą oddziaływania ww. dokumentu na środowisko 2010-07-07 08:55
dokument Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Leśnej w Człopie; data przetargu 03.08.2010 r. 2010-07-07 10:56
dokument Ogłoszenie w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2010-07-01 14:38
dokument Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Jaglicach 2010-06-30 08:09
dokument Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Człopie 2010-06-30 08:06
dokument Ogłoszenie o naborze na stanowisko Informatyka Urzędu Miasta i Gminy Człopa. 2010-06-09 13:29
dokument Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Człopa w sprawie naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych. 2010-06-01 08:07
dokument OBWIESZCZENIE - Przebudowa linii energetycznej NN 0,4 kV z napowietrznej na kablową w Szczuczarzu. 2010-05-31 15:12
dokument Ogłoszenie ws. wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2010-05-20 14:40
dokument Ogłoszenie ws. wszczęcia procedury przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Człopa w latach 2010 - 2032." 2010-05-20 13:03
dokument Ogłoszenie - odwołanie przetargu na sprzedaż nieruchomości o numerze 137/2 położonej w Jaglicach, Gmina Człopa. 2010-05-04 08:47
dokument Szukają domu i odpowiedzialnego właściciela! 2010-04-28 12:57
dokument OBWIESZCZENIE- Przebudowa linii energetycznej NN 0,4 kV z napowietrznej na kablową w Szczuczarzu. 2010-04-21 14:33
dokument Postępowanie ws. udzielenia zamówienia - administrowanie cmentarzami komunalnymi w mieście Człopa i wsi Mielęcin 2010-04-14 14:29
dokument Ogłoszenie o przetargu ustnym nieogranoczonym na sprzedaż nieruchomości 2010-03-31 13:12
dokument Informacja o wykazie nieruchomości... 2010-03-26 13:43
dokument Informacja o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2010-03-04 08:18
dokument Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I PIELĘGNACJA ZIELENI MIEJSKIEJ NA TERENIE MIASTA CZŁOPA 2010-03-02 14:56
dokument Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania publicznego 2010-02-16 08:28
dokument Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania publicznego 2010-02-16 08:08
dokument Ogłoszenie o drugim przetargu na dzierżawę działek rolnych 2010-02-02 11:05
dokument OBWIESZCZENIE - Przebudowa linii energetycznej NN 0,4 kV z napowietrznej na kablową w Czaplicach. 2010-01-19 08:23
dokument OBWIESZCZENIE - Przebudowa ulicy Przedszkolnej 2009-12-28 13:34
dokument Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - przebudowa ul. Przedszkolnej 2009-12-16 09:57
dokument Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę działek rolnych... 2009-12-15 13:48
dokument Ogłoszenie Zakładu Gospodarki Komunalnej ZB ws. zmian cen wody i kanalizacji 2009-12-03 13:44
dokument Ogłoszenie - otwarty konkurs na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2009-12-01 15:05
dokument Ogłoszenie - otwarty konkurs na realizację zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 2009-12-01 15:03