herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

NABÓR na stanowisko Kierownika Polsko - Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie.

Człopa, dnia 2015-04-21

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

OGŁASZA NABÓR

na stanowisko Kierownika Polsko - Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie.

I. Nazwa i adres jednostki, której dotyczy stanowisko:

Polsko - Niemieckie Centrum Kultury i Sportu

ul. Osiedlowa 9

78-630 Człopa

II. Nazwa i adres podmiotu organizującego nabór:

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

Miasto i Gmina Człopa

ul. Strzelecka 2

78-630 Człopa

III. Miejsce i wymiar czasu pracy:

Liczba etatu: -1 etat

Wymiar etatu: - cały etat

Miejsce wykonywania pracy: - Polsko - Niemieckie Centrum Kultury i Sportu w Człopie

IV. Określenie stanowiska:

Kierownik Polsko - Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie.

V. Wymagania niezbędne

Stanowisko może być powierzone kandydatowi, który :

 1. jest obywatelem polskim,
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 5. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym w ogłoszeniu stanowisku,
 6. posiada wykształcenie wyższe o specjalności wychowanie fizyczne.
 7. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej 5 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku (podstawa prawna: art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.      o pracownikach samorządowych),
 8. posiada wiedzę i znajomość przepisów w zakresie:
  1. funkcjonowania samorządu gminnego,
  2. postępowania administracyjnego,
  3. zamówień publicznych,
  4. finansów publicznych,
 9. posiada umiejętność obsługi komputera (w tym korzystanie z pakietu MS Office),

Cechy psychofizyczne :

 1. umiejętność kierowania zespołami ludzkimi,
 2. dyspozycyjność,
 3. samodzielność, odpowiedzialność i kreatywność w działaniu,
 4. komunikatywność oraz umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 5. odporność na stres,
 6. wysoka kultura osobista.

VI. Wymagania dodatkowe:

Preferowana znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikacyjnym, umiejętność organizacji działalności rekreacyjno - sportowej (uprawnienia, doświadczenie, referencje itp….).

VII. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

Zadania podstawowe :

 1. kierowanie pracą podległej jednostki oraz organizowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników,
 2. planowanie i wnioskowanie potrzeb finansowych celem zapewnienia wykonania zadań jednostki,
 3. organizacja transgranicznej współpracy o charakterze regionalnym obejmującym obszar województwa zachodniopomorskiego, Meklemburgii - Pomorza Przedniego i Brandenburgii,
 4. organizacja i współfinansowanie partnerskiej współpracy między Gminami Człopa i Neuenkirchen,
 5. transgraniczny rozwój zasobów ludzkich oraz wsparcie współpracy transgranicznej w zakresie ochrony zdrowia, kultury i edukacji,
 6. organizacja i wsparcie działań w zakresie rozwoju interdyscyplinarnego, rekreacji, edukacji i spraw społecznych,
 7. działania na rzecz przezwyciężania barier językowych.
 8. ścisła współpraca z placówkami oświatowo- kulturalnymi.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

 1. kwestionariusz osobowy,
 2. list motywacyjny,
 3. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 4. kserokopie świadectw pracy,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,
 6. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach zawodowych i umiejętnościach,
 7. oświadczenie, że kandydata o niekaralności
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 9. inne dokumenty potwierdzające uprawnienia lub zdobyte doświadczenie.

Nabór przeprowadzony zostanie w dwóch etapach, na które składają się :

- wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,

- postępowanie sprawdzające wyłonionych w I etapie kandydatów poprzez : ocenę merytoryczną złożonych dokumentów aplikacyjnych, rozmowę kwalifikacyjną.

Po upływie terminu do złożenia dokumentów aplikacyjnych i dokonaniu ich wstępnej analizy, ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

Zasady wynagradzania - wynagrodzenie pracownika zostanie określone w oparciu o przepisy: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. roku w sprawie  wynagradzania pracowników samorządowych ( t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1786) .

W miesiącu marcu 2015 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi 0%;

Zasady rekrutacji :wyboru kandydata dokona komisja rekrutacyjna powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Człopa, po przeprowadzeniu wstępnej selekcji oraz selekcji merytorycznej, która może obejmować , rozmowę kwalifikacyjną, test kwalifikacyjny.           O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby spełniające kryteria formalne zostaną powiadomione indywidualnie.

Kandydaci o wynikach rekrutacji zostaną poinformowani pisemnie. Informacja ta, zostanie zamieszczona na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Człopa.

Dokumenty należy składać do dnia 29 kwietnia 2015 roku pod adresem : Urząd Miasta i Gminy, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, sekretariat, pok. Nr 3.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod telefonem : 67 259-10-69 , 67 258 28 38

 

 

Autor:  Jolanta Drabińska                                      

                                                                                                                                                 BURMISTRZ    

                                                                                                                                          mgr Zdzisław Kmieć                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                         

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Ciułek 21-04-2015 15:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-04-2015
Ostatnia aktualizacja: Piotr Ciułek 21-04-2015 15:09