herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Konsultacje społeczne w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

 

ZARZĄDZENIE Nr 83/2015

 

Burmistrza Miasta i Gminy Człopa

z dnia 17 listopada 2015 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały Rady Miejskiej w Człopie w sprawie uchwalenia programu współpracy samorządu Gminy Człopa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U.
z 2014r. poz. 1118 ze zmianami) na rok 2016.

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 1118 ze zmianami) oraz § 4 ust. 1 Uchwały Nr XXXVIII/280/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 września 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Przedmiot i cel konsultacji.

1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje w zakresie projektu uchwały Rady Miejskiej w Człopie w sprawie uchwalenia programu współpracy samorządu Gminy Człopa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 1118 ze zmianami) na rok 2016, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji.

 

§ 2. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 20 listopada 2015 roku. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 01 grudnia 2015 roku.

 

§ 3. Sposób przeprowadzenia konsultacji.

1. Uczestnikami przedmiotowych konsultacji są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty

wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Człopa.

2. Konsultacje odbywają się poprzez złożenie na piśmie przez uprawnione organizacje opinii i uwag w sprawie programu. Opinie i uwagi można składać w następujący sposób:

1) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: umig@czlopa.pl

2) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa

3) osobiście - poprzez złożenie pisma w sekretariacie (pok. Nr 2) Urzędu Miasta i Gminy Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa.

 

§ 4. Postanowienia końcowe.

1. Za konsultacje odpowiedzialny jest Pan Mirosław Sokołowski

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy Człopa oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Człopa.

 

 

Burmistrz

 

mgr Zdzisław Kmieć

 

 

 

Załącznik nr 1 do

Zarządzenia Nr 83/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Człopa

z 17 listopada 2015 roku

 

Projekt

 

Uchwała NR …../…./2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia ……. grudnia 2015 roku

 

 

w sprawie uchwalenia programu współpracy samorządu Gminy Człopa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 1118 ze zmianami) na rok 2016.

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 1118 ze zmianami) Rada Miejska w Człopie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Uchwala się „Program współpracy samorządu Gminy Człopa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 1118 ze zmianami) na rok 2016.”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa.

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do uchwały

Nr …/../2015 Rady Miejskiej

w Człopie z dnia … grudnia 2015 r.

Program współpracy samorządu Gminy Człopa

 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U.
z 2014r. poz. 1118 ze zmianami) na rok 2016.

 

 

Wstęp

Działalność organizacji pozarządowych oraz innych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego jest istotną cechą społeczeństwa demokratycznego oraz elementem aktywizującym społeczność lokalną. Aktywność różnych środowisk oraz ich skuteczność zależy w dużym stopniu od ustalenia czytelnych zasad współpracy pomiędzy gminą a organizacjami pozarządowymi. Instrumentem służącym do ustalenia tych zasad jest program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwany dalej „Programem”. Doceniając aktywność organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Człopa i widząc ich coraz większą rolę
w rozwiązywaniu problemów i zaspokajaniu potrzeb lokalnej społeczności Rada Miejska w Człopie przyjmuje poniższy program działań na rok 2016.

 

I. Postanowienia ogólne

1. Program określa cele, zasady, formy i zakres współpracy Gminy Człopa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

2. Ilekroć w Programie współpracy Gminy Człopa z organizacjami pozarządowymi jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 1118 ze zmianami);

2) programie - rozumie się przez to Program współpracy samorządu Gminy Człopa
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 1118 ze zmianami) na rok 2016.

3) dotacji - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy;

4) środkach publicznych - rozumie się przez to środki w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy;

5) organizacji pozardowej - rozumie się przez to organizacje pozarządową w myśl art. 3

ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami);

6) innym podmiocie - rozumie się przez to podmiot w myśl art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 1118 ze zmianami);

7) gminie - rozumie się przez to Gminę Człopa;

8) urdzie - rozumie się przez to Urząd Miasta i Gminy Człopa;

9) otwartym konkursie ofert - rozumie się przez to konkurs, o którym mowa w art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 1118 ze zmianami).

 

II. Cele programu:

1. Cel główny

Celem głównym jest stworzenie warunków do rozwoju partnerstwa pomiędzy administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

2. Cele szczegółowe

Celami szczegółowymi programu są:

- poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców,

- pobudzenie nowych inicjatyw w zakresie działalności pożytku publicznego,

- integracja podmiotów realizujących zadania publiczne,

- prezentacja dorobku sektora i promowanie jego osiągnięć,

- wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych.

Cele będą realizowane poprzez współpracę samorządu Gminy Człopa z organizacjami pozarządowymi w sferze zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy.

 

III. Zasady współpracy:

Program współpracy opiera się na sześciu podstawowych zasadach:

1) zasada pomocniczości - oznacza, że Gmina Człopa powierza podmiotom programu realizację zadań własnych, a podmioty programu zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy,

2) zasada suwerenności stron oznacza, iż współpracujące strony samodzielnie i w sposób niezależny podejmują działania w zakresie współpracy,

3) zasada partnerstwa - realizowana jest w zakresie uczestnictwa podmiotów programu
w rozeznawaniu i definiowaniu problemów mieszkańców Gminy Człopa oraz sugerowania zakresu współpracy,

4) zasada efektywności - polega na wspólnym dążeniu Gminy Człopa i podmiotów programu do osiągnięcia najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych,

5) zasada uczciwej konkurencji - oznacza wymóg udzielania tych samych informacji odnośnie wykonywanych działań zarówno przez podmioty publiczne, jak i niepubliczne, a także stosowania tych samych kryteriów przy dokonywaniu oceny tych działań i podejmowaniu decyzji odnośnie ich finansowania,

6) zasada jawności - urzeczywistniana jest poprzez udostępnianie przez Gminę Człopa współpracującym z nią podmiotom programu informacji o celach, kosztach i efektach współpracy, a także środkach finansowych zaplanowanych w budżecie Gminy Człopa na współpracę
z podmiotami programu oraz kryteriach i sposobie oceny projektów. Zasada jawności obliguje podmioty programu do udostępniania Gminie Człopa danych dotyczących struktury organizacyjnej, sposobu funkcjonowania, prowadzenia przez nie działalności statutowej oraz sytuacji finansowej organizacji lub podmiotu.

 

IV. Zakres współpracy i priorytetowe zadania publiczne.

W 2016 roku w oparciu o Program realizowane będą zadania publiczne gminy w zakresie:

1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

? popularyzacji sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację lokalnych i ponadlokalnych imprez sportowych,

? funkcjonowania organizacji propagujących sport,

? organizacji, uczestnictwa w lokalnych i regionalnych imprezach sportowych,

? współpracy ze stowarzyszeniami kultury fizycznej przy organizowaniu konkursów, imprez sportowych.

 

V. Formy współpracy:

1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami ma charakter finansowy
i pozafinansowy.

2. Do współpracy o charakterze finansowym należy:

1) zlecanie realizacji zadań publicznych, które może przybierać jedną z następujących form:

? powierzenie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,

? wspieranie zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

2) zakup usług dotyczących realizacji zadań publicznych na zasadach i w trybie określonych

w przepisach o zamówieniach publicznych,

3) wspólna realizacja zadań publicznych na zasadach partnerstwa.

 

3. Formy współpracy pozafinansowej:

1) o charakterze informacyjnym;

? konsultowanie z podmiotami programu, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

? udzielanie informacji o istnieniu innych źródeł finansowania, zwłaszcza pochodzących z sektora prywatnego, funduszy celowych i prywatnych fundacji,

? zorganizowanie spotkania samorządu z organizacjami pozarządowymi, którego tematem będzie ocena funkcjonowania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku poprzednim, konsultowanie projektu programu współpracy na kolejny rok, wzajemne informowanie się o kierunkach działań planowanych w roku następnym,

2) o charakterze promocyjnym;

? promocja działalności podmiotów programu poprzez publikację informacji na temat ich działalności na stronie internetowej urzędu,

? udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z gminą, które ubiegają się
o dofinansowanie z innych źródeł,

3) o charakterze organizacyjnym;

? udostępnianie obiektów gminnych do realizacji zadań publicznych na preferencyjnych zasadach, w szczególności pomieszczeń na siedzibę dla organizacji pozarządowych,

? organizowanie szkoleń w związku ze zmianą przepisów prawnych, w celu podnoszenia standardów usług publicznych świadczonych przez podmioty programu,

? pomoc w nawiązywaniu kontaktów zagranicznych z organizacjami o podobnym charakterze,

? tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,

? realizację wspólnych projektów i inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej, szczególnie z zakresu kultury, turystyki, sportu, rekreacji oraz pomocy społecznej,

4) pomoc techniczna;

? udostępnienie, w miarę możliwości, pomieszczeń do realizacji zadań statutowych.

 

VI. Zasady i tryb organizacji otwartego konkursu ofert.

1. Wsparcie i powierzenie realizacji zadań publicznych odbywa się w drodze otwartych konkursów ofert.

2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej urzędu oraz na tablicy informacyjnej urzędu, w terminie nie krótszym niż 21 dni od dnia wyznaczonego do składania ofert.

3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym

w stosownych przepisach wynikających z ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

4. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

? aktualny odpis z właściwego rejestru,

? sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa) za ostatni rok,

? aktualny statut.

5. Dotacje nie mogą być wykorzystane na:

? zakup gruntów,

? działalność gospodarczą,

? działalność polityczną,

? realizację inwestycji, z wyłączeniem inwestycji związanych z bezpośrednią realizacją zadań publicznych, na które dotacja została przyznana,

? pokrycie kosztów utrzymania biura, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów związanych z realizacją zadania publicznego, na które dotacja została przyznana.

6. Oferty złożone w otwartych konkursach ofert podlegają procedurze uzupełniania drobnych braków formalnych:

1) uzupełnienia brakujących podpisów pod wnioskiem, w przypadku niezgodności podpisów ze sposobem reprezentacji określonym w statucie,

2) braku właściwych podpisów pod załącznikami,

3) poświadczenia załączonych kopii dokumentów za zgodność z oryginałem,

4) uzupełnienia sprawozdania finansowego.

7. Przy rozpatrywaniu ofert komisja konkursowa kieruje się w szczególności następującymi kryteriami:

1) możliwościami realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub inny podmiot,

2) kalkulacją kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

3) propozycją jakości wykonywania zadania i kwalifikacjami osób, przy udziale których będzie ono realizowane,

4) wkładem rzeczowym i osobowym, w tym świadczeniami wolontariuszy i pracą społeczną członków,

5) dotychczasową współpracą oferenta z samorządem a w szczególności rzetelnością
i terminowością realizacji zleconych zadań publicznych oraz sposób rozliczenia otrzymanych dotacji,

8. Konkurs ofert przeprowadza się także w sytuacji, gdy została zgłoszona tylko jedna oferta.

9. Informacje o rozstrzygnięciu konkursu wraz z wykazem ofert niespełniających wymogów formalnych jak również ofert, które nie otrzymały dotacji podawane są do publicznej wiadomości.

10. Każdy z oferentów może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

11. Z oferentem, który wygrał konkurs, sporządzana jest pisemna umowa na powierzenie lub

wsparcie realizacji zadania publicznego.

12. Umowa jest sporządzana na podstawie wzoru określonego w stosownych przepisach wynikających z ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz ustawy o finansach publicznych.

 

VII. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert.

1. Komisja konkursowa i jej przewodniczący powoływana jest zarządzeniem Burmistrza, niezwłocznie po upływie terminu do składania ofert.

2. W skład komisji konkursowej wchodzą:

1) Przedstawiciel Burmistrza Miasta i Gminy Człopa,

2) Przedstawiciel Rady Miejskiej w Człopie wskazany przez Komisję Rady właściwą dla zakresu spraw będących przedmiotem konkursu,

3) Pracownik Urzędu Miasta i Gminy Człopa, do którego kompetencji należą sprawy będące przedmiotem konkursu.

4) Osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3,
z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.

5) W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

3. W ocenie oferty złożonej w konkursie nie mogą uczestniczyć osoby powiązane z podmiotem składającym ofertę, co do których mogą istnieć zastrzeżenia odnośnie zachowania zasady bezstronności.

4. Pracami komisji konkursowej kieruje przewodniczący.

5. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. Termin i miejsce posiedzenia komisji określa przewodniczący.

6. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,
w obecności co najmniej połowy pełnego składu osobowego. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

7. Uczestnictwo w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatne.

8. Do zadań komisji konkursowej należy w szczególności:

1) formalna weryfikacja złożonych ofert,

2) merytoryczna ocena ofert spełniających wymagania formalne,

3) propozycja podziału środków finansowych na poszczególne oferty.

9. Z prac komisji konkursowej sporządza się protokół.

10. Komisja konkursowa przedstawia Burmistrzowi propozycje podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych.

 

VIII. Okres realizacji Programu

Program Współpracy samorządu Gminy Człopa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 obowiązuje od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Konkursy na realizację zadań publicznych będą ogłaszane nie

wcześniej niż po przyjęciu i przekazaniu Radzie Miejskiej projektu budżetu na 2016 r.

 

IX. Sposób realizacji Programu

Cele zawarte w programie będą realizowane przez:

1) równy dostęp do informacji oraz wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałaniu w celu zharmonizowania tych kierunków (stosownie do ustawy
o dostępie do informacji publicznej);

2) zlecanie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe poprzez powierzanie

wykonywania zadań publicznych, wraz z udzielaniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie;

3) współpracę na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności;

4) współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności
z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;

5) udział podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w działaniach programowych samorządu;

6) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie;

7) użyczanie bądź wynajmowanie na preferencyjnych warunkach lokali na spotkania podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego;

9) promocję działalności podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w mediach;

10) pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych z partnerami o podobnym profilu;

11) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych
z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej.

 

X. Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu.

Na realizację zadań zleconych planuje się przeznaczyć w 2016r. środki finansowe

w wysokości 100 000,00 zł. Ostateczną wysokość środków na realizację zadań zleconych określi Rada Miejska w Człopie w uchwale budżetowej na rok 2016.

 

XI. Sposób oceny realizacji Programu

1) Gmina w trakcie wykonywania zadania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania, w tym wydatkowania przekazanych na realizację celu środków finansowych.

2) Sprawozdanie z realizacji programu przygotuje i przedstawi Burmistrzowi pracownik merytoryczny odpowiedzialny za realizację programu.

3) Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2016 Burmistrz przedstawi Radzie Miejskiej w Człopie w terminie do 30 kwietnia 2017 r.

4) Sprawozdanie o którym mowa w pkt. 2 i 3 zostanie umieszczone na stronie internetowej urzędu oraz przedstawione organizacjom pozarządowym i innym podmiotom na corocznym spotkaniu.

 

XII. Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji

Program Współpracy samorządu Gminy Człopa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 utworzony został na

bazie projektu programu, który to konsultowany był z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy.

Projekt programu zamieszczany jest na stronie internetowej: www.bip.czlopa.pl oraz dostępny jest w siedzibie urzędu.

 

XIII. Postanowienia końcowe

1. Organizacja w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez Gminę Człopa.

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym programem, do współpracy samorządu Gminy Człopa z organizacjami stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Sokołowski 17-11-2015 09:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Sokołowski 17-11-2015
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Sokołowski 18-11-2015 07:26