herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I PIELĘGNACJA ZIELENI MIEJSKIEJ NA TERENIE MIASTA CZŁOPA

OGŁOSZENIE

                  

 

Zamawiający:        Gmina Człopa

 

      Adres:                   78 – 630 Człopa

                                    ul. Strzelecka 2

      Telefon:                 ( 067 ) 2591069                    

      Fax:                       ( 067 ) 2591065

 

reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Człopa Panią Halinę Rakowską   

 

         OGŁASZA  PRZETARG  NIEOGRANICZONY

na  wykonanie  zamówienia,  którego  przedmiotem  jest :

 

„BIEŻĄCE UTRZYMANIE I PIELĘGNACJA ZIELENI MIEJSKIEJ  NA TERENIE MIASTA CZŁOPA”.

            Z uwagi na wartość zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych.

 

1.                  Nie przewiduje się składania ofert częściowych.

2.                  Nie przewiduje się możliwości złożenia oferty wariantowej.

3.                  Termin realizacji zamówienia: w okresie od dnia 15 marca do  15 listopada w latach 2010 i 2011.

4.                  Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące zamówienia  można uzyskać u Pani Moniki Krakowiak w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa, pokój nr 15.

5.                  Wykonawcy ubiegający się o zamówienie zobowiązani są spełnić warunki zawarte w SIWZ i złożyć wymagane dokumenty.

6.                  Oferty należy składać do dnia  10 marca 2010 r. do godziny 900 w

 kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Człopa, pok. nr 2

7.        Otwarcie ofert nastąpi dnia  10 marca 2010 r. o godz. 9 30  w siedzibie

Zamawiającego.

8.           Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:

- cena wykonania zamówienia        -          100 %

 

9.                  Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od daty złożenia oferty.

10.            Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Narel 02-03-2010 14:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Krakowiak 02-03-2010
Ostatnia aktualizacja: - 02-03-2010 14:56