herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie - stan surowy, konstrukcja + pokrycie dachu"

 

Gmina Człopa

ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa

tel. 67 259 10 69, fax 67 259 10 65, e-mail: umig@czlopa.pl

www.czlopa.pl

 

Człopa, dnia 17.02.2017 r.

B.27.1.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie – stan surowy, konstrukcja               + pokrycie dachu”

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie – stan surowy, konstrukcja                + pokrycie dachu”, które obejmuje zarządzanie  i nadzór nad realizacją robót.
 2. Szczegółowy zakres prac inspektora nadzoru stanowi załącznik nr 1.
 3. Opis zakresu robót będących przedmiotem inspektora nadzoru określa załącznik nr 2.
 4. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 31.08.2017 r.
 5. Oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 należy składać do 27.02.2017 r. do godz. 12.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa - sekretariat, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa.
 6. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów: cena – 100 %.
 7. Wraz z ofertą należy złożyć kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stosownych uprawnień, zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa  (poświadczone za zgodność z oryginałem).
 8. Osoba upoważniona do kontaktu: Marta Domagała tel. 67 259 11 98.
 9.  Warunki płatności: 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku po protokolarnym odbiorze robót.
 10. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:       
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca nazwę (firmę), siedzibę                   i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, zostanie przesłana faksem lub mailem.

 

Z uwagi na wartość zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

                                         

                                                                                BURMISTRZ MIASTA I GMINY CZŁOPA

                                                                             mgr ZDZISŁAW KMIEĆ

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Domagała 17-02-2017 13:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Domagała 17-02-2017
Ostatnia aktualizacja: Marta Domagała 28-02-2017 11:51