herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Regulamin Rekrutacji Dzieci do Przedszkola

                         REGULAMIN  REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA

I.              Tok postępowania rekrutacyjnego

1.      Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkoli obejmuje :

1.1.            Określenie liczby miejsc organizacyjnych w przedszkolu i rejonie rekrutacyjnym ;

1.2.            Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do przedszkola ;

1.3.             Przyjmowanie „ Kart zgłoszeń dzieci do przedszkola „ ;

1.4.            Powołanie Komisji Rekrutacyjnej ;

1.5.            Ustalenie terminów i miejsc posiedzeń Komisji Rekrutacyjnej ;

1.6.            Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej ;

1.7.            Ogłoszenie wyników rekrutacji dzieci do przedszkola;

2.      Postępowanie Komisji rekrutacyjnej jest jawne .

II.            Zasady postępowania rekrutacyjnego

1.      Do przedszkola prowadzonego przez Miasto  i Gmina Człopa przyjmowane są dzieci w wieku od 3-6lat zamieszkałe na terenie Miasta i Gminy z zastrzeżeniem punktu 2.

2.      W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego , wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat , nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym dziecko kończy 10 lat . Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym , w którym dziecko kończy 10 lat.

3.      W szczególnie uzasadnionych  przypadkach dyrektor przedszkola maże przyjąć dziecko , które ukończyło 2,5 roku.

4.      Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

5.      Dziecko 5 letnie  ma prawo do rocznego przygotowania przedszkolnego .

6.      Liczba oddziałów określona w „ Wykazie miejsc organizacyjnych w przedszkolach „ jest liczbą maksymalną i w przypadku zgłoszenia do przedszkola mniejszej liczby dzieci ulega odpowiedniemu zmniejszeniu .

7.      Uzasadnione szczególnymi sytuacjami przyjęcia dzieci spoza miasta I gminy Człopa mogą mieć miejsce tylko po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców Gminy i nie mogą wpływać na liczbę oddziałów w przedszkolu . W przypadku przyjmowania dzieci spoza Gminy kierować się należy:

a)      sytuacja rodzinną dziecka ,

b)      miejscem pracy rodziców ,

c)      miejscem zamieszkania w pobliżu przedszkola ,

8.      Podstawowa rekrutacja dzieci do przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Człopa odbywa się raz w roku .

8.1.            Rodzice składają „ Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola „ do przedszkola .

8.2.            O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje komisja rekrutacyjna w oparciu o liczbę miejsc organizacyjnych w przedszkolu .komisja uwzględniając zasady określone w niniejszym Regulaminie oraz w statucie przedszkola ,przyjmuje dzieci do przedszkola.

8.3.           Rodzicom dzieci nieprzyjętych  komisja Rekrutacyjna przedstawia propozycję miejsca w przedszkolu poza rejonem , w miarę możliwości najbliżej miejsca zamieszkania .

9.      Zasady pierwszeństwa w przyjmowaniu dzieci do przedszkoli :

9.1.           Dzieci sześcioletnie ,

9.2.            Dzieci pięcioletnie ,

9.3.           Dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci ,matek lub ojców wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów , a także dzieci z rodzin zastępczych .

9.4.            Dzieci zamieszkałe na terenie Miasta i Gminy Człopa uczęszczające już do danego przedszkola.

9.5.            Dzieci obojga pracujących rodziców .

9.6.            Dzieci z rodzin wielodzietnych ( 3 i więcej dzieci).

9.7.            Dzieci nauczycieli mają prawo pierwszeństwa przy równych z innymi dziećmi warunkach .

10.  Dyrektor przedszkola wymieniony w pkt. II może przyjąć dodatkowe , uszczegółowione kryteria rekrutacji , o ile nie są one sprzeczne z niniejszym regulaminem .

III.         Skład rejonowych komisji rekrutacyjnych

1.    W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą ;

1.1.         Dyrektor przedszkola z danego rejonu – jako przedstawiciele rad pedagogicznych,

1.2.         Przedstawiciele Rady Rodziców przedszkola – przewodniczący lub zastępca,

1.3.         Członkowie Rady Pedagogicznej.

2.     Przewodniczącym Komisji jest dyrektor przedszkola danego rejonu .

3.    O terminach posiedzeń Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej zawiadamia zainteresowanych z co najmniej 5- dniowym wyprzedzeniem.

4.     W pracach Komisji Rekrutacyjnej mogą brać udział radni Miasta i Gminy  Człopa na prawach obserwatora.

IV.         Zasady ogłaszania rekrutacji

1.    Podstawową rekrutację ogłasza dyrektor przedszkola w formie :

a)   pisemnych ogłoszeń we wszystkich przedszkolach i szkołach podstawowych ,

b)   pisemnych ogłoszeń na tablicach informacyjnych  Miasta i Gminy Człopa ,

1.1.         Termin składania przez rodziców „Kart zgłoszeń dziecka do przedszkola ,

 V.     Dokumenty dotyczące rekrutacji

1.Dokumenty składane przez rodziców do przedszkoli to:

      1.1. „ Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola „ ,

      1.2. Inne dokumenty dołączane  w miarę potrzeb .

2. Dokumenty stanowiące podstawę pracy Komisji rekrutacyjnej to:

2.1.Inne wykazy zgłoszonych dzieci ,

2.2. „ Karty zgłoszeń dzieci do przedszkoli „, oraz inne dokumenty złożone przez rodziców ,

2.3. Wykaz miejsc organizacyjnych w przedszkolach danego rejonu .

       3. Komisja rekrutacyjna sporządza protokół ze swojego posiedzenia .

    VI. Zadania dyrektora  przedszkola

1.    Wykonanie czynności przygotowawczych do pracy Komisji Rekrutacyjnej :

1.1.         Wywieszenie ogłoszenia o terminach rekrutacji i niniejszego regulaminu ,

1.2.         Wyjaśnienie rodzicom zasad określonych w niniejszym Regulaminie ,

1.3.         Wydawanie i przyjmowanie : Kart zgłoszeń dziecka do przedszkola , oraz przyjmowanie innych dokumentów dostarczanych przez    rodziców,

1.4.         Sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym i rzeczowym ,ze szczególnym zwróceniem uwagi na ;

a)   datę urodzenia dziecka ,

b)   miejsce zamieszkania dziecka ,

c)   czas pobytu dziecka w przedszkolu ,

d)   wymogi dotyczące pobytu dziecka w przedszkolu ,

e)   praca. rodziców

f)    czytelność zapisów i pieczęci w karcie zgłoszenia i innych dokumentach ,

1.5.         Sporządzenie na posiedzeniu Komisji wykazu zgłoszonych dzieci z podziałem na grupy wiekowe , zawierającego następujące informacje:

a)   nazwiska i imiona dzieci ,

b)   adresy zamieszkania dzieci ,

c)   informacje o pełnym ( z wyżywieniem ) lub niepełnym czasie pobytu dziecka przedszkolu ,

2.    Uczestniczenie w pracach Komisji Rekrutacyjnej .

3.    Wywieszenie list dzieci przygotowanych na posiedzeniu Komisji.

 VII. Przepisy końcowe

1.    Liczbę dzieci w oddziałach określają obowiązujące przepisy , lecz nie mogą być mniejsze niż 15  dzieci w jednym oddziale , z wyjątkiem oddziałów integracyjnych .

2.    Przez rodziców rozumie się również prawnych opiekunów i rodziców zastępczych .

3.    W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do przedszkola decyzją dyrektora , z uwzględnieniem postanowień zawartych w rozdziale II, punkty 1-3.

 

 

Regulamin  wchodzi w życie z dniem 2.03.2009r.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Narel 10-05-2010 09:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-05-2010
Ostatnia aktualizacja: - 10-05-2010 09:52