herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Komendant Straży Miejskiej

Jan Szczyglewski
Komendant Straży Miejskiej

 

 
 
tel.
fax
 067 259 16 72
 067 259 16 72
mail

 

Do zadań Straży Miejskiej w Człopie należy:

1)      Egzekwowanie przestrzegania prawem określonego porządku publicznego:

a)      ochrona porządku w miejscach publicznych oraz estetycznego wyglądu obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, instytucji i zakładów pracy oraz posesji prywatnych i ich otoczenia,

b)      odbywanie wspólnie z policją patroli miejsc szczególnie zagrożonych przestępczością.

2)      Kontrola prawidłowości i oznakowania ulic ( w tym znaków drogowych) oświetlenia ulic i posesji, prawidłowego zabezpieczenia funkcjonowania punktów oświetleniowych oraz estetyki napisów, miejsc plakatowania i ogłoszeń.

3)      Kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w prawie o ruchu drogowym.

4)      Kontrola wywiązywania się z obowiązków przez właścicieli i zarządców nieruchomości w zakresie utrzymania należytego stanu sanitarno-porządkowego, a w  szczególności:

c)       wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów stałych i płynnych,

d)      posiadania umów i dowodów opłat dotyczących usuwania odpadów,

e)      usuwania odpadów i innych zanieczyszczeń z terenu nieruchomości,

f)        oczyszczanie ze śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości,

g)      kontrola wywiązywania się z obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe,

h)      kontrola utrzymywania czystości, porządku na drogach publicznych,

i)        kontrola przestrzegania ładu i porządku w punktach sprzedaży napojów alkoholowych oraz w ich najbliższym otoczeniu.

5)      Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejsc zagrożeń.

6)      Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznych.

7)      Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych.

8)      Dowożenie lub doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień, jeżeli pozostawienie ich bez opieki zagrażałoby ich życiu lub zdrowiu, a w inny sposób nie można uniknąć tego zagrożenia.

9)      Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnieniu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.

10)   Kontrola zabezpieczenia prowadzonych na terenie gminy prac inwestycyjno – remontowych.

11)   Asystowanie przy pobieraniu opłat ustalonych na podstawie przepisów o podatkach i opłatach lokalnych lub ich pobieranie.

12)   Ochrona środowiska naturalnego przed jego degradacją.

13)   Informowanie o:

j)        zauważonych awariach w sieci ciepłowniczej, telekomunikacyjnej, wodno-kanalizacyjnej, energetycznej – instytucji powołanych do natychmiastowego ich usuwania, bądź wyznaczonych w tym celu innych podmiotów oraz administratorów obiektów lub urządzeń,

k)       przestępstwach – Policji,

l)        osobach nieprzytomnych lub innych potrzebujących natychmiastowej pomocy lekarskiej – pogotowia ratunkowego.

14)   Zabezpieczanie miejsc zdarzeń wymienionych w pkt 13 lit. „a” przed dostępem osób postronnych do czasu przybycia właściwych służb.

15)   Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

16)   Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie kształtowania postaw bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Narel 29-10-2009 12:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Narel 27-11-2009 19:29