herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Jedno okienko


"Jedno okienko"

Dokładnie od 31 marca 2009 roku, w całej Polsce, została wprowadzona możliwość zarejestrowania działalności gospodarczej w tzw. „jednym okienku”. Oznacza to, że każdy, kto ma ochotę założyć własną firmę, składa jeden wniosek w Urzędzie Miasta zgodnym z miejscem swojego zamieszkania. Niestety nie wszystko jest „dopięte na ostatni guzik” a tak długo oczekiwane „jedno okienko” w każdej gminie wygląda inaczej ....

Urząd Gminy (Miasta)

Przed wprowadzeniem nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, każdy Urząd Miasta/Gminy posiadał swój własny druk zgłaszający firmę do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Obecnie zostało to ujednolicone i na jednym wniosku EDG-1 podajemy dane swoje oraz swojej przyszłej firmy, które są przesyłane do Urzędu Statystycznego, Urzędu Skarbowego oraz ZUSu.

Zamierzeniem ustawodawców było ułatwienie procedury założenia firmy. Niestety wbrew oczekiwaniom przedsiębiorców, wizyta w Urzędzie Gminy/Miasta nie wystarczy aby zarejestrować firmę. Co gorsza, w każdej miejscowości rejonie procedura przebiega różny sposób.

Urząd Statystyczny

Zmiana zniosła odwiedziny w Urzędzie Statystycznym. Obecnie, po złożeniu wniosku EDG-1 , Urząd Miasta/Gminy sam przesyła informacje do Urzędu Statystycznego, który na tej podstawie nadaje firmie numer REGON.

W niektórych gminach, nadawany przez Urząd Statystyczny numer REGON jest przesyłany do przedsiębiorcy oraz do pozostałych Urzędów pocztą, a w innych jest przesyłany tylko do przedsiębiorcy. Musi on wówczas samodzielnie pofatygować się do Urzędu Skarbowego oraz ZUSu w celu złożenia kopii zaświadczenia nadania numeru REGON.

Zmiana zniosła potrzebę złożenia w Urzędzie Statystycznym, Urzędzie Skarbowym oraz w ZUSie, kserokopii umowy podpisanej z bankiem o otwarcie firmowego rachunku bankowego.

Urząd Skarbowy

Mimo złożenia formularza rejestrującego działalność gospodarczą, w którym są podawane informacje dla potrzeb fiskusa, trzeba udać się z wizytą do Urzędu Skarbowego aby złożyć oświadczenie o wyborze formy opodatkowania (podatek liniowy lub rozliczany według skali oraz wpłacany w trybie miesięcznym lub w trybie kwartalnym). W niektórych gminach, Urzędy Skarbowe samodzielnie wzywają podatników do złożenia takiego Oświadczenia. Jest ono składane na wewnętrznych drukach dostępnych w Urzędzie Skarbowym lub napisane na kartce w formie oświadczenia.

Różne są również postępowania dla tych, którzy od razu chcą zarejestrować się do podatku VAT. W niektórych Gminach, podczas składania deklaracji EDG-1 jest możliwość złożenia również deklaracji VAT-R oraz wpłacenia opłaty za rejestrację VAT w wysokości 170 zł. Jednak w większości gmin, trzeba nadal dokonywać rejestracji do podatku VAT w Urzędzie Skarbowym.

ZUS

ZUS jest kolejnym „okienkiem”. Trzeba się udać do swojego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w terminie 7 dni od daty wskazanej przy rejestracji jako data rozpoczęcia działalności gospodarczej. Zgłoszenia siebie oraz pracowników do składek ubezpieczeniowych, dokonujemy na dotychczasowych formularzach, dostępnych w ZUSie, czyli:

 • ZUS ZFA - zgłoszenie płatnika składek - osoby fizycznej

 • ZUS ZUA - zgłoszenie osoby ubezpieczonej

 • ZUS ZZA - zgłoszenie osoby do składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Niektóre ZUSy otrzymują pocztą od Urzędu Statystycznego informację o nadaniu numeru REGON, jednak w większości trzeba udać się również i z tym dokumentem i jego kserokopią.

Jak widać „jedno okienko” nie wszędzie wygląda tak, jak było to zapowiadane. Dlatego zakładając firmę, warto upewnić się, jakie dodatkowe formalności trzeba będzie dopełnić, oprócz odwiedzenia Urzędu Miasta/Gminy.

W początkowym okresie obowiązywania nowych przepisów, zachęcamy do zapoznania się z tekstami opisującymi poprzedni stan prawny, zwłaszcza w odniesieniu do zestawu dokumentów koniecznych do przedstawienia w Urzędach.

Urząd Gminy

Pierwszym krokiem na drodze do zarejestrowania własnej firmy jest urząd gminy, gdzie poprzez specjalny formularz składamy wniosek o wpisanie do ewidencji działalności gospodarczej. Ważną informacją jest, że dokument składamy w mieście lub gminie zgodnej z miejscem zamieszkania (co jest rozumiane jako miejsce stałego pobytu). Obowiązek złożenia wniosku dotyczy zarówno osób fizycznych chcących założyć firmę jednoosobową, jak również wspólników spółki cywilnej. Koszt wpisu do ewidencji to zazwyczaj 100 zł, jednak niektóre gminy wprowadzają niższe stawki lub nawet zwolnienie z tej opłaty.


W pobranym z urzędu gminy zgłoszeniu o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej podajemy:

 • nazwę firmy - najlepiej podać nazwę pełną wraz z wersją skróconą,

 • swoje imię i nazwisko oraz numer ewidencyjny PESEL,

 • adres zameldowania, a jeżeli zamierzamy stale wykonywać działalność w innym miejscu (np. biuro, sklep, zakład, oddział) to musimy podać również adres tego lokalu,

 • przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) - 4 cyfry, 1 litera i opis,

 • (Ze względów praktycznych najlepiej podać większą liczbę rodzajów działalności niż przewiduje wolne miejsce na wniosku, to co się nie zmieści wypisujemy w załączniku. Każda późniejsza zmiana we wpisie kosztuje 50 zł),

 • datę planowanego rozpoczęcia działalności gospodarczej (wpisujemy datę rozpoczęcia, biorąc pod uwagę, że załatwienie wszystkich formalności urzędowych zajmie około trzech tygodni).

 • numer zezwolenia - ten fragment wypełniamy jeśli nasza działalność wymaga wydania zezwolenia (dotyczy to działalności koncesjonowanych na które potrzebujemy osobnych zezwoleń >>> więcej na ten temat).

Wszystkie zmiany dotyczące stanu faktycznego i prawnego należy zgłosić w Urzędzie Miasta lub Gminy w ciągu 14 dni od ich zaistnienia. Gdy działalność gospodarczą będziemy prowadzili w formie spółki cywilnej, zgłoszenia do ewidencji dokonuje każdy ze wspólników z osobna - każdy też wnosi osobno opłatę. W tym przypadku, "przedsiębiorcą" jest każdy ze wspólników spółki cywilnej z osobna, a nie spółka jako taka. Podobnie, gdy firma ma być prowadzona wspólnie przez małżonków - każdy z nich musi uzyskać wpis do ewidencji na swoje imię i nazwisko.

Główny Urząd Statystyczny

Po otrzymaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej udajemy się do właściwego, ze względu na siedzibę, wojewódzkiego oddziału Urzędu Statystycznego. Każdy przedsiębiorca otrzymuje tam numer REGON, czyli dziewięciocyfrowy identyfikator w rejestrze podmiotów gospodarki narodowej, prowadzonym do celów statystycznych. Jeśli działalność jest prowadzona w formie spółki cywilnej, REGON jest nadawany spółce. W urzędzie składamy wypełniony wniosek RG-1 o wydanie numeru REGON.


W formularzu należy wpisać:

 • nazwę firmy i adres siedziby,

 • formę prawno-organizacyjną (osoba fizyczna lub spółka cywilna),

 • stan aktywności prawnej i ekonomicznej,

 • rodzaj prowadzonej działalności wg PKD (Polska Klasyfikacja Działalności)

Wraz z wnioskiem RG należy złożyć kopię wpisu do rejestru działalności gospodarczej, zaświadczenie o zaistniałej zmianie lub likwidacji działalności. Później do Urzędu Statystycznego należy zgłaszać każdą zmianę danych.

Teoretycznie okres oczekiwania na numer wynosi dwa tygodnie, jednak bardzo często sprawa ta załatwiana jest na miejscu. Operacja jest bezpłatna. W wyniku wpisu do rejestru otrzymujemy zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON. Od tego momentu nasza firma legitymuje się nim przy przekazywaniu informacji wykorzystywanych dla celów statystycznych, w kontaktach z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz kontrahentami (przy zawieraniu umów i rozliczeniach). Otrzymany numer musi znaleźć się na pieczęciach firmowych i drukach urzędowych.


Dokumenty potrzebne podczas wizyty w Urzędzie Statystycznym:

 • dowód osobisty,

 • ksero Wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej i jego oryginał do wglądu

Pieczątka i konto bankowe

Kolejne kroki na drodze do rejestracji firmy to wyrobienie pieczątki firmowej oraz założenie rachunku bankowego, którego posiadanie jest warunkowane przez polskie prawo.

Pieczątka firmowa jest niezbędna do dokumentowania zawieranych transakcji między firmą i jej kontrahentami, potwierdzania dokumentów urzędowych, zatwierdzania operacji bankowych.

 

Standardowo każda pieczątka powinna zawierać następujące dane: pełną nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz REGON, jednak warto tam umieścić także NIP oraz numer konta. Wyrobienie firmowej pieczątki nie jest drogą usługą. Wiąże się z to kosztami na poziomie 20-50 zł. Pieczątkę najczęściej otrzymujemy w dniu w którym złożyliśmy zamówienie. Maksymalny czas oczekiwania to kilka dni.

 

Ustawa Prawo działalności gospodarczej z dn. 19 listopada 1999r. (Dz. U. nr 101, poz. 1178 ze zm.) nakłada na przedsiębiorców obowiązek posiadania rachunku bankowego. Przez rachunek powinny przechodzić wszystkie transakcje, których jednorazowa wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji. O założeniu firmowego rachunku bankowego należy poinformować Urząd Skarbowy na druku rejestracyjnym NIP-1. W celu założenia konta wypełniamy wniosek w wybranym przez nas banku. Standardowo na formularzu podajemy podstawowe informacje jak: nazwa firmy, adres, numery identyfikacyjne. Dokonując wyboru banku dla swojego przedsiębiorstwa, zwróćmy szczególną uwagę na wysokość opłat za prowadzenie rachunku, dokonywanie przelewów, wpłat i wypłat gotówkowych. Istotne jest, czy bank umożliwia korzystanie z kart płatniczych, jak liczną sieć bankomatów i placówek posiada, czy oferuje możliwość obsługi konta przez internet i/lub przez telefon. Warto skorzystać z pomocy licznych rankingów oraz porównań ofert bankowych tworzonych specjalnie z myślą o przedsiębiorcach.

Niezbędne więc będzie zabranie ze sobą do banku:

 • dowodu osobistego

 • ksera wpisu do ewidencji (oryginał do wglądu)

 • ksera dokumentu nadania numeru REGON (oryginał do wglądu)

 • pieczątki

Gdy konto firmowe zakłada spółka cywilna, konieczne jest przedstawienie w banku umowy spółki.

Urząd Skarbowy

Nasza firma staje się pełnoprawnym uczestnikiem życia gospodarczego dopiero w momencie rejestracji w Urzędzie Skarbowym właściwym dla jej siedziby. W tym celu należy złożyć w nim druk NIP-1, załączając uwierzytelnione lub urzędowo poświadczone kopie: Zaświadczenia o Wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, dokumentu uprawniającego do korzystania z nieruchomości, na terenie której znajduje się siedziba (np. umowa najmu, akt własności), zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON oraz przedłożyć kopię umowy rachunku bankowego (dotyczy przedsiębiorców, na które przekazywane są zwroty podatku od towarów i usług).
Nie musimy występować o nowy NIP, bowiem prywatny numer NIP osoby fizycznej staje się w momencie prowadzenia działalności numerem naszej firmy. Jeżeli straciliśmy potwierdzenie nadania numeru NIP, to w US składamy formularz NIP-5 w celu uzyskania jego duplikatu. 
Rejestrując działalność w formie spółki konieczne jest wypełnienie formularza NIP-2, z dołączonym formularzem NIP D, który jest informacją o wspólnikach.


W formularzu NIP-1, który złożymy w urzędzie skarbowym podajemy następujące dane:

 • imiona, nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, - PESEL, - płeć, - rodzaj i numer dowodu tożsamości, - obywatelstwo, - adres miejsca zamieszkania i zameldowania, - dane kontaktowe, - datę rozpoczęcia działalności gospodarczej, - numer REGON, - rodzaj przeważającej działalności, - kod PKD, - numer rachunku bankowego, - rodzaj prowadzonej dokumentacji podatkowej i podmiot prowadzący taką dokumentację,

 • adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej.

Ustalenie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej jest bardzo ważne, bo to właśnie od tego dnia nasza firma staje się pełnoprawnym podmiotem gospodarczym ze wszystkimi tego konsekwencjami, np. możliwością zaliczania wydatków w koszty działalności czy koniecznością opłacania podatków i składek ZUS.

Kolejną ważną sprawą jest określenie, czy od razu będziemy płatnikiem podatku VAT, czy też nie. Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą z definicji są zwolnione z rozliczania tego podatku (tzw. zwolnienie podmiotowe). Zwolnienie kończy się, gdy nasz obrót przekroczy w roku podatkowym ustalony próg (w 2008 roku wynosi on 50 000 zł), a jeżeli rozpoczynamy działalność w trakcie roku to próg ten jest wyliczany w odpowiedniej proporcji. Mamy również prawo od razu stać się płatnikiem podatku VAT. W tym celu najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT w urzędzie skarbowym właściwym w sprawach VAT składamy druk zgłoszeniowy VAT-R. Opłata za rejestrację wynosi 170 zł. Urząd potwierdza zgłoszenie, wydając w tej sprawie decyzję administracyjną (VAT-5). Jeśli dane objęte tym zgłoszeniem się zmienią - trzeba je zaktualizować w terminie 7 dni. Rejestracja jako vatowiec korzystna jest dla tych wszystkich którzy planują współpracę z firmami, które są płatnikami tego podatku.

Jeśli planujemy w naszej działalności prowadzenie transakcji handlowych z kontrahentami z innych państw Unii Europejskiej, musimy dodatkowo zarejestrować się w urzędzie skarbowym jako tzw. podatnik VAT-UE. W tym celu trzeba wypełnić dodatkowy druk (VAT-R/UE). Zgłoszenie to jest bezpłatne, urząd potwierdza rejestrację na druku VAT-5UE, a podatnik otrzymuje tzw. numer NIP-UE (jest to ten sam NIP, tylko poprzedzony kodem PL). Formularze VAT-R i VAT-R/UE należy składać łącznie.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym, do rozważenia mamy:

 • kartę podatkową,

 • ryczałt ewidencjonowany,

 • opodatkowanie na zasadach ogólnych, wypełniając księgę przychodów i rozchodów.

Podatek na zasadach ogólnych ma prawo płacić każdy. Natomiast podatek w formie karty podatkowej i ryczałtu mogą opłacać tylko osoby prowadzące działalność gospodarczą w określonych branżach i rodzajach (np. handel obnośny, wynajem pokoi, usługi krawieckie).

W przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych mamy do wyboru podatek liniowy w wysokości 19 proc. lub opodatkowanie wg skali podatkowej - obecnie jest to 19, 30 i 40 proc. (od roku 2009 stawki wyniosą 18 i 32 proc.). Wybór podatku liniowego ma tą zaletę, że stawka wynosi zawsze tyle samo, niezależnie od osiąganych przez nas dochodów. Jednak to rozwiązanie ma też wady, bowiem jego wybór sprawia, że tracimy prawo do stosowania ulg i odliczeń, np. nie możemy rozliczać się wspólnie z małżonkiem.

Przed wizytą w urzędzie skarbowym musimy podjąć decyzję, czy chcemy prowadzić księgowość samodzielnie, czy zlecić ją zewnętrznej firmie (jest to wydatek rzędu 100 do 500 zł miesięcznie, w zależności od ilości księgowanych dokumentów). Prowadzenie księgowości samodzielnie nie jest trudne, ale wymaga pewnej wiedzy na ten temat. Nieznajomość przepisów nie zwalnia od odpowiedzialności. Od odpowiedzialności nie zwalnia również wynajęcie biura rachunkowego, ponieważ dokumenty zatwierdzasz własnym podpisem.

Dobrym wyjściem jest skorzystanie z intuicyjnego serwisu księgowego ifirma.pl. W zgłoszeniu NIP-1 korzystanie z ifirma.pl jest traktowane tak samo jak prowadzenie księgowości samodzielnie. Za cenę 45 zł netto miesięcznie otrzymujemy dostęp do serwisu ifirma.pl, który automatycznie:

 • prowadzi księgę przychodów i rozchodów,

 • prowadzi ewidencję sprzedaży i zakupów VAT,

 • prowadzi rejestry środków trwałych i wyposażenia,

 • po zamknięciu miesiąca tworzy deklaracje VAT-7, PIT-5 i ZUS DRA.

A wszystko to na podstawie wystawianych faktur i księgowanych wydatków. Dodatkowo abonament ifirma.pl daje nam możliwość uzyskania pomocy księgowej przez e-mail lub telefon.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

W terminie siedmiu dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej (daty podanej na formularzu NIP-1 w US) musimy zgłosić ten fakt do ZUS, wypełniając właściwe formularze rejestracyjne. Aby dokonać zgłoszenia musimy wypełnić formularz ZFA (zgłoszenie płatnika składek - osoby fizycznej). Jeżeli prowadzenie firmy jest naszym jedynym zajęciem i jedynym miejscem zatrudnienia dla naszych pracowników, wówczas dla każdego z osobna wypełniamy formularz ZUA (zgłoszenie do ubezpieczenia osoby ubezpieczonej). Kiedy natomiast my albo pracownicy mamy pełnoetatową pracę płatną powyżej minimalnej pensji krajowej, wówczas te osoby należy zgłosić tylko do ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZZA. Gdy zgłoszenie dotyczy płatnika składek spółki cywilnej wypełniamy formularz ZUS ZPA.

 

Kwoty składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzanych przez przedsiębiorcę stanowią procent od dochodów. Podstawą obliczenia składek jest zadeklarowany dochód, który nie może być mniejszy niż poziom 60% średniego wynagrodzenia krajowego podawanego przez GUS. Obecnie jest to kwota 1915,80zł i stanowi ona podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za wszystkie miesiące 2009 roku.

 

Do ZUS-u przekazujemy 9% podstawy wymiaru składki. Pamiętajmy, że od podatku możemy odliczyć jedynie 7,75% wymiaru składki. Pełny ZUS to comiesięczny wydatek rzędu 770 zł. Jeżeli jest to nasza pierwsza firma możemy skorzystać z preferencyjnej stawki ZUS, która będzie nas obowiązywała przez okres dwóch pierwszych lat działalności i wynosi obecnie około 320 zł. Samo ubezpieczenie zdrowotne to koszt ponad 200 zł. Wzory druków są dostępne na stronie www.zus.pl, ale składać można tylko oryginalne formularze pobrane w placówce ZUS lub formularze wydrukowane z programu Płatnik (program bezpłatny, dostępny w placówkach ZUS i na stronie www.zus.pl).

Należy pamiętać, że gdy zatrudniamy pracowników stajemy się pracodawcą. Obliguje to nas do zgłoszenia zatrudnionych do ubezpieczenia w terminie 7 dni od daty zawarcia z pracownikiem umowy o pracę. Zatrudniając pracowników będziemy płacić dodatkowo składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W przypadku gdy nie zatrudniamy pracowników, wpłacamy składki na ubezpieczenia społeczne i rozliczamy się z ZUS do 10 dnia następnego miesiąca, po kolejnym miesiącu działalności. Jeśli natomiast zatrudniamy pracowników rozliczamy się z ZUS do 15 dnia następnego miesiąca po miesiącu zatrudnienia.

Ubezpieczenie chorobowe dla osoby prowadzącej działalność jest dobrowolne. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Inną kwestią jest składka na ubezpieczenie zdrowotne. Zgodnie z literą prawa powinniśmy ją naliczać i opłacać na ogólnych zasadach (czyli od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw).

Do ZUS będziemy musieli także odprowadzać składki na Fundusz Pracy (wyjątek to osoby prowadzące działalność na zasadach preferencyjnych, które nie opłacają tej składki). Podstawa wymiaru minimalnej składki na Fundusz Pracy jest taka sama, jak w wypadku ubezpieczeń społecznych. Aktualnie za wszystkie miesiące 2009r. podstawa wynosi 1915,80zł. Od tej właśnie kwoty obliczamy składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,45%. 


Potrzebne dane:

 • REGON firmy,

 • numer wpisu do ewidencji i nazwa organu prowadzącego rejestr,

 • numer rachunku bankowego firmy,

 • dane personalne (imię, nazwisko, adres, PESEL, nr dokumentu tożsamości, NIP, data i miejsce urodzenia) wszystkich zgłaszanych osób,

 • zdjęcie każdej osoby, do legitymacji ubezpieczeniowej.

PIP i Sanepid

Jeśli nasza firma będzie zatrudniać pracowników, to jesteśmy zobowiązani w ciągu 30 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej zawiadomić na piśmie Państwową Inspekcję Pracy (PIP) o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności. Musimy także pamiętać o tym, aby informować PIP o wszelkich zmianach w firmie lub o jej likwidacji.

Z kolejną wizytą wybieramy się do wojewódzkiej lub powiatowej stacji sanitarno- epidemiologicznej, czyli do popularnego sanepidu. Jest to instytucja, która czuwa nad higieną w zakładach pracy. Zakładając firmę jesteśmy zobowiązani do powiadomienia, w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia działalności, właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności oraz o przewidywanej liczbie pracowników. Musimy także przedłożyć na piśmie informację o środkach i procedurach jakie przyjęliśmy, aby spełnić wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z daną dziedziną działalności gospodarczej.

 Zgłoszenie do sanepidu obejmuje :

 • złożenie wniosku

 • przedstawienie inwentaryzacji wraz z opisem technologicznym

 • przedstawienie planów architektonicznych pomieszczenia

 • udostępnienie do wglądu danych dotyczących pomieszczenia: powierzchnia, wysokość, liczba okien, dostęp do wody itp.

Zarówno zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy jak i sanepidu nie wiąże się z żadnymi opłatami. Wzory dokumentów które należy przedłożyć znajdują się na stronach internetowych tych instytucji.

Koncesje i licencje

W przypadku niektórych rodzajów działalności gospodarczej przepisy przewidują obowiązek uzyskania różnego rodzaju koncesji i zezwoleń. Zgodnie z obowiązującymi przepisami o koncesję będziemy się musieli starać, gdy zamierzamy prowadzić następujące rodzaje działalności:

 • poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż, bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych;

 • wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,

 • wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucja i obrót paliwami i energią;

 • ochrona osób i mienia;

 • rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych;

 • przewozy lotnicze.

O udzielenie koncesji zwracamy się do ministra właściwego ze względu na przedmiot działalności gospodarczej wymagającej uzyskania koncesji. To właśnie w gestii ministra leży udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana i cofnięcie koncesji lub ograniczenie jej zakresu. Od tej reguły jest kilka wyjątków. Dla przykładu, jeżeli chcemy założyć własną telewizję lub radio to o odpowiednią koncesję ubiegamy się wówczas nie w ministerstwie a w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Koncesje są udzielane na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat.

Dziedziny należące do działalności regulowanej:

 • prowadzenie: indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, grupowej praktyki lekarskiej, oraz kształcenie i kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów;

 • prowadzenie: indywidualnej praktyki pielęgniarek, położnych, indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarek, położnych albo grupowej praktyki pielęgniarek, położnych, a także kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych;

 • przechowywanie dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania;

 • organizacja wyścigów konnych

 • wyrób i rozlew wyrobów winiarskich, napojów spirytusowych; wyrób, oczyszczanie, skażanie, odwadnianie alkoholu etylowego;

 • usługi detektywistyczne;

 • konfekcjonowanie i obrót środkami ochrony roślin;

 • obrót materiałem siewnym;

 • wytwarzanie i magazynowanie biokomponentów;

 • prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców, pracowni psychologicznej dla instruktorów, egzaminatorów i kierowców. Organizowanie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne;

 • działalność telekomunikacyjna;

 • organizowanie imprez turystycznych oraz pośredniczenie na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych (nie na rzecz organizatorów turystyki legitymujących się stosownym wpisem na listę);

 • świadczeniu usług turystycznych obejmujących: polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, polowania za granicą;

 • prowadzenie kantoru;

 • prowadzenie przedsiębiorstwa składowego (domu składowego)

 • działalność pocztowa nie wymagająca zezwolenia;

 • prowadzenie stacji kontroli pojazdów;

 • organizacja profesjonalnego współzawodnictwa sportowego

Dziedziny wymagające uzyskania licencji:

 • wykonywanie usług transportu drogowego; wykonywanie przewozów kolejowych osób lub rzeczy oraz udostępniania pojazdów trakcyjnych;

 • pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i zarządzanie nieruchomościami,

 • prowadzenie agencji pracy, agencji pracy tymczasowej, instytucji szkoleniowej dla bezrobotnych organizującej szkolenia za środki publiczne

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Sokołowski 03-12-2009 14:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Sokołowski 03-12-2009
Ostatnia aktualizacja: - 03-12-2009 14:11