Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Człopa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przebudowa ul. Przedszkolnej w Człopie

Człopa: Przebudowa ulicy Przedszkolnej w Człopie.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, woj. zachodniopomorskie, tel. 062 2591069, faks 067 2591065.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czlopa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulicy Przedszkolnej w Człopie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Przedszkolnej w Człopie, na działkach nr 244/1, 244/2, 244/3, 244/34, 245/1, 245/19, 245/15, 245/18.245/20, 409/8, 409/9 polegającej na: ° budowie miejsc postojowych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego, ° budowie chodników o nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz remoncie nawierzchni istniejących chodników (przełożenie na kostkę brukową betonową, ° remoncie istniejących nawierzchni utwardzonych - ułożenie nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego, ° wymianie zniszczonych istniejących krawężników betonowych na nowe, betonowe, uliczne, proste i najazdowe. ° budowie sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej dla przebudowywanej drogi. W wyniku remontu i przebudowy zostanie wykonane: - Powierzchnia nawierzchni utwardzonych z kostki brukowej gr. 8cm - 2971,00 m2 ( w tym miejsca postojowe 508,50 m2, wjazdy 102,00 m2 ) - Powierzchnia chodników z kostki brukowej wibroprasowanej gr. 6 cm - 1059,00 m2 - Projektowana sieć kanalizacji deszczowej PVC DN 400 L=136,00 mb - Projektowana sieć kanalizacji deszczowej PVC DN 315 L= 53,50 mb - Projektowana sieć kanalizacji deszczowej PVC DN 200 L= 96,00 mb - Projektowanie przyłącza do wpustów ulicznych PVC DN 200 L=162,00 mb - Studnie Dw 1000 - szt. 10 - Wpusty uliczne z osadnikiem - szt. 24.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.22-1, 45.23.32.23-8, 45.23.24.11-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: Wysokość wadium ustala się w kwocie: 6 000,00 złotych słownie : sześć tysięcy złotych..

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikać powinny informacje potwierdzające spełnianie warunku. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikać powinny informacje potwierdzające spełnianie warunku. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikać powinny informacje potwierdzające spełnianie warunku. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikać powinny informacje potwierdzające spełnianie warunku. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikać powinny informacje potwierdzające spełnianie warunku. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

oświadczenie o spełnianiu warunków niezbędnych przy ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy P.z.p.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.czlopa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miasto i Gmina Człopa ul. Stzrelecka 2 78-630 Człopa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.01.2011 godzina 10:00, miejsce: Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Człopie, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Przebudowa_ul._Przedszkolnej.doc 2010-12-09 14:20:40 47,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIFZ_ul.Przedszkolna.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-12-09 14:36:46 44KB 282 razy
2 opis_droga.PDF Po terminie otwarcia ofert 2010-12-09 14:38:48 1,3MB 652 razy
3 opis_kanaliozacja.PDF Po terminie otwarcia ofert 2010-12-09 14:39:46 1,1MB 273 razy
4 kanalizacja_rys.1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-12-09 14:40:28 238,0KB 297 razy
5 kanalizacja_rys.2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-12-09 14:41:07 232,4KB 292 razy
6 kanalizacja_rys.3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-12-09 14:41:39 325,1KB 719 razy
7 kanalizacja_rys.4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-12-09 14:42:31 968,7KB 710 razy
8 droga_rys.1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-12-09 14:43:36 974,7KB 721 razy
9 droga_rys.2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-12-09 14:43:56 186,3KB 276 razy
10 droga_rys.3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-12-09 14:44:21 332,3KB 302 razy
11 droga_rys.4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-12-09 14:44:50 435,7KB 792 razy
12 przedmiar_kanalizacja.PDF Po terminie otwarcia ofert 2010-12-09 14:46:10 662,9KB 700 razy
13 przedmiar_ulica.PDF Po terminie otwarcia ofert 2010-12-09 14:47:04 1,3MB 686 razy
14 SzczegA_A_owe_specyfikacje_techniczna.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-12-09 14:48:20 1,6MB 276 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej_-_ul._Przedszkolna.doc 2011-02-02 11:32:38 73,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Janeczek 09-12-2010 14:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Domagała 09-12-2010
Ostatnia aktualizacja: Marta Domagała 20-09-2011 08:17