Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Człopa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Trzebin i Dzwonowo, Gmina Człopa

 

Człopa: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Trzebin i Dzwonowo, Gmina Człopa
Numer ogłoszenia: 152788 - 2011; data zamieszczenia: 10.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Człopa , ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, woj. zachodniopomorskie, tel. 062 2591069, faks 067 2591065.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czlopa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Trzebin i Dzwonowo, Gmina Człopa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Budowę obiektu liniowego - sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Trzebin, w tym: - budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, - budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, - budowę przepompowni ścieków P1, Pw 1 wraz z instalacjami zasilająco - sterującymi, oświetlenia zewnętrznego, uziemiającymi ochrony przeciwpożarowej, - budowę wewnętrznych linii zalicznikowych przepompowni ścieków - WLZ Ścieki odprowadzane będą kolektorami grawitacyjnymi o średnicy 0,20 m i 0,25 m do przepompowni ścieków P I i transportowane rurociągiem tłocznym do studni rozprężnej SR-2 w Człopie. Do układu tej zlewni należeć będzie przepompownia P I wraz z rurociągiem tłocznym i studnią rozprężną, a także przepompownia przydomowa Pw1 wraz z rurociągiem tłocznym i studnią rozprężną SR-1. Planowana jest przepompownia , która będzie obiektem podziemnym bez stałej obsługi. W zbiornikach przepompowni wbudowane będą dwie pompy. Łączna długość sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej śr. 0,20 PVC, L= 1110,0 mb (w tym 156,0 mb w granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej), śr. 0,25 PVC, L= 796,5 mb Łączna długość przyłączy kanalizacyjnych Śr. 0,16 PVC, L= 397,0 (52 szt.) - (w tym 14,0 mb w granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej). Trasy projektowanych rurociągów tłocznych przebiegają w pasach drogowych, gruntowych, po terenach rolnych oraz łąk i sadów. Średnice i długości rurociągów tłocznych: a) P I do SR 2 - Ø 90 PE; L = 755,5 mb b) Pw1 do studni SR 1 - Ø 63 PE; L = 82,5 mb 2. Budowę obiektu liniowego - sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dzwonowo, w tym: - budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, - budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, - budowę przepompowni ścieków PI, P II wraz z instalacjami zasilająco - sterującymi, oświetlenia zewnętrznego, uziemiającymi i ochrony przeciwpożarowej, - budowę wewnętrznych linii zalicznikowych przepompowni ścieków - WLZ Ścieki odprowadzane będą kolektorami grawitacyjnymi o średnicy 0,20 m do przepompowni P II oraz P I i transportowane rurociągiem tłocznym do istniejącego rurociągu tłocznego ścieków o średnicy 90 mm przy ul. Zwycięstwa Wojska Polskiego w Człopie. Planowane są dwie przepompownie, które będą obiektami podziemnymi bez stałej obsługi. W zbiornikach przepompowni wbudowane będą po dwie pompy. Łączna długość sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej śr. 0,20 PVC, L= 1131,0 mb (w tym 200,5 mb w granicy pasa drogowego drogi krajowej), Łączna długość przyłączy kanalizacyjnych Śr. 0,16 PVC, L= 200,5 (31 szt.) - (w tym 95,5 mb w granicy pasa drogowego drogi). Trasy projektowanych rurociągów tłocznych przebiegają w pasach drogowych, gruntowych, po terenach rolnych oraz łąk i sadów. Średnice i długości rurociągów tłocznych: a) P I do istn. trójnika - Ø 90 PVC; L = 2052,0 mb b) P II do SR 2 - Ø 90 PVC; L = 534,0 mb Szczegółowy zakres wykonania robót zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, które stanowią integralną część niniejszej specyfikacji..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.10.00.00-8, 45.23.24.10-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.05.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 złotych, słownie: sto tysięcy złotych.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena będzie dokonywana na zasadzie - spełnia - w przypadku złożenia oświadczenia, bądź dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku, -nie spełnia - w przypadku braku oświadczenia, bądź dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku lub w sytuacji, kiedy treść złożonego oświadczenia, bądź dokumentu nie potwierdza spełnienia warunku udziału w postępowaniu.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena będzie dokonywana na zasadzie - spełnia - w przypadku złożenia oświadczenia, bądź dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku, -nie spełnia - w przypadku braku oświadczenia, bądź dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku lub w sytuacji, kiedy treść złożonego oświadczenia, bądź dokumentu nie potwierdza spełnienia warunku udziału w postępowaniu.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena będzie dokonywana na zasadzie - spełnia - w przypadku złożenia oświadczenia, bądź dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku, -nie spełnia - w przypadku braku oświadczenia, bądź dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku lub w sytuacji, kiedy treść złożonego oświadczenia, bądź dokumentu nie potwierdza spełnienia warunku udziału w postępowaniu.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena będzie dokonywana na zasadzie - spełnia - w przypadku złożenia oświadczenia, bądź dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku, -nie spełnia - w przypadku braku oświadczenia, bądź dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku lub w sytuacji, kiedy treść złożonego oświadczenia, bądź dokumentu nie potwierdza spełnienia warunku udziału w postępowaniu.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena będzie dokonywana na zasadzie - spełnia - w przypadku złożenia oświadczenia, bądź dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku, -nie spełnia - w przypadku braku oświadczenia, bądź dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku lub w sytuacji, kiedy treść złożonego oświadczenia, bądź dokumentu nie potwierdza spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zobowiązany jest do wykazania za pomocą dokumentów, że podmioty te spełniają warunki udziału w postępowaniu, i że w stosunku do tych podmiotów nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia. 2. Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innego lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunku, zobowiązany będzie udowodnić, iż będzie dysponował wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawi pisemne zobowiązanie i niezbędne dokumenty tych podmiotów do oddania do dyspozycji, prawo korzystania z ich wiedzy I doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 3. Wypełniony załącznik nr 1 - formularz OFERTY. 4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5. Oświadczenia o: - udzieleniu na wykonany przedmiot zamówienia rękojmi za wady na okres 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego, a na zainstalowane urządzenia gwarancji zgodnie z gwarancją udzielaną przez producenta lub dostawcę od daty odbioru końcowego, ale nie krócej niż 24 miesiące, - zobowiązaniu do sporządzenia dokumentacji powykonawczej, - wykonaniu powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, 6. Kopia dowodu wniesienia wadium. 7. Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji i rozliczania wykonanych robót. 8. Kosztorys ofertowy opracowany metodą uproszczoną wraz z zestawieniem cen jednostkowych materiałów, czynników produkcji tj. stawka rbh, kosztów pośrednich, kosztów zaopatrzenia i zysku oraz stawki jednostkowej pracy podstawowego sprzętu i urządzeń, które wykonawca będzie używał do wykonania przedmiotu zamówienia. 9. Wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza zlecić do wykonania podwykonawcom.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.czlopa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.06.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Trzebin i Dzwonowo, Gmina Człopa jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

   

 

 

                                                               Burmistrz

                                                               Zdzisław Kmieć

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie.doc 2011-06-10 12:39:47 55KB
2 OgA_oszenie_o_zmianie_ogA_oszenia.doc 2011-07-01 14:41:57 43,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_kanalizacja_Trzebin_Dzwonowo_.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-06-10 12:39:47 452,5KB 599 razy
2 Przedmiar_robA_t_-_Trzebin.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-10 12:40:24 124,0KB 524 razy
3 szczegA_A_owa_specyfikacja_techniczna_-_Trzebin.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-10 12:41:52 807,6KB 577 razy
4 przedmiar_robA_t_-_Dzwonowo.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-10 12:43:12 134,2KB 655 razy
5 szczegA_A_owa_specyfikacja_techniczna_-_Dzwonowo.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-10 12:44:02 809,4KB 502 razy
6 dzwonowo_1.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-06-10 14:29:33 7,4MB 350 razy
7 dzwonowo_2.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-06-10 14:29:33 17,2MB 354 razy
8 trzebin_1.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-06-10 14:53:06 10,0MB 333 razy
9 trzebin_2.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-06-10 14:53:06 22,5MB 328 razy
10 Opis_techniczny_trzebin.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-15 13:18:24 294,5KB 631 razy
11 Opis_techniczny_Dzwonowo.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-15 13:18:50 294,1KB 588 razy
12 rys.9_profil_sieci_kanalizacji_sanitarnej_zlewni_P-II.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-21 07:20:16 1,8MB 239 razy
13 bad_gruntu_dzwonowo_otw._9.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:23:28 1,1MB 190 razy
14 bad_gruntu_dzwonowo_otw._12.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:23:29 895,7KB 185 razy
15 bad_gruntu_dzwonowo_otw._14.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:23:29 899,1KB 179 razy
16 bad_gruntu_dzwonowo_otw._22.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:23:29 782,9KB 181 razy
17 bad_gruntu_dzwonowo_otw._30.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:23:29 1,3MB 180 razy
18 bad_gruntu_dzwonowo_otw._37.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:23:29 1,0MB 181 razy
19 bad_gruntu_dzwonowo_otw._42_i_p_ii.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:23:29 1,2MB 181 razy
20 bad_gruntu_dzwonowo_otw._p-_1.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:23:29 1,0MB 181 razy
21 bad_gruntu_dzwonowo_otw._sr-1.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:23:29 1,6MB 181 razy
22 bad_gruntu_dzwonowo_str._nr_1.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:23:29 294,6KB 182 razy
23 bad_gruntu_dzwonowo_str._nr_2.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:23:29 473,9KB 182 razy
24 bad_gruntu_dzwonowo_str._nr_3.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:23:29 723,5KB 183 razy
25 bad_gruntu_dzwonowo_str._nr_4.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:23:29 636,5KB 183 razy
26 bad_gruntu_dzwonowo_str._nr_5.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:23:29 757,3KB 181 razy
27 bad_gruntu_dzwonowo_str._nr_6.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:23:29 666,1KB 183 razy
28 bad_gruntu_dzwonowo_str._nr_7.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:23:29 663,1KB 185 razy
29 bad_gruntu_dzwonowo_str._nr_8.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:23:29 408,3KB 182 razy
30 bad_gruntu_trzebin_karta_otw._11-10.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:23:29 624,3KB 181 razy
31 bad_gruntu_trzebin_karta_otw._13-12.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:23:29 682,1KB 182 razy
32 bad_gruntu_trzebin_karta_otw._8-7.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:23:29 619,0KB 181 razy
33 bad_gruntu_trzebin_karta_otw._9.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:23:29 402,1KB 182 razy
34 bad_gruntu_trzebin_mapa.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:23:29 1,8MB 185 razy
35 bad_gruntu_trzebin_otw._31.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:23:29 879,8KB 184 razy
36 bad_gruntu_trzebin_otw._36.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:23:29 1,1MB 184 razy
37 bad_gruntu_trzebin_otw._5.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:23:29 1,0MB 187 razy
38 bad_gruntu_trzebin_otw._67.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:23:29 1,1MB 184 razy
39 bad_gruntu_trzebin_otw._pw_1.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:23:29 859,5KB 184 razy
40 bad_gruntu_trzebin_otw._p_-_i,_45.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:23:29 850,6KB 184 razy
41 bad_gruntu_trzebin_str._1.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:23:29 533,5KB 182 razy
42 bad_gruntu_trzebin_str._2.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:23:29 474,1KB 187 razy
43 bad_gruntu_trzebin_str._3.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:23:29 1006,0KB 184 razy
44 bad_gruntu_trzebin_str._4.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:23:29 1,1MB 186 razy
45 bad_gruntu_trzebin_str._5.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:23:29 1,0MB 185 razy
46 bad_gruntu_trzebin_str._6.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:23:29 994,0KB 184 razy
47 bad_gruntu_trzebin_str._7.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:23:29 1,0MB 183 razy
48 bad_gruntu_dzwonowo_otw._12.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:24:07 895,7KB 189 razy
49 bad_gruntu_dzwonowo_otw._14.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:24:07 899,1KB 184 razy
50 bad_gruntu_dzwonowo_otw._22.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:24:07 782,9KB 184 razy
51 bad_gruntu_dzwonowo_otw._30.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:24:07 1,3MB 183 razy
52 bad_gruntu_dzwonowo_otw._37.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:24:07 1,0MB 183 razy
53 bad_gruntu_dzwonowo_otw._42_i_p_ii.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:24:07 1,2MB 183 razy
54 bad_gruntu_dzwonowo_otw._9.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:24:07 1,1MB 187 razy
55 bad_gruntu_dzwonowo_otw._p-_1.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:24:07 1,0MB 185 razy
56 bad_gruntu_dzwonowo_otw._sr-1.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:24:07 1,6MB 186 razy
57 bad_gruntu_dzwonowo_str._nr_1.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:24:07 294,6KB 185 razy
58 bad_gruntu_dzwonowo_str._nr_2.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:24:07 473,9KB 181 razy
59 bad_gruntu_dzwonowo_str._nr_3.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:24:07 723,5KB 184 razy
60 bad_gruntu_dzwonowo_str._nr_4.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:24:07 636,5KB 183 razy
61 bad_gruntu_dzwonowo_str._nr_5.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:24:07 757,3KB 181 razy
62 bad_gruntu_dzwonowo_str._nr_6.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:24:07 666,1KB 183 razy
63 bad_gruntu_dzwonowo_str._nr_7.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:24:07 663,1KB 183 razy
64 bad_gruntu_dzwonowo_str._nr_8.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:24:07 408,3KB 182 razy
65 bad_gruntu_trzebin_karta_otw._11-10.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:24:07 624,3KB 180 razy
66 bad_gruntu_trzebin_karta_otw._13-12.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:24:07 682,1KB 178 razy
67 bad_gruntu_trzebin_karta_otw._8-7.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:24:07 619,0KB 178 razy
68 bad_gruntu_trzebin_karta_otw._9.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:24:07 402,1KB 177 razy
69 bad_gruntu_trzebin_mapa.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:24:07 1,8MB 178 razy
70 bad_gruntu_trzebin_otw._31.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:24:07 879,8KB 180 razy
71 bad_gruntu_trzebin_otw._36.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:24:07 1,1MB 180 razy
72 bad_gruntu_trzebin_otw._5.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:24:07 1,0MB 180 razy
73 bad_gruntu_trzebin_otw._67.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:24:07 1,1MB 182 razy
74 bad_gruntu_trzebin_otw._pw_1.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:24:07 859,5KB 180 razy
75 bad_gruntu_trzebin_otw._p_-_i,_45.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:24:07 850,6KB 181 razy
76 bad_gruntu_trzebin_str._1.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:24:07 533,5KB 184 razy
77 bad_gruntu_trzebin_str._2.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:24:07 474,1KB 183 razy
78 bad_gruntu_trzebin_str._3.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:24:07 1006,0KB 179 razy
79 bad_gruntu_trzebin_str._4.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:24:07 1,1MB 179 razy
80 bad_gruntu_trzebin_str._5.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:24:07 1,0MB 180 razy
81 bad_gruntu_trzebin_str._6.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:24:07 994,0KB 181 razy
82 bad_gruntu_trzebin_str._7.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:24:07 1,0MB 180 razy
83 bad_gruntu_dzwonowo_karta_otw_zal_10-9.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:28:33 724,3KB 185 razy
84 bad_gruntu_dzwonowo_karta_otw_zal_12-11.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:28:33 710,0KB 183 razy
85 bad_gruntu_dzwonowo_karta_otw_zal_13.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:28:33 389,5KB 184 razy
86 bad_gruntu_dzwonowo_karta_otw_zal_14.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:28:33 379,1KB 183 razy
87 bad_gruntu_dzwonowo_karta_otw_zal_15.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:28:33 415,7KB 184 razy
88 bad_gruntu_dzwonowo_karta_otw_zal_16.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:28:33 421,3KB 186 razy
89 bad_gruntu_dzwonowo_karta_otw_zal_17.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:28:33 406,3KB 181 razy
90 bad_gruntu_dzwonowo_karta_otw_zal_18.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:28:33 385,9KB 184 razy
91 bad_gruntu_dzwonowo_karta_otw_zal_19.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:28:33 521,0KB 185 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 odpowiedz_na_zapytanie.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-06-16 11:40:05 25,5KB
2 odpowiedz_na_zapytanie_1.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-06-17 07:54:57 26KB
3 odpowiedz_na_zapytanie_2.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-06-21 07:20:39 30,5KB
4 odpowiedz_na_zapytanie_3.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-06-21 07:21:30 32,5KB
5 zmiana_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 08:53:56 33KB
6 odpowiedz_na_zapytanie_4.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-06-28 11:09:49 31KB
7 zminay_SIWZ_1.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-07-04 11:08:15 39KB
8 odpowiedz_na_zapytanie_5.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-07-04 13:40:42 44KB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 OgA_oszenie_o_zmianie_ogA_oszenia.doc 2011-06-22 08:53:56 43,5KB
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.doc 2011-07-22 08:23:35 99KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Domagała 10-06-2011 12:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Domagała 10-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Marta Domagała 13-02-2012 11:42