Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Człopa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przebudowa ul. Akacjowej wraz z łącznikiem ul. Akacjowej z ul. Gospodarską oraz budowa kanalizacji deszczowej jako elementu drogi

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.czlopa.pl


Człopa: Przebudowa ul. Akacjowej wraz z łącznikiem ul. Akacjowej z ul. Gospodarską oraz budowa kanalizacji deszczowej jako elementu drogi
Numer ogłoszenia: 264176 - 2012; data zamieszczenia: 23.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Człopa , ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, woj. zachodniopomorskie, tel. 062 2591069, faks 067 2591065.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Akacjowej wraz z łącznikiem ul. Akacjowej z ul. Gospodarską oraz budowa kanalizacji deszczowej jako elementu drogi.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Akacjowej wraz z łącznikiem ul. Akacjowej z ul. Gospodarską oraz budowa kanalizacji deszczowej jako elementu drogi na działkach o numerze geodezyjnym 227, 237, 244/3, 245/1. Długość drogi wynosi 351,45 m, szerokość 5,5 m. Po obu stronach drogi zaprojektowano chodniki o szerokości od 2 do 2,5 m. Projektowana sieć kanalizacji deszczowej odprowadzać będzie wody opadowe z drogi jezdnej i ciągów pieszych. Odwadnianie drogi - za pomocą wpustów ulicznych. Długość projektowanej sieci kanalizacji deszczowej (wraz z przykanalikami do wpustów) wynosi 140,2 m. Na ulicy Akacjowej i na łączniku zaprojektowano progi zwalniające z kostki betonowej. Konstrukcja nawierzchni jezdni: 8 cm - warstwa ścieralna z kostki betonowej, 3 cm - podsypka piaskowo - cementowa, 25 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. --- 36 cm Konstrukcja nawierzchni chodnika: 8 cm - warstwa ścieralna z kostki betonowej, 3 cm - podsypka piaskowo - cementowa, 15 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. --- 26 cm.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.23-8, 45.23.32.22-1, 45.23.24.11-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek ten będzie uznany za spełniony jeżeli wykonawca posiada wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub jest zarejestrowany w odpowiednich rejestrach. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikać powinny informacje potwierdzające spełnianie warunku. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek ten będzie uznany za spełniony jeżeli wykonawca zrealizował w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikać powinny informacje potwierdzające spełnianie warunku. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie opisuję sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje min. jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej i min jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie budowy sieci sanitarnych. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikać powinny informacje potwierdzające spełnianie warunku. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie opisuję sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.czlopa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy , ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.08.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy , ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                              Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

                                                              Zdzisław Kmieć 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie.doc 2012-07-23 08:45:34 54,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_Akacjowa.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-07-23 08:43:29 347,5KB 134 razy
2 Specyfikacje_techniczne_-_b._drogowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-23 08:45:12 824,7KB 303 razy
3 Specyfikacje_techniczne_-_b._sanitarna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-23 08:46:10 561,0KB 191 razy
4 Przedmiar_robA_t_-_b._drogowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-23 08:47:10 442,6KB 607 razy
5 Przedmiar_robA_t_-_b._sanitarna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-23 08:47:23 122,1KB 940 razy
6 Opis_techniczny_branA_a_drogowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-23 08:49:07 2,6MB 951 razy
7 PB_rys_01.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-23 08:50:54 1,1MB 140 razy
8 PB_rys_02.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-23 08:51:22 374,1KB 136 razy
9 PB_rys_03.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-23 08:53:55 328,6KB 121 razy
10 PB_rys_04.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-23 08:54:21 559,3KB 694 razy
11 PB_rys_05.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-23 08:55:04 1,0MB 130 razy
12 PB_rys_06.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-23 08:55:27 349,3KB 132 razy
13 PB_rys_07.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-23 08:55:55 344,5KB 526 razy
14 PB_rys_08.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-23 08:56:16 333,9KB 122 razy
15 PB_rys_09.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-23 08:56:41 360,8KB 565 razy
16 PB_rys_10.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-23 08:57:07 393,5KB 126 razy
17 PZT_rys_01.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-23 08:58:00 1,0MB 586 razy
18 Opis_techniczny_b._sanitarna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-23 08:58:29 415,4KB 835 razy
19 rys1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-23 08:59:55 1,6MB 154 razy
20 rys2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-23 09:00:18 414,1KB 171 razy
21 rys3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-23 09:07:52 181,9KB 670 razy
22 rys4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-23 09:08:39 195,5KB 614 razy
23 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-23 09:16:41 2,1MB 116 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 zapytanie_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-27 13:10:32 92,0KB
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf 2012-08-16 13:06:34 260,0KB
Udzielenie zamówienia
1 ogA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.doc 2012-08-30 13:21:59 34,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Domagała 23-07-2012 08:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Domagała 23-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Marta Domagała 30-08-2012 13:21