herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Bezpiecznie nad jezioro - budowa ścieżek pieszo - rowerowych do miejscowości Trzebin i Dzwonowo

 

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.czlopa.pl


Człopa: Bezpiecznie nad jezioro- budowa ścieżek pieszo - rowerowych do miejscowości Trzebin i Dzwonowo
Numer ogłoszenia: 141892 - 2013; data zamieszczenia: 11.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Człopa , ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, woj. zachodniopomorskie, tel. 062 2591069, faks 067 2591065.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bezpiecznie nad jezioro- budowa ścieżek pieszo - rowerowych do miejscowości Trzebin i Dzwonowo.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Budowę ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Człopa - Dzwonowo oraz przepustu pod ścieżką pieszo - rowerową. Ścieżka pieszo - rowerowa ma długość 1,863 km, szerokość 2,5 m oraz 2,0 m na odcinku pasa przeciwpożarowego w obszarze leśnym. Ścieżka pieszo - rowerowa przecina rów, na którym należy wykonać przepust o średnicy 1,5 m, długości 7,9 m. z rur betonowych o przekroju kołowym. Nawierzchnie ścieżki należy wykonać z kostki betonowej ograniczonej obrzeżem betonowym na ławie betonowej z oporem oraz z kruszywa lub tłucznia na odcinku pasa przeciwpożarowego. W miejscach gdzie ścieżka rowerowa przebiega w niewielkich nasypach lub wykopach należy wykonać obustronne pobocza o szerokości 0,50 m i skarpy o pochyleniu 1:1,5. 2. Budowę: - ścieżki pieszo - rowerowej w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 177 na odcinku Człopa -Trzebin - dwóch zjazdów indywidualnych, - przepustu łukowo - kołowego na rzece Człapia, - przepustu o średnicy 1000 mm w rowie melioracji szczegółowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 177, - przepustu o przekroju kołowym o średnicy 700 mm na działce nr 5/31 wraz z wylotem w pasie drogi wojewódzkiej nr 177, - elementów bezpieczeństwa ruchu. Ścieżka pieszo - rowerowa ma długość 995 m., szerokość 3,0 m., wyjątkiem jest koniec ścieżki, gdzie należy wykonać ścieżkę o szerokości 2,0 m. Nawierzchnie ścieżki należy wykonać z kostki betonowej ograniczonej obrzeżem betonowym na ławie betonowej z oporem. W miejscach gdzie ścieżka rowerowa przebiega w niewielkich nasypach lub wykopach należy wykonać obustronne pobocza o szerokości 0,30 m i skarpy o pochyleniu 1:1,5..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.00-1, 45.23.31.62-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Warunek ten będzie uznany za spełniony jeżeli wykonawca posiada wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub jest zarejestrowany w odpowiednich rejestrach. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikać powinny informacje potwierdzające spełnianie warunku. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Warunek ten będzie uznany za spełniony jeżeli wykonawca zrealizował w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikać powinny informacje potwierdzające spełnianie warunku. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie opisuję sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje min. jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikać powinny informacje potwierdzające spełnianie warunku. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie opisuję sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.czlopa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy , ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.04.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy , ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn.: Bezpiecznie nad jezioro - budowa ścieżek pieszo - rowerowych do miejscowości Trzebin i Dzwonowo jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego - Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                         

                      Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

                        mgr Zdzisław Kmieć

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 11.04.2013.09.12.47_ogA_oszenie_o_zamA_wieniu.doc 2013-04-11 09:12:47 54KB
2 19.04.2013.10.01.39_ogA_oszenie_o_zmianie_ogA_oszenia.doc 2013-04-19 10:01:39 32,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 11.04.2013.09.12.48_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-04-11 09:12:48 357,5KB 190 razy
2 11.04.2013.09.23.02_STWiOR.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-04-11 09:23:02 5,1MB 168 razy
3 11.04.2013.09.23.25_przedmiar_robot_Trzebin.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-04-11 09:23:25 211,3KB 196 razy
4 11.04.2013.09.23.45_przedmiar_robot_Dzwonowo.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-04-11 09:23:45 204,3KB 194 razy
5 11.04.2013.09.24.01_organizacja_ruchu_-_opis_techniczny__Trzebin.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-04-11 09:24:01 67,9KB 169 razy
6 11.04.2013.09.25.08_organizacja_ruchu_rys_1__Trzebin.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-04-11 09:25:08 1,4MB 164 razy
7 11.04.2013.09.25.35_organizacja_ruchu_rys_2_Trzebin.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-04-11 09:25:35 486,0KB 164 razy
8 11.04.2013.09.25.53_organizacja_ruchu_rys_3_Trzebin.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-04-11 09:25:53 252,7KB 167 razy
9 11.04.2013.09.26.09_organizacja_ruchu_-_opis_techniczny_Dzwonowo.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-04-11 09:26:09 60,2KB 166 razy
10 11.04.2013.09.28.24_organizacja_ruchu_rys._1_Dzwonowo.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-04-11 09:28:24 2,3MB 173 razy
11 11.04.2013.09.29.00_organizacja_ruchu_rys._2_Dzwonowo.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-04-11 09:29:00 255,6KB 165 razy
12 11.04.2013.09.29.21_BIOZ_-_Dzwonowo.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-04-11 09:29:21 193,3KB 165 razy
13 11.04.2013.09.29.40_Opis_techniczny_-_Dzwonowo.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-04-11 09:29:40 206,8KB 171 razy
14 11.04.2013.09.30.39_Plan_orientacyjny_-_Dzwonowo.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-04-11 09:30:39 125,0KB 166 razy
15 11.04.2013.09.32.32_Rys_1_-_Dzwonowo.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-04-11 09:32:32 2,5MB 172 razy
16 11.04.2013.09.34.09_Rys_2_-_Dzwonowo.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-04-11 09:34:09 1,7MB 174 razy
17 11.04.2013.09.38.48_Rys_3_-_Dzwonowo.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-04-11 09:38:48 508,3KB 167 razy
18 11.04.2013.09.39.29_Rys_4_-_Dzwonowo.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-04-11 09:39:29 474,4KB 177 razy
19 11.04.2013.09.40.11_Rys_5_-_Dzwonowo.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-04-11 09:40:11 493,1KB 165 razy
20 11.04.2013.09.41.14_Rys_6_-_Dzwonowo.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-04-11 09:41:14 256,4KB 170 razy
21 11.04.2013.09.41.55_Rys_7_-_Dzwonowo.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-04-11 09:41:55 756,7KB 167 razy
22 11.04.2013.09.42.25_Rys_8_-_Dzwonowo.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-04-11 09:42:25 341,1KB 166 razy
23 11.04.2013.09.42.51_BIOZ_-_Trzebin.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-04-11 09:42:51 192,4KB 167 razy
24 11.04.2013.09.43.10_Opis_techniczny_-_Trzebin.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-04-11 09:43:10 226,7KB 167 razy
25 11.04.2013.09.43.28_Plan_orientacyjny_-_Trzebin.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-04-11 09:43:28 67,2KB 170 razy
26 11.04.2013.09.48.37_rys_1_-_Trzebin.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-04-11 09:48:37 4,6MB 171 razy
27 11.04.2013.09.50.07_rys_2_-_Trzebin.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-04-11 09:50:07 534,7KB 168 razy
28 11.04.2013.10.15.22_rys_3_-_Trzebin.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-04-11 10:15:22 581,8KB 175 razy
29 11.04.2013.10.18.02_rys_4_-_Trzebin.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-04-11 10:18:02 573,0KB 171 razy
30 11.04.2013.10.20.54_rys_5_-_Trzebin.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-04-11 10:20:54 253,1KB 162 razy
31 11.04.2013.10.24.54_rys_6_-_Trzebin.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-04-11 10:24:54 3,1MB 172 razy
32 11.04.2013.10.25.14_rys_7_-_Trzebin.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-04-11 10:25:14 321,4KB 176 razy
33 18.04.2013.08.39.40_D-05.01.03_-_uzupeA_nienie_STWiOR.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-04-18 08:39:40 49,6KB 120 razy
34 badania_podloza_gruntowego.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-04-18 09:14:35 8,8MB 117 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 18.04.2013.08.52.27_odpowiedz_na_zapytanie_nr_1.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-04-18 08:52:27 52KB
2 19.04.2013.10.01.55_zmiana_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-04-19 10:01:55 35,5KB
Wynik postępowania
1 15.05.2013.08.37.56_zawiadomienie_o_wyborze_oferty_nasjkorzystniejszej.pdf 2013-05-15 08:37:56 656,5KB
Udzielenie zamówienia
1 23.05.2013.09.20.52_OgA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.doc 2013-05-23 09:20:52 36,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Domagała 11-04-2013 09:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Domagała 11-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Marta Domagała 02-03-2018 20:10