herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Świadczenie usług doradztwa prawnego polegających na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT), poprzedzonego kompleksową analizą zasadności roszczeń będących przedmiotem postępowania przed organami orzekającymi i sądami.

Człopa: Świadczenie usług doradztwa prawnego polegających na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT), poprzedzonego kompleksową analizą zasadności roszczeń będących przedmiotem postępowania przed organami orzekającymi i sądami.
Numer ogłoszenia: 374598 - 2013; data zamieszczenia: 16.09.2013
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Miasto i Gmina Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, woj. zachodniopomorskie, tel. 062 2591069, faks 067 2591065.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Świadczenie usług doradztwa prawnego polegających na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT), poprzedzonego kompleksową analizą zasadności roszczeń będących przedmiotem postępowania przed organami orzekającymi i sądami.

II.2) Rodzaj zamówienia:Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie podstawowej usługi prawniczej polegającej na zastępstwie procesowym, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa procesowego, w postępowaniach o zwrot podatku od towarów i usług (VAT) oraz innych powiązanych z nim postępowaniach, jak również doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego, mającym charakter pomocniczy wobec powyższej podstawowej usługi prawniczej, obejmującym analizę zasadności podniesienia przez Zamawiającego możliwych roszczeń ukierunkowanych na optymalizację rozliczeń VAT.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):79.11.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:13.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Deloitte Legal, Pasternak, Korba i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza sp. k, Al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 205000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty:205000,00
  • Oferta z najniższą ceną:205000,00/ Oferta z najwyższą ceną: 205000,00
  • Waluta:PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 5 ust. 1b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

W postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 5 ust. 1b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, w przypadku zamówień, których przedmiotem są usługi prawnicze polegające na wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi ( w tym przypadku organami podatkowymi - Urzędem Skarbowym) lub doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego, lub jeżeli wymaga tego ochrona ważnych praw lub interesów Skarbu Państwa, nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących przesłanek wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia oraz przesłanek wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki. Przedmiotem zamówienia jest doradztwo, oraz zastępstwo procesowe w sprawach dotyczących opodatkowania podatkiem od towarów i usług, jak również reprezentowanie zamawiającego w postępowaniach przed organami podatkowymi, sądami w zakresie dotyczącym opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Postępowania te zmierzać mają do odzyskania nadpłaconego przez Gminę Człopa podatku VAT i są podyktowane ważnym interesem Gminy Człopa. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie należne tylko w przypadku sukcesu i odzyskania podatku. Wyżej wymieniona usługa spełnia wymogi określone w założeniach warunkujących zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki bez zastosowania przepisów ustawy odnośnie stosowania przesłanek wyboru tego trybu. Dodatkowo zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki do zlecenia wyżej wymienionych usług zastępstwa procesowego ma wpływ na celowe, oszczędne, efektywne dokonywanie wydatków. Wobec powyższego zastosowanie trybu z wolnej ręki jest w pełni uzasadnione.

Załączniki do pobrania

Udzielenie zamówienia
1 16.09.2013.12.26.07_Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.doc 2013-09-16 12:26:07 49KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jerzy Bekker 16-09-2013 12:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jerzy Bekker 13-09-2013
Ostatnia aktualizacja: - 16-09-2013 12:26