Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Człopa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Człopie.

Człopa: Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Człopie
Numer ogłoszenia: 204188 - 2014; data zamieszczenia: 17.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Miasto i Gmina Człopa , ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, woj. zachodniopomorskie, tel. 67 2591069, faks 67 2591065.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.bip.czlopa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Człopie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiot zamówienia obejmuje: I. Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 36,10 x 21,10 m o nawierzchni poliuretanowej typu EPDM na warstwie elastycznej z granulatu gumowego SBR o polach gry: -piłka nożna i piłka ręczna 36,10 x 21,10 m - koszykówka 21,10 x 11,34 m - siatkówka 9 x 18 m - tenis 10,97 x 23,77 m II. Rozbiórkę obecnego boiska szkolnego z nawierzchni asfaltowej. III. Wykonanie odwodnienia boiska wielofunkcyjnego. IV. Wykonanie ogrodzenia terenu boiska wraz z piłkochwytami, wyposażenia sportowego oraz obrzeży betonowych V. Wykonanie utwardzenia z kostki betonowej 8 cm i 6cm. VI. Budowa trybun zewnętrznych dwurzędowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, STWiOR, dokumentacja geotechniczna, przedmiar robót i zapisy niniejszej SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.10.00.00-8, 45.11.12.40-2, 45.34.00.00-2, 45.21.22.21-1, 45.23.30.00-9, 45.11.27.20-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 30.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium. Przed przystąpieniem do przetargu oferent wniesie wadium w wysokości 10 000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych) Wadium może być wniesione we wszystkich formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez: Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie Oddział w Człopie, Nr rachunku: 22 8944 0003 3900 3883 2000 0030 z dopiskiem - Wadium przetargowe - przebudowa boiska wielofunkcyjnego. Wadium wnoszone w innych formach przewidzianych w ustawie wnosi się w kasie Urzędu Miasta i Gminy Człopa, I piętro w godzinach od 8,00 do 15,00. Zamawiający sprawdzi wniesienie wadium na konto bankowe lub do kasy przed upływem terminu składania ofert. Do tego czasu wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie zamawiającego, a w innej formie - w kasie Urzędu Miasta i Gminy Człopa. Oferent, który nie wniesie wadium w wymaganym terminie zostanie przez zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. W sprawach związanych z wadium i jego zwrotem zastosowanie mają przepisy art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. Nr 2 do SIWZ). Powyższy warunek udziału w postępowaniu oceniany będzie według kryterium spełnia - nie spełnia na podstawie analizy treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. Nr 2 do SIWZ) . Zamawiający uzna

 

warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie boisk sportowych o nawierzchni poliuretanowej o wartości co najmniej 300 000,00 złotych brutto każda; Powyższy warunek udziału w postępowaniu oceniany będzie według kryterium spełnia - nie spełnia na podstawie analizy treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. Nr 2 do SIWZ). Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów. Powyższy warunek udziału w postępowaniu oceniany będzie według kryterium spełnia - nie spełnia na podstawie analizy treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. Nr 2 do SIWZ) oraz winien wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, tj.: - osobą posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów. W takim przypadku Wykonawca winien udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował tymi zasobami, tj. przedstawi pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, zobowiązany jest wskazać tą część zamówienia w ofercie. Powyższy warunek udziału w postępowaniu oceniany będzie według kryterium spełnia - nie spełnia na podstawie analizy treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia i wymaganych dokumentów.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. Nr 2 do SIWZ) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach

 

finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Powyższy warunek udziału w postępowaniu oceniany będzie według kryterium spełnia - nie spełnia na podstawie analizy treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24  

 

ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.czlopa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:02.07.2014 godzina 11:30, miejsce: Urząd Miasta i Gminy, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Zamówienie będzie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie

 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak


                                                                                                        Burmistrz

                                                                                                         Zdzisław Kmieć

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 17.06.2014.10.30.58_OgA_oszenie_BIP.pdf 2014-06-17 10:30:58 311,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 17.06.2014.10.30.58_SIWZ_2014_06_16.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-06-17 10:30:58 435,1KB 144 razy
2 17.06.2014.10.31.51_badania_geologiczne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-06-17 10:31:51 5,2MB 718 razy
3 17.06.2014.10.33.42_Boisko._Projekt.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-06-17 10:33:42 17,7MB 111 razy
4 17.06.2014.10.33.58_Boisko._Przedmiar.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-06-17 10:33:58 148,2KB 107 razy
5 17.06.2014.10.38.37_STWiOR.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-06-17 10:38:37 304,8KB 92 razy
6 17.06.2014.10.39.12_Trybuny._Projekt.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-06-17 10:39:12 3,9MB 928 razy
7 17.06.2014.10.39.28_Trybuny._Przedmiar.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-06-17 10:39:28 104,3KB 536 razy
8 17.06.2014.10.39.44_Trybuny._STWiOR.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-06-17 10:39:44 169,9KB 112 razy
9 17.06.2014.10.40.01_wzor_umowy_zal_nr_4_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-06-17 10:40:01 184,5KB 104 razy
10 17.06.2014.10.40.17_Zal_nr_1_do_SIWZ_formularz_oferty.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-06-17 10:40:17 137,5KB 91 razy
11 17.06.2014.10.40.32_Zal_nr_2_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-06-17 10:40:32 134,5KB 95 razy
12 17.06.2014.10.40.45_Zal_nr_3_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-06-17 10:40:45 135,5KB 89 razy
13 17.06.2014.10.41.17_Zal_nr_6_do_SIWZ_Wykaz_osob.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-06-17 10:41:17 14KB 95 razy
14 17.06.2014.10.41.31_Zal_Nr_7_do_SIWZ_Wykaz_wykonanych_robot.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-06-17 10:41:31 12KB 98 razy
15 17.06.2014.10.41.47_Zal_nr_8_do_SIWZ_informacja_o_grupie_kapitalowej.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-06-17 10:41:47 11KB 94 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 27.06.2014.10.20.27_odp_na_pytania_boisko.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-06-27 10:20:27 588,1KB
Wynik postępowania
1 11.07.2014.13.22.27_zawiadomnienie_o_wyborze_oferty.pdf 2014-07-11 13:22:27 384,3KB
Udzielenie zamówienia
1 25.07.2014.12.18.09_ogloszenie_udzielenie_zam.pdf 2014-07-25 12:18:09 49,4KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jerzy Bekker 17-06-2014 10:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-06-2014
Ostatnia aktualizacja: Piotr Ciułek 25-07-2014 12:18