Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Człopa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu w istniejącym budynku wielorodzinnym

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.czlopa.pl


Człopa: Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu w istniejącym budynku wielorodzinnym
Numer ogłoszenia: 81858 - 2015; data zamieszczenia: 13.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Człopa , ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, woj. zachodniopomorskie, tel. 062 2591069, faks 067 2591065.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu w istniejącym budynku wielorodzinnym.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu w istniejącym budynku wielorodzinnym. Zadanie obejmuje wykonanie dwóch lokali mieszkalnych o numerach 10, 11 wraz z instalacją elektryczną, kanalizacją sanitarną, instalacją wody zimnej i ciepłej, instalacją c.o. Każde mieszkanie należy wyposażyć w kuchenkę gazową, zlewozmywak z baterią, ustęp z płuczką, wannę i umywalkę z baterią.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.13.40-4, 45.31.00.00-3, 45.33.10.00-6, 45.33.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia (wzór zał. nr 2 do siwz). Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek ten będzie uznany za spełniony jeżeli wykonawca zrealizował w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane o min. wartości 100.000,00 zł brutto odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikać powinny informacje potwierdzające spełnianie warunku. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia (wzór zał. nr 2 do siwz). Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek ten będzie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuję min. jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń; kierowników robót: jedna osoba z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych; jedna osoba z uprawnieniami o specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i sieci elektrycznych. Kadra kierowania budową musi posiadać stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, wpis na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikać powinny informacje potwierdzające spełnianie warunku. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia (wzór zał. nr 2 do siwz). Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Termin wykonania zamówienia - 5

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.czlopa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.04.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

                         

                                                                                                Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

                                                                                                          mgr Zdzisław Kmieć

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 13.04.2015.08.54.16_ogA_oszenie_o_zamA_wieniu.doc 2015-04-13 08:54:16 55KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 13.04.2015.08.54.16_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-04-13 08:54:16 36KB 94 razy
2 13.04.2015.08.54.35_STWiOR.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-13 08:54:35 152,7KB 119 razy
3 13.04.2015.08.55.13_PRZEDMIAR_ARCHITEKTURA.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-13 08:55:13 79,7KB 849 razy
4 13.04.2015.08.55.24_PRZEDMIAR_ELEKTRYKA.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-13 08:55:24 82,1KB 118 razy
5 13.04.2015.08.55.33_PRZEDMIAR_SANITARKA.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-13 08:55:33 76,4KB 422 razy
6 13.04.2015.08.56.06_OPIS_TECHNICZNY_ARCHITEKTURA.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-13 08:56:06 96,7KB 408 razy
7 13.04.2015.08.56.15_OCENA_STANU_TECHN..pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-13 08:56:15 33,3KB 586 razy
8 13.04.2015.08.56.27_RYS._1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-13 08:56:27 363,0KB 106 razy
9 13.04.2015.08.56.44_RYS._1A.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-13 08:56:44 1,0MB 100 razy
10 13.04.2015.08.56.55_RYS._2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-13 08:56:55 388,3KB 92 razy
11 13.04.2015.08.57.05_RYS._2A.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-13 08:57:05 498,3KB 87 razy
12 13.04.2015.08.57.15_RYS._3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-13 08:57:15 265,5KB 96 razy
13 13.04.2015.08.57.24_RYS._3A.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-13 08:57:24 242,6KB 85 razy
14 13.04.2015.08.57.40_OPIS_TECHNICZNY_ELEKTRYKA.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-13 08:57:40 155,0KB 501 razy
15 13.04.2015.08.57.52_RYS.1_PODDASZE_INST._ELEKTR.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-13 08:57:52 314,1KB 73 razy
16 13.04.2015.08.58.01_RYS.2_SCHEMAT_ZASILANIA_.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-13 08:58:01 268,3KB 70 razy
17 13.04.2015.08.58.10_RYS.3_TABLICA_TM_-_SCHEMAT_ZASILANIA_.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-13 08:58:10 152,9KB 471 razy
18 13.04.2015.08.58.21_OPIS_TECHNICZNY_SANITARKA.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-13 08:58:21 76KB 524 razy
19 13.04.2015.08.58.32_RYS._C.O..pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-13 08:58:32 713,1KB 69 razy
20 13.04.2015.08.58.44_RYS._KS.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-13 08:58:44 713,3KB 71 razy
21 13.04.2015.08.59.00_RYS._WODA.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-13 08:59:00 724,8KB 439 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 23.04.2015.07.48.01_WyjaA_nienia_1.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-04-23 07:48:01 29KB
Wynik postępowania
1 08.05.2015.11.05.56_zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf 2015-05-08 11:05:56 390,5KB
Udzielenie zamówienia
1 18.05.2015.10.05.37_OgA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wiena.doc 2015-05-18 10:05:37 32KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Domagała 13-04-2015 08:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Domagała 13-04-2015
Ostatnia aktualizacja: Marta Domagała 18-05-2015 10:05