herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Przebudowa ul. Polnej i Rybackiej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej - etap I ul. Polna

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.czlopa.pl


Człopa: Przebudowa ul. Polnej i Rybackiej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej - etap I ul. Polna
Numer ogłoszenia: 91592 - 2015; data zamieszczenia: 22.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Człopa , ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, woj. zachodniopomorskie, tel. 062 2591069, faks 067 2591065.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Polnej i Rybackiej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej - etap I ul. Polna.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Polnej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej na działce nr 106 w Człopie polegająca na : ° budowie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej o szer. 1,5 m, ° remoncie istniejących nawierzchni utwardzonych - ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego o długości 538,85 m, szerokości 5,00 m, ° budowie sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej dla przebudowywanej drogi (w etapie I budowa kanalizacji deszczowej tylko na odcinku ul. Polnej), - przyłącza do wpustów deszczowych o dł. 82,70 m - kanały zbiorcze dł. 168,00 m - kolektor dł. 238,50 m ° budowie systemu do retencji, magazynowania i rozsączania wód opadowych i roztopowych (SR2 - w poboczu ul. Polnej), ° wykonaniu dwóch progów zwalniających liniowych listwowych z kostki betonowej, ° instalowaniu znaków drogowych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.23.30.00-9, 45.23.13.00-8, 45.23.32.90-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 18.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 25 000,00 zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia (wzór zał. nr 2 do siwz). Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek ten będzie uznany za spełniony jeżeli wykonawca zrealizował w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane o min. wartości 700.000,00 zł brutto odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikać powinny informacje potwierdzające spełnianie warunku. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia (wzór zał. nr 2 do siwz). Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek ten będzie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje min. jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, min. jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie budowy sieci sanitarnych. Kadra kierowania budową musi posiadać stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, wpis na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikać powinny informacje potwierdzające spełnianie warunku. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek ten będzie uznany za spełniony jeżeli wykonawca przedłoży opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokumenty potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 900 000,00 zł. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty dokumentów, z treści których wynikać powinny informacje potwierdzające spełnianie warunku. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Termin wykonania zamówienia - 5

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.czlopa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Człopa, ul. strzelecka 2, 78-630 Człopa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.05.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Człopa, ul. strzelecka 2, 78-630 Człopa - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                                                                                 Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

                                                                                                                           mgr Zdzisław Kmieć

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 22.04.2015.10.23.20_ogA_oszenie_o_zamA_wieniu.doc 2015-04-22 10:23:20 58KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 22.04.2015.10.23.20_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-04-22 10:23:20 370,5KB 93 razy
2 22.04.2015.10.23.40_STWIOR_DESZCZA_WKA.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-22 10:23:40 62,0KB 271 razy
3 22.04.2015.10.23.50_STWIOR_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-22 10:23:50 120,9KB 67 razy
4 22.04.2015.10.23.58_STWIOR_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-22 10:23:58 55,9KB 55 razy
5 22.04.2015.10.24.06_STWIOR_3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-22 10:24:06 55,9KB 64 razy
6 22.04.2015.10.24.14_STWIOR_4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-22 10:24:14 64,4KB 64 razy
7 22.04.2015.10.24.24_STWIOR_5.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-22 10:24:24 70,7KB 64 razy
8 22.04.2015.10.24.32_STWIOR_6.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-22 10:24:32 45,9KB 61 razy
9 22.04.2015.10.24.40_STWIOR_7.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-22 10:24:40 84,8KB 63 razy
10 22.04.2015.10.24.48_STWIOR_8.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-22 10:24:48 106,0KB 60 razy
11 22.04.2015.10.24.56_STWIOR_9.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-22 10:24:56 87,5KB 59 razy
12 22.04.2015.10.25.05_STWIOR_10.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-22 10:25:05 67,5KB 74 razy
13 22.04.2015.10.25.13_STWIOR_11.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-22 10:25:13 54,2KB 61 razy
14 22.04.2015.10.25.31_OPIS_TECH._-_B._DROGOWA.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-22 10:25:31 49,3KB 103 razy
15 22.04.2015.10.27.00_rys_nr_1_projekt_zagospodarowania_terenu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-22 10:27:00 13,9MB 285 razy
16 22.04.2015.10.28.24_rys_nr_2_profil_podA_uA_ny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-22 10:28:24 53,9KB 78 razy
17 22.04.2015.10.28.35_rys_nr_3_przekroje_normalne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-22 10:28:35 275,8KB 256 razy
18 22.04.2015.10.28.48_rys_nr_4_szczegA_A_y_konstrukcyjne_nawierzchni.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-22 10:28:48 479,3KB 247 razy
19 22.04.2015.10.29.00_rys_nr_5_szczegA_A_y_zjazdA_w.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-22 10:29:00 369,2KB 257 razy
20 22.04.2015.10.29.16_OPIS_TECH._-_DESZCZA_WKA.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-22 10:29:16 81,1KB 253 razy
21 22.04.2015.10.29.24_informacja_BIOZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-22 10:29:24 45,0KB 62 razy
22 22.04.2015.10.31.47_rys_nr_1_projekt_zagospodarowania_terenu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-22 10:31:47 25,9MB 78 razy
23 22.04.2015.10.31.56_rys_nr_2_profil_sieci_kanalizacji_deszczowej_I.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-22 10:31:56 17,3KB 71 razy
24 22.04.2015.10.32.06_rys_nr_3_profil_sieci_kanalizacji_deszczowej_II.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-22 10:32:06 22,3KB 237 razy
25 22.04.2015.10.32.17_rys_nr_4_profil_sieci_kanalizacji_deszczowej_III.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-22 10:32:17 19,5KB 301 razy
26 22.04.2015.10.32.25_rys_nr_5_przykanaliki_do_wpustA_w_deszczowych.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-22 10:32:25 42,2KB 254 razy
27 22.04.2015.10.32.33_rys_nr_6_profile_podA_A_czenia_systemA_w_retencyjno_rozsA_czajA_c.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-22 10:32:33 98,4KB 69 razy
28 22.04.2015.10.32.42_rys_nr_7_studzienki_deszczowe.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-22 10:32:42 202,0KB 71 razy
29 22.04.2015.10.33.05_OPIS_TECHNICZNY_-_ORGANIZACJA_RUCHU.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-22 10:33:05 141,8KB 74 razy
30 22.04.2015.10.33.49_rys_nr_2_mapa_sytuacyjna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-22 10:33:49 6,5MB 73 razy
31 22.04.2015.10.34.44_PRZEDMIAR_-_B._DROGOWA.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-22 10:34:44 121,9KB 128 razy
32 22.04.2015.10.34.53_PRZEDMIAR_-_DESZCZA_WKA.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-22 10:34:53 126,1KB 357 razy
33 22.04.2015.10.35.00_PRZEDMIAR_-_OZNAKOWANIE.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-22 10:35:00 114,9KB 77 razy
Wynik postępowania
1 21.05.2015.08.36.17_zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf 2015-05-21 08:36:17 407,5KB
Udzielenie zamówienia
1 02.06.2015.12.37.11_OgA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.doc 2015-06-02 12:37:11 33,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Domagała 22-04-2015 10:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Domagała 22-04-2015
Ostatnia aktualizacja: Marta Domagała 02-06-2015 12:37