Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Człopa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przebudowa ul. Polnej i Rybackiej wraz z łącznikami w Człopie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.czlopa.pl


Człopa: Przebudowa ul. Polnej i Rybackiej wraz z łącznikami w Człopie
Numer ogłoszenia: 68348 - 2016; data zamieszczenia: 25.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Człopa , ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, woj. zachodniopomorskie, tel. 062 2591069, faks 067 2591065.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.czlopa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Polnej i Rybackiej wraz z łącznikami w Człopie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Polnej i Rybackiej wraz z łącznikami w Człopie polegająca na: ° budowie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej o szer. 1,5 m, powierzchnia 580,00 m2 ° nawierzchnia z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego o pow. 3 430,00 m2, szerokość 5,00 m, ° budowie systemu do retencji, magazynowania i rozsączania wód opadowych i roztopowych (SR1 - w ul. Rybackiej), ° wykonaniu dwóch progów zwalniających liniowych listwowych z kostki betonowej, ° budowa sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej dla przebudowywanej drogi - przyłącza do wpustów deszczowych o dł. 47,70 m - kanały zbiorcze dł. 293,00 m.

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.23.30.00-9, 45.23.13.00-8, 45.23.32.90-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 26.07.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 25 000,00 zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (wzór zał. nr 2 do siwz). Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane o min. wartości 700.000,00 zł brutto odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikać powinny informacje potwierdzające spełnianie warunku. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (wzór zał. nr 2 do siwz). Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje a) min. jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, min. 3 letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień oraz aktualny wpis do właściwej Izby Samorządu Zawodowego b) min. jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót z uprawnieniami budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie budowy sieci sanitarnych, min. 2 letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień oraz aktualny wpis do właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikać powinny informacje potwierdzające spełnianie warunku. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży: opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokumenty potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Termin gwarancji i rękojmi - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

7. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Zmiana Umowy o udzielenie niniejszego zamówienia może nastąpić w następujących przypadkach: 1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy: a) w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, Stronom będzie przysługiwało prawo zmiany wysokości wynagrodzenia umownego, odpowiednio do ustalonej przez ustawodawcę zmiany wysokości podatku VAT b) w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z części zakresu przedmiotu zamówienia - zmniejszenie wynagrodzenia o wartość nie wykonanych prac, stosując ceny jednostkowe wskazane w ofercie Wykonawcy, 2) Zmiana terminu wykonania Umowy: a) wyłącznie na uzasadniony wniosek Wykonawcy pod warunkiem, że zmiana ta nie jest zawiniona przez Wykonawcę i wynika tylko i wyłącznie z okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie składania ofert, b) wyłącznie na uzasadniony wniosek Wykonawcy wobec wystąpienia istotnych wad Dokumentacji Projektowej, skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju Robót, c) na skutek konieczności zmniejszenia zakresu Robót objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, z jednoczesnym prawem do zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy wg stawek zgodnych ze złożoną ofertą, d) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia pod warunkiem, że działania te nie są konsekwencją działań którejkolwiek ze Stron Umowy. 3) Inne zmiany: a) w składzie osób zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia wyłącznie na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, b) zmiany podwykonawcy, który został wskazany w ofercie Wykonawcy, jako podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.czlopa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.04.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie współfinansowane jest w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                                                                                            Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

                                                                                                                                     mgr Zdzisław Kmieć

                                                                                                                             

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 25.03.2016.08.04.55_ogA_oszenie_o_zamA_wieniu.doc 2016-03-25 08:04:55 67KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 25.03.2016.08.04.55_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:04:55 439,5KB 116 razy
2 25.03.2016.08.05.15_PRZEDMIAR_DESZ..pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:05:15 633,6KB 367 razy
3 25.03.2016.08.06.16_PRZEDMIAR_deszczA_wka.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:06:16 123,0KB 463 razy
4 25.03.2016.08.06.25_PRZEDMIAR_A_A_czniki.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:06:25 114,6KB 328 razy
5 25.03.2016.08.06.34_PRZEDMIAR_oznakowanie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:06:34 114,9KB 503 razy
6 25.03.2016.08.06.43_PRZEDMIAR_ul._Rybacka.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:06:43 116,3KB 275 razy
7 25.03.2016.08.07.03_STWIOR_DESZCZA_WKA.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:07:03 62,0KB 83 razy
8 25.03.2016.08.07.14_000000_wymagania_ogA_lne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:07:14 120,9KB 81 razy
9 25.03.2016.08.07.22_040601_-_podb._z_chudego_betonu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:07:22 84,8KB 85 razy
10 25.03.2016.08.07.30_d010101_odtworzenie_trasy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:07:30 55,9KB 80 razy
11 25.03.2016.08.07.38_d020000__roboty_ziemne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:07:38 89,8KB 136 razy
12 25.03.2016.08.07.47_d040101_koryto.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:07:47 64,4KB 82 razy
13 25.03.2016.08.07.55_d040201_warstwy_odsA_czajace.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:07:55 70,7KB 86 razy
14 25.03.2016.08.08.03_d050323a_nawierzchnia_z_kostki_betonowej.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:08:03 106,0KB 80 razy
15 25.03.2016.08.08.10_d080101_krawA_zniki.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:08:10 87,5KB 79 razy
16 25.03.2016.08.08.19_d080301_obrzeA_a.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:08:19 67,5KB 82 razy
17 25.03.2016.08.08.32_d100701_ZJAZDY_DO_GOSPODARSTW.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:08:32 54,2KB 83 razy
18 25.03.2016.08.08.42_D-04.04.02_podb._z_kruszywa_A_amanego.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:08:42 45,9KB 105 razy
19 25.03.2016.08.08.51_specyfikacje_str_tytuA_owa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:08:51 26,1KB 83 razy
20 25.03.2016.08.09.09_zaA_A_cznik_graficzny_nr_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:09:09 950,0KB 429 razy
21 25.03.2016.08.09.16_zaA_A_cznik_graficzny_nr_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:09:16 45,7KB 88 razy
22 25.03.2016.08.09.28_informacja_BIOZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:09:28 45,0KB 509 razy
23 25.03.2016.08.09.37_OPIS_TECH._-_DESZCZA_WKA.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:09:37 81,1KB 89 razy
24 25.03.2016.08.10.41_rys_nr_1_projekt_zagospodarowania_terenu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:10:41 25,9MB 96 razy
25 25.03.2016.08.10.52_rys_nr_2_profil_sieci_kanalizacji_deszczowej_I.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:10:52 17,3KB 85 razy
26 25.03.2016.08.10.59_rys_nr_3_profil_sieci_kanalizacji_deszczowej_II.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:10:59 22,3KB 85 razy
27 25.03.2016.08.11.06_rys_nr_4_profil_sieci_kanalizacji_deszczowej_III.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:11:06 19,5KB 81 razy
28 25.03.2016.08.11.13_rys_nr_5_przykanaliki_do_wpustA_w_deszczowych.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:11:13 42,2KB 87 razy
29 25.03.2016.08.11.23_rys_nr_6_profile_podA_A_czenia_systemA_w_retencyjno_rozsA_czajA_c.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:11:23 98,4KB 82 razy
30 25.03.2016.08.11.31_rys_nr_7_studzienki_deszczowe.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:11:31 202,0KB 83 razy
31 25.03.2016.08.11.42_OPIS_TECHNICZNY_-_ORGANIZACJA_RUCHU.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:11:42 141,8KB 95 razy
32 25.03.2016.08.12.03_rys_nr_2_mapa_sytuacyjna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:12:03 6,5MB 92 razy
33 25.03.2016.08.12.15_opis_techniczny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:12:15 43,4KB 503 razy
34 25.03.2016.08.12.33_rys_nr_1_projekt_zagospodarowania_terenu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:12:33 4,8MB 83 razy
35 25.03.2016.08.12.46_rys_nr_2A_profil_podA_uA_ny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:12:46 20,3KB 80 razy
36 25.03.2016.08.12.54_rys_nr_2B_profil_podA_uA_ny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:12:55 27,9KB 81 razy
37 25.03.2016.08.13.03_rys_nr_2C_profil_podA_uA_ny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:13:03 19,0KB 82 razy
38 25.03.2016.08.13.12_rys_nr_3_przekroje_normalne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:13:12 273,8KB 82 razy
39 25.03.2016.08.13.24_rys_nr_4_szczegA_A_y_konstrukcyjne_nawierzchni.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:13:24 436,0KB 486 razy
40 25.03.2016.08.13.32_rys_nr_5_szczegA_A__zjazdA_w.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:13:32 327,1KB 79 razy
41 25.03.2016.08.14.03_opis_techniczny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:14:03 45,6KB 489 razy
42 25.03.2016.08.14.35_rys_nr_1_projekt_zagospodarowania_terenu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:14:35 9,0MB 92 razy
43 25.03.2016.08.14.52_rys_nr_2_profil_podA_uA_ny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:14:52 53,1KB 81 razy
44 25.03.2016.08.15.00_rys_nr_3_przekroje_normalne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:15:00 286,3KB 520 razy
45 25.03.2016.08.15.08_rys_nr_4_szczegA_A_y_konstrukcyjne_nawierzchni.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:15:08 479,9KB 432 razy
46 25.03.2016.08.15.18_rys_nr_5_szczegA_A_y_zjazdA_w.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:15:18 369,4KB 558 razy
Wynik postępowania
1 20.04.2016.12.13.30_zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf 2016-04-20 12:13:30 994,4KB
Udzielenie zamówienia
1 27.04.2016.07.35.47_oA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.doc 2016-04-27 07:35:47 33,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Domagała 25-03-2016 08:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Domagała 25-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Marta Domagała 27-04-2016 07:35