Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Człopa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przebudowa ul. Strzeleckiej i części ul. Paderewskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://www.bip.czlopa.pl


Ogłoszenie nr 26724 - 2017 z dnia 2017-02-16 r.

Człopa: Przebudowa ul. Strzeleckiej i części ul. Paderewskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Człopa, krajowy numer identyfikacyjny 57079149000000, ul. ul. Strzelecka  2, 78630   Człopa, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 622 591 069, e-mail umig@czlopa.pl, faks 672 591 065.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.czlopa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak
ww.bip.czlopa.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
www.bip.czlopa.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
pocztą poską, kurierem, sobiście
Adres:
Urząd Mista i Gminy Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Strzeleckiej i części ul. Paderewskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Numer referencyjny: B271.2.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Strzeleckiej i części ul. Paderewskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zakres prac obejmuje w szczególności: - zabezpieczenie i organizację placu budowy, - rozbiórkę istniejących nawierzchni jezdni, chodników i parkingów - wykonanie kanalizacji deszczowej do odwodnienia układu drogowego, - wykonanie nowego przyłącza wody, - wykonanie nowej kanalizacji sanitarnej, - wykonanie nowej konstrukcji jezdni, chodników, zjazdów na posesje, parkingów dla samochodów osobowych, - wykonanie oznakowania pionowego, poziomego, urządzeń zabezpieczających ruch pieszych, - ustawienie elementów małej architektury (ławki parkowe, stojaki na rowery, kosze na odpadki), - wykonanie oświetlenia ulicznego w zakresie projektowanego układu drogowego, - wycinka 9 szt. drzew.

II.5) Główny kod CPV: 45100000-8
Dodatkowe kody CPV:45230000-8, 45233000-9, 45233120-6, 45233140-2, 45233290-8, 45110000-1, 45310000-3
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 08/09/2017


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia niniejszego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min 1.500.000,00 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony jeżeli: 1) Wykonawca wykaże, że dysponuje min. 1 osobą, która będzie pełnić funkcję: • kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności drogowej bez ograniczeń, • kierownika robót, posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych i cieplnych, • kierownika robót posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i sieci elektrycznych, 2) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie wykonał 1 robotę budowlaną, która obejmowała przebudowę lub budowę drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą równą co najmniej 1.500.000,00 zł wraz z podatkiem VAT oraz potwierdzą, że roboty te rozstały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

- odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, - oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu,

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego, - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowania robotami budowlanymi, warz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysonowania tymi osobami- zał. nr 6, - wykaz robót budowlanych wykonywanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli w uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – zał. nr 7.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ b) jeśli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznaczne z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego), wymaga się złożenia pełnomocnictwa w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii, wskazującego osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. c) kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego do SIWZ przedmiaru robót

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł. 2. Forma wadium: a) Pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego nr 22 8944 0003 3900 3883 2000 0030 z dopiskiem wadium przebudowa ul. Strzeleckiej i części ul. Paderewskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a. 1a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 4. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 5. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 6. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 9. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 10. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

 

 


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena ofertowa

60

Termin gwarancji i rękojmi

20

Nasiąkliwość prefabrykatów betonowych

20


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

 

 


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w następujących przypadkach: 1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy: a) w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, Stronom będzie przysługiwało prawo zmiany wysokości wynagrodzenia umownego, odpowiednio do ustalonej przez ustawodawcę zmiany wysokości podatku VAT b) w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z części zakresu przedmiotu zamówienia – zmniejszenie wynagrodzenia o wartość nie wykonanych prac, stosując ceny jednostkowe wskazane w ofercie Wykonawcy, 2) Zmiana terminu wykonania Umowy: a) wyłącznie na uzasadniony wniosek Wykonawcy pod warunkiem, że zmiana ta nie jest zawiniona przez Wykonawcę i wynika tylko i wyłącznie z okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie składania ofert, b) wyłącznie na uzasadniony wniosek Wykonawcy wobec wystąpienia istotnych wad Dokumentacji Projektowej, skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju Robót, c) na skutek konieczności zmniejszenia zakresu Robót objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, z jednoczesnym prawem do zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy wg stawek zgodnych ze złożoną ofertą, d) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia pod warunkiem, że działania te nie są konsekwencją działań którejkolwiek ze Stron Umowy. 3) Inne zmiany: a) w składzie osób zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia wyłącznie na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, 2. Strony niniejszej umowy nie będą ponosiły odpowiedzialności, jeżeli wykonanie któregokolwiek z jego zobowiązań wynikających z niniejszej umowy zostanie opóźnione lub nie dojdzie do skutku z powodu zaistnienia siły wyższej. Przez siłę wyższą strony rozumieją zdarzenie, którego wystąpienie jest od nich niezależne i dotyczy: klęski żywiołowej, epidemii, ataku terrorystycznego lub konfliktu zbrojnego. 3. O ww. zmianach strony umowy informują się w formie pisemnej.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 07/03/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

                                                                                         Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

                                                                                                 mgr Zdzisław Kmieć

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 16.02.2017.13.50.51_ogA_oszenie_o_zamA_wieniu.doc 2017-02-16 13:50:51 85,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 16.02.2017.13.51.10_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-02-16 13:51:10 240,5KB 156 razy
2 16.02.2017.13.51.28_Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_-_Formularz_ofertowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-02-16 13:51:28 54,5KB 122 razy
3 16.02.2017.13.51.51_Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_Oswiadczenie.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-02-16 13:51:51 50,5KB 116 razy
4 16.02.2017.13.52.00_Zalacznik_nr_3_do_SIWZ_-_Udostepnienie_zasobow.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-02-16 13:52:00 29KB 122 razy
5 16.02.2017.13.52.09_Zalacznik_nr_4_do_SIWZ_-_Informacja_grupa_kapitalowa.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-02-16 13:52:09 35KB 121 razy
6 16.02.2017.13.52.19_Zalacznik_nr_5_do_SIWZ_-_Zastrzezenie.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-02-16 13:52:19 35,5KB 124 razy
7 16.02.2017.13.52.28_zalacznik_nr_6_do_siwz_-_wykaz_osob.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-02-16 13:52:28 35KB 125 razy
8 16.02.2017.13.52.37_zalacznik_nr_7_wykaz_robot.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-02-16 13:52:37 36KB 119 razy
9 16.02.2017.13.52.47_zaA_A_cznik_nr_8_wzA_r_umowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-02-16 13:52:47 152,5KB 124 razy
10 16.02.2017.13.53.01_Przedmiar_b._drogowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-02-16 13:53:01 78,3KB 139 razy
11 16.02.2017.13.53.10_Przedmiar_b._elektryczna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-02-16 13:53:10 88,0KB 131 razy
12 16.02.2017.13.53.19_Przedmiar_b._sanitarna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-02-16 13:53:19 463,7KB 139 razy
13 16.02.2017.13.53.33_STWiOR_b__sanitarna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-02-16 13:53:33 678,6KB 123 razy
14 16.02.2017.13.53.49_STWiOR_b._drogowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-02-16 13:53:49 2,3MB 121 razy
15 16.02.2017.13.53.57_STWIOR_b._elektryczna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-02-16 13:53:57 68,6KB 502 razy
16 16.02.2017.13.54.18_OPIS_Techniczny_UW_b._drogowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-02-16 13:54:18 160,8KB 497 razy
17 16.02.2017.13.54.28_Rys._3.1_Przekroje_normalne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-02-16 13:54:28 497,3KB 119 razy
18 16.02.2017.13.54.39_Rys._3.2_Przekroje_normalne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-02-16 13:54:39 458,9KB 132 razy
19 16.02.2017.13.54.58_opis_tech._PB_UW_b._sanitarna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-02-16 13:54:58 571,1KB 690 razy
20 16.02.2017.13.55.15_Rys.1_rozbiA_rki_Wojewoda.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-02-16 13:55:15 1,4MB 121 razy
21 16.02.2017.13.55.32_Rys.2_KD_Wojewoda.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-02-16 13:55:32 1,4MB 120 razy
22 16.02.2017.13.55.45_Rys.3_KS_Wojewoda.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-02-16 13:55:45 1,4MB 125 razy
23 16.02.2017.13.55.55_Rys.4_prof._KD.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-02-16 13:55:55 218,1KB 130 razy
24 16.02.2017.13.56.04_Rys.5_prof._KS.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-02-16 13:56:04 217,4KB 119 razy
25 16.02.2017.13.56.22_Opis_PZT__UW.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-02-16 13:56:22 218,2KB 811 razy
26 16.02.2017.13.56.39_Rys._2_Projekt_zagospodarowania.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-02-16 13:56:39 1017,1KB 411 razy
27 16.02.2017.13.57.17_plan_organizacji_ruchu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-02-16 13:57:17 2,5MB 119 razy
28 16.02.2017.13.58.30_opis_techniczny___b._drogowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-02-16 13:58:30 198,7KB 122 razy
29 16.02.2017.13.58.46_Rys._2.1_Plan_Sytuacyjny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-02-16 13:58:46 2,0MB 129 razy
30 16.02.2017.13.59.02_Rys._2.2_Plan_Sytuacyjny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-02-16 13:59:02 1,5MB 465 razy
31 16.02.2017.13.59.18_Rys._3_Przekroje_normalne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-02-16 13:59:18 1,8MB 119 razy
32 16.02.2017.13.59.36_Rys._4_Niwelety.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-02-16 13:59:36 1,1MB 125 razy
33 16.02.2017.13.59.51_Rys._5._Przekroje_poprzeczne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-02-16 13:59:51 1,0MB 119 razy
34 16.02.2017.14.00.13_opis_techniczny_PW_b._sanitarna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-02-16 14:00:13 640,4KB 153 razy
35 16.02.2017.14.00.23_Rys.1_rozbiA_rki.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-02-16 14:00:23 347,0KB 131 razy
36 16.02.2017.14.00.33_Rys.2_KD.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-02-16 14:00:33 414,5KB 122 razy
37 16.02.2017.14.00.42_Rys.3_KS.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-02-16 14:00:42 393,6KB 624 razy
38 16.02.2017.14.01.18_Rys.4_W.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-02-16 14:01:18 359,8KB 118 razy
39 16.02.2017.14.01.28_Rys.5_prof.KD.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-02-16 14:01:28 575,9KB 282 razy
40 16.02.2017.14.01.38_Rys.6_prof.KS.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-02-16 14:01:38 359,0KB 121 razy
41 16.02.2017.14.01.46_Rys.7_prof.W.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-02-16 14:01:46 201,9KB 524 razy
42 16.02.2017.14.02.11_opis_b._elektryczna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-02-16 14:02:11 82,6KB 537 razy
43 16.02.2017.14.02.27_E1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-02-16 14:02:27 1,0MB 132 razy
44 16.02.2017.14.02.36_E2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-02-16 14:02:36 165,3KB 128 razy
45 16.02.2017.14.02.46_E3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-02-16 14:02:46 522,4KB 127 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 27.02.2017.07.28.03_odp._na_pytania_-_zestaw_1.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-02-27 07:28:03 55KB
2 27.02.2017.07.28.14_zaA_._nr_8_wzA_r_umowy_po_zmianach.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-02-27 07:28:14 152,5KB
3 28.02.2017.09.13.30_odp._na_pytania_-_zestaw_2.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-02-28 09:13:31 52KB
4 28.02.2017.09.13.55_decyzja_powolenia_na_wycinkA_.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-02-28 09:13:55 2,9MB
5 28.02.2017.09.14.09_mapa_z_lokalizacjA__drzew.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-02-28 09:14:09 844,4KB
6 28.02.2017.09.14.36_opinia_geotechniczna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-02-28 09:14:36 4,7MB
7 28.02.2017.09.14.47_zaA_._nr_8_wzA_r_umowy_po_zmianach_1.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-02-28 09:14:47 151,5KB
Wynik postępowania
1 30.03.2017.09.46.36_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_Strzelecka_Paderewskiego.pdf 2017-03-30 09:46:36 497,7KB
Informacja z otwarcia ofert
1 07.03.2017.14.14.43_informacja_z_otwarcia_ofert_Strzelecka_Paderewskiego.pdf 2017-03-07 14:14:43 416,0KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Domagała 16-02-2017 13:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Skrzeczkowski 16-02-2017
Ostatnia aktualizacja: Piotr Ciułek 30-03-2017 09:46