herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - dokument usunięty   2013-01-24 12:17:46
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - dokument usunięty   2013-01-24 12:16:28
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - dokument usunięty   2013-01-24 12:14:25
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - dokument usunięty   2013-01-24 12:13:52
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI   2013-01-24 12:07:36
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI   2013-01-24 11:56:50
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - dokument usunięty   2013-01-24 11:56:00
Wykaz dotyczący nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Człopa, stanowiących własność Miasta i Gminy Człopa, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym Jacek Woźniak 2013-01-24 11:30:06
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - dokument usunięty Piotr Ciułek 2013-01-24 11:29:20
Stawki bazowe czynszów w 2010 r - dokument usunięty Jacek Woźniak 2013-01-24 11:28:34
Wysokośc stawek dzierżaw za grunty rolne w 2010 r. - dokument usunięty Jacek Woźniak 2013-01-24 11:28:31
Terminy płatności za dzierżawy w 2010 r. - dokument usunięty Jacek Woźniak 2013-01-24 11:28:20
Kultura rolna zgodna z ochroną środowiska naturalnego - dokument usunięty Jacek Woźniak 2013-01-24 11:27:54
Środowisko Naturalne w latach 2010 i później - dokument usunięty Jacek Woźniak 2013-01-24 11:27:38
Młody Rolnik - dokument usunięty Jacek Woźniak 2013-01-24 11:27:37
Urzędowe badanie zwierząt rzeźnych i łownych oraz ich mięsa - dokument usunięty Jacek Woźniak 2013-01-24 11:27:36
Normy i wymogi wzajemnej zgodności w 2010 r. - dokument usunięty Jacek Woźniak 2013-01-24 11:27:35
Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego - dokument usunięty Jacek Woźniak 2013-01-24 11:27:34
Ułatwienia dla rolników - dokument usunięty Jacek Woźniak 2013-01-24 11:27:33
Ubezpieczenie upraw - dokument usunięty Jacek Woźniak 2013-01-24 11:27:32
Płatności bezpośrednie w 2010 roku - dokument usunięty Jacek Woźniak 2013-01-24 11:27:31
Dopłaty do zalesień w 2010 r - dokument usunięty Jacek Woźniak 2013-01-24 11:27:30
Renty strukturalne - dokument usunięty Jacek Woźniak 2013-01-24 11:27:28
Nabory wniosków PROW 2007 - dokument usunięty Jacek Woźniak 2013-01-24 11:27:27
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Człopa w sprawie naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych. - dokument usunięty Jacek Woźniak 2013-01-24 11:27:24
Wykaz dotyczący nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Człopa, stanowiących własność Miasta i Gminy Człopa, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym Jacek Woźniak 2013-01-24 11:22:48
UCHWAŁA Nr XXIII/148/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2013. Piotr Ciułek 2013-01-14 13:04:04
UCHWAŁA Nr XXIII/149/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2013-2018. Piotr Ciułek 2013-01-14 13:01:48
UCHWAŁA Nr XXIII/150/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Człopie na 2013 rok oraz określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz rozliczania tej dotacji. Piotr Ciułek 2013-01-14 13:00:21
UCHWAŁA Nr XXIII/151/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2012 r. Piotr Ciułek 2013-01-14 12:56:33
UCHWAŁA Nr XXIII/152/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/95/2011 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2012-2018. Piotr Ciułek 2013-01-14 12:55:46
UCHWAŁA Nr XXIII/153/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Człopa na rok 2012, które nie wygasły z upływem roku budżetowego. Piotr Ciułek 2013-01-14 12:54:44
UCHWAŁA Nr XXIII/154/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2013-01-14 12:53:45
UCHWAŁA Nr XXIII/155/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych. Piotr Ciułek 2013-01-14 12:52:52
UCHWAŁA Nr XXIII/156/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Piotr Ciułek 2013-01-14 12:51:47
UCHWAŁA Nr XXIII/157/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Piotr Ciułek 2013-01-14 12:50:11
UCHWAŁA Nr XXIII/158/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Piotr Ciułek 2013-01-14 12:44:19
UCHWAŁA Nr XXIII/159/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2013-01-14 12:43:21
UCHWAŁA Nr XXIII/161/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie. Piotr Ciułek 2013-01-14 12:42:35
UCHWAŁA Nr XXIII/160/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2013-01-14 12:39:24