herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ubezpieczenie upraw - dokument usunięty Jacek Woźniak 2013-01-24 11:27:32
Płatności bezpośrednie w 2010 roku - dokument usunięty Jacek Woźniak 2013-01-24 11:27:31
Dopłaty do zalesień w 2010 r - dokument usunięty Jacek Woźniak 2013-01-24 11:27:30
Renty strukturalne - dokument usunięty Jacek Woźniak 2013-01-24 11:27:28
Nabory wniosków PROW 2007 - dokument usunięty Jacek Woźniak 2013-01-24 11:27:27
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Człopa w sprawie naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych. - dokument usunięty Jacek Woźniak 2013-01-24 11:27:24
Wykaz dotyczący nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Człopa, stanowiących własność Miasta i Gminy Człopa, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym Jacek Woźniak 2013-01-24 11:22:48
UCHWAŁA Nr XXIII/148/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2013. Piotr Ciułek 2013-01-14 13:04:04
UCHWAŁA Nr XXIII/149/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2013-2018. Piotr Ciułek 2013-01-14 13:01:48
UCHWAŁA Nr XXIII/150/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Człopie na 2013 rok oraz określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz rozliczania tej dotacji. Piotr Ciułek 2013-01-14 13:00:21
UCHWAŁA Nr XXIII/151/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2012 r. Piotr Ciułek 2013-01-14 12:56:33
UCHWAŁA Nr XXIII/152/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/95/2011 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2012-2018. Piotr Ciułek 2013-01-14 12:55:46
UCHWAŁA Nr XXIII/153/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Człopa na rok 2012, które nie wygasły z upływem roku budżetowego. Piotr Ciułek 2013-01-14 12:54:44
UCHWAŁA Nr XXIII/154/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2013-01-14 12:53:45
UCHWAŁA Nr XXIII/155/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych. Piotr Ciułek 2013-01-14 12:52:52
UCHWAŁA Nr XXIII/156/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Piotr Ciułek 2013-01-14 12:51:47
UCHWAŁA Nr XXIII/157/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Piotr Ciułek 2013-01-14 12:50:11
UCHWAŁA Nr XXIII/158/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Piotr Ciułek 2013-01-14 12:44:19
UCHWAŁA Nr XXIII/159/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2013-01-14 12:43:21
UCHWAŁA Nr XXIII/161/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie. Piotr Ciułek 2013-01-14 12:42:35
UCHWAŁA Nr XXIII/160/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2013-01-14 12:39:24
UCHWAŁA Nr XXIII/161/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie. Piotr Ciułek 2013-01-14 12:38:24
UCHWAŁA Nr XXIII/162/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie Miasta i Gminy Człopa na lata 2013-2018. Piotr Ciułek 2013-01-14 12:37:35
UCHWAŁA Nr XXIII/163/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2013/2015. Piotr Ciułek 2013-01-14 12:36:19
UCHWAŁA Nr XXIII/163/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2013/2015. Piotr Ciułek 2013-01-14 12:35:56
UCHWAŁA Nr XXIII/164/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok. Piotr Ciułek 2013-01-14 12:33:58
UCHWAŁA Nr XXIII/165/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok. Piotr Ciułek 2013-01-14 12:32:58
UCHWAŁA Nr XXIII/166/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2013-01-14 12:32:13
UCHWAŁA Nr XXIII/167/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia programu współpracy samorządu Gminy Człopa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami) na rok 2013. Piotr Ciułek 2013-01-14 12:31:29
UCHWAŁA Nr XXIII/168/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Człopie na 2013 rok. Piotr Ciułek 2013-01-14 12:30:34
UCHWAŁA Nr XXIII/170/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów na 2013r. Piotr Ciułek 2013-01-14 12:29:46
UCHWAŁA Nr XXIII/169/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Infrastruktury Społecznej na 2013r. Piotr Ciułek 2013-01-14 12:29:12
UCHWAŁA Nr XXIII/170/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów na 2013r. Piotr Ciułek 2013-01-14 12:27:17
UCHWAŁA Nr XXIII/171/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Człopie na 2013 r. Piotr Ciułek 2013-01-14 12:26:18
UCHWAŁA Nr XXIII/172/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Człopa na stałe obwody głosowania. Piotr Ciułek 2013-01-14 12:19:44
UCHWAŁA Nr XXIII/173/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/138/2005 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie ustalenia opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg , których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2013-01-14 12:19:08
XXIII Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 28.12.2012 Piotr Ciułek 2013-01-14 12:06:43
Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. Piotr Ciułek 2013-01-04 14:16:27
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej. Piotr Ciułek 2013-01-04 13:44:40
Cennik wody na 2012r. - dokument usunięty Piotr Ciułek 2013-01-04 13:33:09