Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Człopa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sprawozdania finansowe - jednostkowe Zofia Wach 2019-05-07 10:47:46
UCHWAŁA NR XXXVII.195.Z.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Człopy sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Człopa za 2018 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Zofia Wach 2019-05-07 09:41:31
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy samorządu Gminy Człopa z organizacjami pozarządowymi za rok 2018 Paulina Drabińska 2019-05-07 09:23:37
Protokół z otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego. Paulina Drabińska 2019-05-06 12:58:40
Obwieszczenie Burmistrza MiG Człopa dot. Wyborów do Parlamentu Europejskiego   2019-04-30 13:15:22
Obwieszczenie Burmistrza MiG Człopa dot. Wyborów do Parlamentu Europejskiego   2019-04-30 12:59:35
Obwieszczenie Burmistrza MiG Człopa dot. Wyborów do Parlamentu Europejskiego Piotr Ciułek 2019-04-30 12:55:18
Obwieszczenie Burmistrza MiG Człopa dot. Wyborów do Parlamentu Europejskiego Piotr Ciułek 2019-04-30 12:51:47
Zarzadzenie Nr 34/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2019 Zofia Wach 2019-04-30 11:14:10
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych Piotr Ciułek 2019-04-30 11:08:40
Sprawozdania finansowe Zofia Wach 2019-04-29 14:18:33
Obwieszczenie Burmistrza MiG Człopa dot. Wyborów do Parlamentu Europejskiego Joanna Jastrzębowska 2019-04-25 07:35:17
Obwieszczenie Burmistrza MiG Człopa dot. Wyborów do Parlamentu Europejskiego Joanna Jastrzębowska 2019-04-25 07:33:21
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca 2019 Zofia Wach 2019-04-24 10:00:55
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca 2019 Zofia Wach 2019-04-24 09:56:40
RB-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2019 Zofia Wach 2019-04-24 09:36:47
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku Zofia Wach 2019-04-24 09:34:02
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku Zofia Wach 2019-04-24 09:31:19
UCHWAŁA NR XXIX.140.Z.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2019 r. Zofia Wach 2019-04-24 09:15:41
Odpowiedź na petycję o zamieszczenie na oficjalnym serwisie www gminy baneru mikroporady.pl Paulina Drabińska 2019-04-15 13:21:17
Zarządzenie nr 33/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 12 kwietnia 2019 w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Anna Grzech 2019-04-12 11:19:01
Petycja o zamieszczenie na oficjalnym serwisie www gminy baneru mikroporady.pl Paulina Drabińska 2019-04-11 14:36:20
Informacje o petycjach Paulina Drabińska 2019-04-11 14:23:47
Lista obecności i głosowanie nad przyjęciem porządku obrad - sesja nr VII/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 29.03.2019r. Piotr Ciułek 2019-04-04 08:33:07
Uchwała NR VII/50/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 29.03.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Człopa, prawa własności nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2019-04-04 08:32:08
Uchwała NR VII/53/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 29.03.2019 r. w sprawie ustalenia dziennej opłaty targowej oraz sposobu jej poboru. ustalenia dziennej opłaty targowej oraz sposobu jej poboru. Piotr Ciułek 2019-04-04 08:31:34
Uchwała NR VII/52/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 29.03.2019 r. w sprawie odwołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Człopie. Piotr Ciułek 2019-04-04 08:31:16
Uchwała NR VII/51/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 29.03.2019 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Człopie. Piotr Ciułek 2019-04-04 08:30:45
Uchwała NR VII/50/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 29.03.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Człopa, prawa własności nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2019-04-04 08:30:27
Uchwała NR VII/49/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 29.03.2019 r. w sprawie zarządzenia poboru inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego i opłaty od posiadania psów oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Piotr Ciułek 2019-04-04 08:30:07
Uchwała NR VII/48/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 29.03.2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Człopa. Piotr Ciułek 2019-04-04 08:29:43
Uchwała NR VII/47/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 29.03.2019 r. w sprawie ustalania wysokości ekwiwalentu dla członka ochotniczej straży pożarnej biorącego udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę. Piotr Ciułek 2019-04-04 08:29:22
Uchwała NR VII/46/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 29.03.2019 r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej - Zakładu Budżetowego w Człopie. Piotr Ciułek 2019-04-04 08:29:00
Uchwała NR VII/45/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 29.03.2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych położonych na terenie Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2019-04-04 08:28:33
Uchwała NR VII/44/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 29.03.2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Piotr Ciułek 2019-04-04 08:28:11
Uchwała NR VII/43/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 29.03.2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/265/2018 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok. Piotr Ciułek 2019-04-04 08:27:42
Uchwała NR VII/42/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 29.03.2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Człopa w 2019 roku. Piotr Ciułek 2019-04-04 08:27:20
Uchwała NR VII/41/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 29.03.2019 r. w sprawie zasad i trybu konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Człopa. Piotr Ciułek 2019-04-04 08:26:52
Uchwała Nr VII/40/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 29.03.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2019 - 2023. Piotr Ciułek 2019-04-04 08:26:29
Uchwała NR VII/39/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 29.03.2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2019 rok. Piotr Ciułek 2019-04-04 08:26:00