Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Budowa drogi gminnej wewnętrznej na terenie dz. 5/4 przy jeziorze Trzebin

ZAMÓWIENIE  FINANSOWANE JEST ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO

FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Człopa, dnia 14.01.2022 r.

Numer sprawy: B.271.1.1.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

1.  ZAMAWIAJĄCY

Zamawiający:            Gmina Człopa

Siedziba:                    ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa

Numer NIP:               765-160-28-73

Adres internetowy: www.bip.czlopa.pl

tel. 67 259 10 69    fax 67 259 10 65

e-mail: umig@czlopa.pl

Osoby do kontaktu w sprawie realizacji zadania:

Marta Domagała, e-mail: inwestycje@czlopa.pl,

Niniejsze postępowanie realizowane jest z pominięciem ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1  - wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130.000 zł

2.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drogi gminnej  wewnętrznej na terenie dz. 5/4 przy jeziorze Trzebin.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1 Projektowana do budowy droga zlokalizowana jest na dz. 5/4 przy jeziorze Trzebin.                                       W ramach inwestycji zakłada się:

 1. zdjęcie warstwy humusu w zakresie projektowanych elementów,
 2. wykonanie koryta pod projektowane  elementy układu drogowego,
 3. wykonanie nawierzchni jezdni z kruszywa,
 4. wykonanie gruntowych poboczy,
 5. wykonanie zjazdów na przyległe posesje,
 6. przebudowę zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 177 dz. 5/3 obręb Trzebin oraz dz. 324/2 obręb Człopa 105 na działkę nr 5/4 (droga gminna wewnętrzna). W ramach przebudowy zakłada się:
 1. rozbiórkę istniejącej nawierzchni zjazdu,
 2. zdjęcie warstwy humusu,
 3. wykonanie koryta pod projektowaną konstrukcję zjazdu,
 4. wykonanie nawierzchni zjazdu z betonowej kostki brukowej
 5. wykonanie obustronnych poboczy,
 6. humusowanie i obsianie trawą,
 7. uporządkowanie terenu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany został w dokumentacji projektowej będącej załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.

3.2 Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich kosztów związanych                            z realizacją przedmiotu zamówienia oraz do wykonania we własnym zakresie i na własny koszt między innymi:

 1. organizacji ruchu na czas budowy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, oznakowaniem terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym umieszczenie tablic informujących o utrudnieniach,
 2. zorganizowania placu budowy i zaplecza socjalnego, po zakończeniu budowy teren po zapleczu  przywrócić do stanu pierwotnego,
 3. opracowania harmonogramu rzeczowo – finansowego i najpóźniej do dnia podpisania umowy przedłożenia go Zamawiającemu do akceptacji,
 4. prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z ustawą o odpadach,
 5. wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zatwierdzonej w PODGiK w 3 egzemplarzach,
 6. uzyskanie od zarządcy drogi (droga wojewódzka) zezwolenia na zajęcie pasa na czas robót, oraz uiszczenie opłata  z tego tytułu,
 7. wszystkie materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia winny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania   w budownictwie,
 8. dostarczenie przed rozpoczęciem robót budowlano – montażowych w celu akceptacji przez Zamawiającego kompletu atestów, deklaracji zgodności, aprobat technicznych,
 9. przedłożenie Zamawiającemu pełnej dokumentacji odbiorowej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego,
 10.   Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej i zebranie niezbędnych  informacji do sporządzenia oferty,
 11.   pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, wody podczas realizacji zadania,
 12.   opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,
 13.   koszty nadzoru wykonawczego – kierownika budowy, pełnej obsługi geodezyjnej,
 14.   wykonawca w imieniu Zamawiającego zgłosi do Nadzoru Budowlanego zakończenie robót   budowlanych oraz uzyska pozwolenie na użytkowanie  (jeżeli jest wymagane),
 15.   wykonawca musi dysponować jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy z branży drogowej.

3.3    Kody CPV zamówienia:

         45233140-2   Roboty drogowe

3.4    Okres gwarancji: 60 miesięcy

3.5    Warunki płatności : przelew płatny w terminie 14 dni od daty

4.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia 31.05.2022 r.

5.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent przygotowuję ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania, która powinna:

- zawierać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, e-mail,

- być podpisana przez wykonawcę,

-  do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy,

- do oferty należy dołączyć uprawnienia budowlane osoby pełniącej funkcję kierownika robót drogowych wraz z zaświadczeniem o przynależności do izby inżynierów.

6. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Gmina Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa lub drogą elektroniczną na e-mail: inwestycje@czlopa.pl  do dnia  27.01.2022 r. do godz. 10.00.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 5. Zapytanie ofertowe zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.czlopa.pl.

7. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 1. CENA wykonania zamówienia  - 100%

C = [C min / C bad] x 100  

gdzie:

C - liczba punktów za cenę

C min - najniższa cena ofertowa

C bad - cena oferty badanej

8.  UMOWA

 1. Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą i zgodną z zapytaniem ofertowym ofertę zostanie podpisana umowa.
 2. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
 3. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.
 4. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.
 5. Jeżeli wybrany wykonawca odmówi podpisania umowy, z pośród pozostałych ważnych ofert wybrana zostanie kolejna najkorzystniejsza oferta.
 6. Umowa może nie zostać podpisana, jeżeli kwota najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia.
 7. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

VIII.  ZAŁĄCZNIKI

 1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
 2. Załącznik nr 2 – wzór umowy
 3. Załącznik nr 3 – dokumentacja projektowa
 4. Załącznik nr 4 – przedmiar robót

 

                                                                                        Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

                                                                                                    mgr Jerzy Bekker

 

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zalacznik nr 1 - formularz ofertowy (DOC, 20.51Kb) 2022-01-14 10:17:44 7
załącznik nr 2 - wzór umowy (DOC, 177.00Kb) 2022-01-14 10:17:44 4
dokumentacja projektowa (ZIP, 10.77Mb) 2022-01-14 10:17:44 6
dokumentacja projektowa - zjazd (ZIP, 12.83Mb) 2022-01-14 10:17:44 5
PR etap I (PDF, 589.41Kb) 2022-01-14 10:17:44 14
zapytanie ofertowe (PDF, 155.24Kb) 2022-01-14 10:17:44 14
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marta Domagała

Data wytworzenia:
14 sty 2022

Osoba dodająca informacje

Marta Domagała

Data publikacji:
14 sty 2022, godz. 10:17

Osoba aktualizująca informacje

Marta Domagała

Data aktualizacji:
14 sty 2022, godz. 10:17