Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Budowa placu zabaw w miejscowości Jaglice na dz. nr 58/3, gm. Człopa - wykonanie robót towarzyszących

Człopa, dnia  05.07.2022 r.

Numer sprawy: B.271.1.6.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

zaprasza do składania ofert na budowę placu zabaw w miejscowości Jaglice na działce nr 58/3, gm. Człopa – wykonanie robót towarzyszących

Niniejsze postępowanie realizowane jest z pominięciem ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1  - wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130.000 zł

I.  ZAMAWIAJĄCY

Zamawiający:            Gmina Człopa

Siedziba:                    ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa

Numer NIP:               765-160-28-73

Adres internetowy: www.bip.czlopa.pl

tel. 67 259 10 69    fax 67 259 10 65

e-mail: umig@czlopa.pl

Osoby do kontaktu w sprawie realizacji zadania:

Marta Domagała (67) 259 11 98, inwestycje@czlopa.pl

II.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Budowa placu zabaw w miejscowości Jaglice na działce nr 58/3 gm. Człopa – wykonanie robót towarzyszących.

Zakres robót:

 1. Ogrodzenie panelowe wys. 1,03 m, wraz z furtką, słupki stalowe, podmurówka z obrzeży betonowych.
 2. Montaż 2 szt. ławek parkowych z oparciem (zdemontowanych w ramach innego postępowania).
 3. Nawierzchnia bezpieczna stref bezpieczeństwa urządzeń zabawowych z piasku gr. 40 cm ok. 220 m2.
 4. Wywóz nadmiaru ziemi pozostałej po montażu nowych urządzeń zabawowych.
 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w projekcie budowlanym będącym załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego.
 6. Dodatkowe wymagania Zamawiającego względem Wykonawcy

•     przeprowadzenie wizji lokalnej i dokonanie własnych obmiarów

III.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA   

Termin rozpoczęcia zamówienia po montażu nowych urządzeń zabawowych (urządzenia zabawowe zostaną zamontowane w terminie do 24.08.2022 r.). Termin wykonania zamówienia do 09.09.2022 r.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Gmina Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa lub pocztą elektroniczną na adres: inwestycje@czlopa.pl do dnia  14.07.2022 r. do godz. 10.00.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 5. Zapytanie ofertowe zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.czlopa.pl  
 6. Okres gwarancji i rękojmi: 24 miesiące.

V. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

CENA wykonania zamówienia  - 100%

VI.  UMOWA

 1. Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą i zgodną z zapytaniem o cenę ofertę zostanie podpisana umowa.
 2. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania cenowego
 3. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.
 4. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.
 5. Jeżeli wybrany wykonawca odmówi podpisania umowy, z pośród pozostałych ważnych ofert wybrana zostanie kolejna najkorzystniejsza oferta.
 6. Umowa może nie zostać podpisana, jeżeli kwota najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia.
 7. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
 8. Warunki płatności: faktura płatna przelewem w ciągu 14 dni od daty wykonania zamówienia.

VIII.  ZAŁĄCZNIKI

 1. Załącznik nr 1 – wzór umowy
 2. Załącznik nr 2 – formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 3 – projekt budowlany
 4. Załącznik nr 4 – przedmiar

                                                                                                                Zastępca Burmistrza

                                                                                                              Joanna Jastrzębowska

 

                            


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marta Domagała

Data wytworzenia:
05 lip 2022

Osoba dodająca informacje

Marta Domagała

Data publikacji:
05 lip 2022, godz. 14:24

Osoba aktualizująca informacje

Marta Domagała

Data aktualizacji:
14 lip 2022, godz. 13:33