Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Czwarty ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie Gminy Człopa; data przetargu: 20.11.2020 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

ogłasza czwarty ustny przetarg ograniczony dla właścicieli

przyległych nieruchomości na sprzedaż nieruchomości

położonej na terenie Gminy Człopa

 

Data przeprowadzenia pierwszego przetargu: 31.07.2020 r.

Data przeprowadzenia drugiego przetargu: 08.09.2020 r.

Data przeprowadzenia trzeciego przetargu: 16.10.2020 r.

 

1. Działka gruntu o numerze geodezyjnym 73/9 i powierzchni 0,0900 ha (w tym następujące użytki: RIVa – 0,0900 ha) położona w obrębie Golin, gmina Człopa.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Człopa przyjętym Uchwałą nr XL/291/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 10 listopada 2010 r. teren powyższej działki został oznaczony symbolem Go.RM3 - teren zwartej zabudowy zagrodowej wsi o walorach zabytkowych wymagający zachowania i rewaloryzacji, z możliwością uzupełnień, dopuszczalne funkcje – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa, towarzysząca mieszkaniowej, agroturystyka.

Na teren niniejszej działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy, ani nie toczy się w tej sprawie postępowanie.

Do nieruchomości możliwy jest dojazd z drogi gminnej o nr geodezyjnym 58.

Nieruchomość zapisana jest w zbiorczej księdze wieczystej KO1W/00039307/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałczu. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie. 

Dział III i IV księgi nie wykazują wpisów.

Cena wywoławcza – 6 500,00 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 20 listopada 2020 r. (piątek)

o godz. 10.00 w sali nr 19 w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa.

 

Warunki przetargu:

1. Do przetargu mogą przystąpić osoby będące właścicielami przyległych nieruchomości. Osoby te zostaną powiadomione o przetargu pisemnie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres widniejący w ewidencji gruntów lub wg ostatniego adresu podanego w referacie finansowym tut. urzędu.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej do dnia 16 listopada 2020 r. na konto Urzędu Miasta i Gminy w Człopie: Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie O/Człopa nr 22 8944 0003 3900 3883 2000 0030.

Dniem wniesienia wadium jest dzień wpływu wadium na rachunek gminy, tzn. wadium musi zostać zaksięgowane na koncie urzędu najpóźniej w dniu 16 listopada 2020 r.

W tytule wpłaty wadium należy wpisać numer działki i jej położenie, np: „Wadium na sprzedaż działki nr 73/9, obręb Golin.” Jeżeli wpłaty dokonuje się w kasie instytucji (banku, na poczcie itp.), to w tytule należy również podać dane wpłacającego.

3. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się możliwościami zagospodarowania nieruchomości i jego akceptacją bez zastrzeżeń.

4. Wadium wniesione przez osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie wadium przepada na rzecz sprzedającego - Gminy Człopa. Pozostałym osobom wadium zostaje zwrócone w ciągu trzech dni po przeprowadzeniu przetargu.

5. Potwierdzenie wpłaty wadium wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość oraz stosownym pełnomocnictwem, w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika uczestnika przetargu, należy okazać Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu.

W przypadku wspólności ustawowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Ponadto wymagana jest obecność obojga małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 682 z późn. zm.) do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia lub użytkowania wieczystego nieruchomości, bądź do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka.

6. Sprzedaż działki zwolniona jest od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z art. 2 pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług.

7. Burmistrz Człopy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn.

8. Nieruchomości zbywane są na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków, a nabywca nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Gminy Człopa z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni nabywanej nieruchomości, jeżeli po przetargu geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach Starostwa Powiatowego. Nabywca nieruchomości wznawia znaki graniczne na własny koszt.

9. Koszty notarialne i sądowe ponosi Nabywca.

10. Ogłoszenie o przetargu zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Człopie, na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Człopa, na tablicach ogłoszeń sołectw na terenie których znajduje się zbywana nieruchomość, a także na stronie internetowej: www.czlopa.pl oraz www.bip.czlopa.pl w zakładce „Sprzedaż nieruchomości gminnych”.

11. Szczegółowe informacje na temat warunków sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Człopie, ul. Strzelecka 2, tel. 67 259 10 69 wewnętrzny 2244.

 

Człopa, dn. 20.10.2020 r.

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Karolina Woźniak

Data wytworzenia:
20 paź 2020

Osoba dodająca informacje

Karolina Woźniak

Data publikacji:
20 paź 2020, godz. 14:54

Osoba aktualizująca informacje

Karolina Woźniak

Data aktualizacji:
20 paź 2020, godz. 14:54