Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

"Likwidacja barier transportowych na terenie Miasta i Gminy człopa - zakup samochodu osobowego typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych"

Człopa, dnia  02.10.2020 r.

 

Numer sprawy: B.27.11.2020

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.: „Likwidacja barier transportowych na terenie Miasta i Gminy Człopa - zakup samochodu  osobowego typu mikrobusdo przewozu osób niepełnosprawnych”

 

Niniejsze postępowanie realizowane jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1843 ze zm.)

 

Zamówienie jest współfinansowane ze środków PFRON

I.  ZAMAWIAJĄCY

Zamawiający:            Gmina Człopa

Siedziba:                    ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa

Numer NIP:               765-160-28-73

Adres internetowy: www.bip.czlopa.pl

tel. 67 259 10 69    fax 67 259 10 65

e-mail: umig@czlopa.pl

 

Osoby do kontaktu w sprawie realizacji zadania:

Marta Domagała (67) 259 11 98

 

II.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą 1 sztuki fabrycznie nowego mikrobusu 9-osobowego (liczba miejsc 8 + 1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim w ramach programu pn.: „Program wyrównywania różnic między regionami III” – obszar D. Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji jako samochód osobowy do przewozu osób niepełnosprawnych. Opis (charakterystykę) przedmiotu zamówienia oraz inne wymagania Zamawiającego zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.

 

       Kody CPV:

       34.11.44.00-3 – mikrobusy

       34.12.00.00-4 – pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób.

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sprzętu i urządzeń o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych od wymienionych w niniejszym Zaproszeniu. W takim przypadku Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego sprzęt i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Podstawową formą wykazania, że sprzęt / urządzenie są równoważne lub charakteryzują się lepszymi parametrami jest przedstawienie szczegółowej specyfikacji technicznej.
 2. Zamawiający wymaga, by termin płatności za wykonaną dostawę wynosił 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
 3. Szczegółowe warunki dotyczące realizacji zamówienia określa Wzór umowy – Załącznik nr 3 do niniejszego Zaproszenia.

 

III.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy do 3 dni roboczych od daty dokonania wyboru najkorzystniejszej umowy.

 

IV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

 1. Pracownikiem upoważnionym przez Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z  wykonawcami jest Marta Domagała.
 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane na piśmie lub drogą   elektroniczną.
 3. Zamawiający dopuszcza przekazywanie dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej  na następujący adres e-mail: inwestycje@czlopa.pl. W tym przypadku każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 4. Forma pisemna jest zastrzeżona do złożenia oferty z załącznikami, w tym pełnomocnictwa.
 5. Kontaktowanie się pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 pod numerem tel. 67 259 11 98.
 6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zaproszenia  do złożenia oferty. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zaproszenia do składania ofert wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert . Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zaproszenia do składania ofert wpłynie po upływie terminu składania wniosku lub dotyczyć będzie udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na    

adres: Gmina Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa do dnia  16.10.2020 r. do godz. 10.00.

 1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 16.10.2020 r. o godzinie 10:15 w budynku Urzędu Miasta i Gminy - sala konferencyjna.

3.     Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.     Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.     W toku badania  i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących   treści złożonych ofert.

6.     Zapytanie ofertowe zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Człopa oraz w  Biuletynie Informacji Publicznej  www.bip.czlopa.pl.

 

VI. OCENA OFERT

 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

       CENA wykonania zamówienia  - 100%

        C = [C min / C bad] x 100

        gdzie:

        C - liczba punktów za cenę

        C min - najniższa cena ofertowa

        C bad - cena oferty badanej

 

 1. Za ofertę najkorzystniejszą złożoną w ramach tego zaproszenia do złożenia ofert zostanie uznana oferta, która będzie zawierała najniższą cenę.
 2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ocenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
 3. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
 4. Z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu dopuszcza się prowadzenie negocjacji w sprawie obniżenia ceny.

 

VII. WYKAZ DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYC WYKONAWCY 

 1.  Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie musi złożyć wypełniony i podpisany „formularz oferty” – załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia – w formie oryginału. Zamawiający informuje, że jego niezłożenie spowoduje odrzucenie oferty.
 2. Do oferty należy załączyć podpisany i uzupełniony załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia ( Opis przedmiotu zamówienia) w formie oryginału.
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 4. Pełnomocnictwo – jeżeli ofertę składa osoba, której upoważnienie do reprezentacji Wykonawcy nie wynika z dokumentu wymienionego w pkt 3. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę w imieniu Wykonawcy może być przedstawione w formie oryginału bądź kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z wpisami do akt rejestrowych.
 5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego ww. dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania

 

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

 1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
 4. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, a zadrukowane strony oferty ponumerowane.
 5. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę tj. osobę/ osoby uprawnioną do reprezentowania firmy (zgodnie z wpisami do akt rejestrowych), bądź osobę upoważnioną przez Wykonawcę na piśmie (pełnomocnictwo). Wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą zostać parafowane przez ww. osobę. Przez podpis należy rozumieć czytelny podpis imię i nazwisko lub podpis nieczytelny z pieczątką imienną pozwalającą odczytanie imienia i nazwiska podpisującego.

X. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Zamawiający zawrze z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, umowę na warunkach określonych szczegółowo w jej wzorze zawartym w Załączniku nr 3 do niniejszego  Zaproszenia.

 

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany lub odwołania zaproszenia do złożenia oferty, a także do odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania bez wyłonienia wykonawcy bez podania przyczyny.

 

XI. ZAŁĄCZNIKI

    Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

    Załącznik Nr 2 – Formularz oferty

    Załącznik Nr 3 –Wzór umowy

   

 

 

 

                                                                                                                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

                                                                                                                                                                                        mgr Jerzy Bekker


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
02 10 2020 09 09 42 zal. 1 opis przedmiotu zamowienia (DOC, 100.00Kb) 2020-10-02 09:09:42 40
02 10 2020 09 09 42 zal. 2 formularz ofertowy (DOCX, 20.69Kb) 2020-10-02 09:09:42 33
02 10 2020 09 09 42 zal. 3 wzor umowy (DOCX, 29.11Kb) 2020-10-02 09:09:42 32
02 10 2020 09 09 42 zapytanie ofertowe (PDF, 1.43Mb) 2020-10-02 09:09:42 32
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marta Domagała

Data wytworzenia:
02 paź 2020

Osoba dodająca informacje

Marta Domagała

Data publikacji:
02 paź 2020, godz. 09:09

Osoba aktualizująca informacje

Marta Domagała

Data aktualizacji:
16 paź 2020, godz. 09:41