Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

BOI

Tagi

Nabór kandydatów na stanowisko Głównej Księgowej Polsko - Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie.


Człopa, dnia 2011-08-25

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

OGŁASZA NABÓR

na stanowisko Głównej Księgowej Polsko - Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie.

 

I. Nazwa i adres jednostki, której dotyczy stanowisko:

 

Polsko - Niemieckie Centrum Kultury i Sportu w Człopie

ul. Osiedlowa 9

78-630 Człopa

 

II. Nazwa i adres podmiotu organizującego nabór:

 

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

ul. Strzelecka 2

78-630 Człopa

 

III. Miejsce i wymiar czasu pracy:

 

Liczba etatu: - 1 etat

Wymiar etatu: - 1/3 etatu

Miejsce wykonywania pracy: - Niemiecko - Polskie Centrum Kultury i Sportu w Człopie

 

IV. Określenie stanowiska:

 

Główna Księgowa Polsko - Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie.

 

V. Wymagania

 

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku :

 

1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że przepisy odrębne uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;

4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania

obowiązków głównej księgowej;

5) spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór :

- umiejętność obsługi komputera (MS Office)

- umiejętność pracy w zespole pracowników,

- preferowane cechy osobowościowe: empatia, wyrozumiałość, cierpliwość, odpowiedzialność,

odporność psychiczna w sytuacjach kryzysowych, talent organizacyjny, silna motywacja do

osiągania założonych celów,

- znajomość przepisów prawnych niezbędnych do wykonywania obowiązków na stanowisku głównej księgowej, a w szczególności:

 1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r Nr 157 poz. 1240 ze zmianami)

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

-kopia dowodu osobistego,

-świadectwo ukończenia szkoły średniej bądź dyplom ukończenia uczelni wyższej,

-oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej,

- CV,

-list motywacyjny,

-oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty dodatkowe :

- świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy,

-opinie, referencje z poprzednich miejsc pracy.

 

VI. Zakres odpowiedzialności i uprawnień na zajmowanym stanowisku:

Do obowiązków głównej księgowej należy:

 1. Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegające zwłaszcza na:

  • zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwowania i kontroli dokumentów,

  • bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu kalkulacji kosztów wykonawczych zadań i sprawozdawczości finansowej,

  • nadzorowaniu całokształtu prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez poszczególne komórki.

 

 • Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegające w szczególności na:

 •  

  - kontroli operacji gospodarczych jednostki stanowiących przedmiot księgowań.

   

  Nabór przeprowadzony zostanie w dwóch etapach, na które składają się :

  - wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,

  - postępowanie sprawdzające wyłonionych w I etapie kandydatów poprzez : ocenę merytoryczną złożonych dokumentów aplikacyjnych, rozmowę kwalifikacyjną.

   

  Po upływie terminu do złożenia dokumentów aplikacyjnych i dokonaniu ich wstępnej analizy, ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

   

  Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

   

  Zasady wynagradzania - wynagrodzenie pracownika zostanie określone w oparciu o przepisy: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. roku w sprawie  wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398 ze zmianami)

  Kandydaci o wynikach rekrutacji zostaną poinformowani pisemnie. Informacja ta, zostanie zamieszczona na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Człopa.

   

  Dokumenty należy składać do dnia 5 września 2011 roku pod adresem : Urząd Miasta i Gminy, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, sekretariat, pok. Nr 3.

   

  Informacje dodatkowe można uzyskać pod telefonem : 67 259-10-69 wew. 23

   

  Autor: Jerzy Bekker

   

   

  Burmistrz

   

  Zdzisław Kmieć

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3

   

   

   

   

  • wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji jednostki,

  • zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zwieranych przez jednostkę,

  • przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

  • zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań.

  • Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji jednostki.

  • Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:

   • wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych mu obowiązków,

   • wstępnej i okresowej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych jednostek oraz ich zmian,

    1. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych, wydawanych przez kierownika jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów księgowych, zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji.

    2. Kontrola dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz jego zmian.

    3. Opracowywanie sprawozdań z wykonania budżetu i ich analiz.

    4. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń kierownika jednostki.


  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Osoba odpowiadająca za treść informacji

  Jerzy Bekker

  Data wytworzenia:
  25 sie 2011

  Osoba dodająca informacje

  Jerzy Bekker

  Data publikacji:
  25 sie 2011, godz. 15:02

  Osoba aktualizująca informacje

  Jerzy Bekker

  Data aktualizacji:
  26 sie 2011, godz. 07:24