Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

BOI

Tagi

Nabór kandydatów na stanowisko Kierownika Polsko - Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie.


Człopa, dnia 2011-08-22

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

OGŁASZA NABÓR

na stanowisko Kierownika Polsko - Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie.

 

I. Nazwa i adres jednostki, której dotyczy stanowisko:

 

Polsko - Niemieckie Centrum Kultury i Sportu

ul. Osiedlowa

78-630 Człopa

 

II. Nazwa i adres podmiotu organizującego nabór:

 

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

Miasto i Gmina Człopa

ul. Strzelecka 2

78-630 Człopa

 

III. Miejsce i wymiar czasu pracy:

 

Liczba etatu: -1 etat

Wymiar etatu: - cały etat

Miejsce wykonywania pracy: - Polsko - Niemieckie Centrum Kultury i Sportu w Człopie

 

IV. Określenie stanowiska:

 

Kierownik Polsko - Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie.

 

V. Wymagania niezbędne

 

Stanowisko może być powierzone kandydatowi, który :

 1. jest obywatelem polskim,

 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

 3. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 4. cieszy się nieposzlakowaną opinią,

 5. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym w ogłoszeniu stanowisku,

 6. posiada wykształcenie wyższe,

 7. posiada łącznie co najmniej 5-letni staż pracy,

 8. posiada wiedzę i znajomość przepisów w zakresie:

  1. funkcjonowania samorządu gminnego,

  2. postępowania administracyjnego,

  3. zamówień publicznych,

  4. finansów publicznych,

 1. posiada umiejętność obsługi komputera (w tym korzystanie z pakietu MS Office),

 

Cechy psychofizyczne :

  1. umiejętność kierowania zespołami ludzkimi,

  2. dyspozycyjność,

  3. samodzielność, odpowiedzialność i kreatywność w działaniu,

  4. komunikatywność oraz umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

  5. odporność na stres,

  6. wysoka kultura osobista.

 

VI. Wymagania dodatkowe:

Znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikacyjnym.

 

VII. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

Zadania podstawowe :

 1. kierowanie pracą podległej jednostki oraz organizowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników,

 2. planowanie i wnioskowanie potrzeb finansowych celem zapewnienia wykonania zadań jednostki,

 3. organizacja transgranicznej współpracy o charakterze regionalnym obejmującym obszar województwa zachodniopomorskiego, Meklemburgii - Pomorza Przedniego i Brandenburgii,

 4. organizacja i współfinansowanie partnerskiej współpracy między Gminami Człopa i Neuenkirchen,

 5. transgraniczny rozwój zasobów ludzkich oraz wsparcie współpracy transgranicznej w zakresie ochrony zdrowia, kultury i edukacji,

 6. organizacja i wsparcie działań w zakresie rozwoju interdyscyplinarnego, rekreacji, edukacji i spraw społecznych,

 7. działania na rzecz przezwyciężania barier językowych.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

 1. list motywacyjny,

 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

 3. kserokopie świadectw pracy,

 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,

 5. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach zawodowych i umiejętnościach,

 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

 7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 8. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w ustawie z dnia
  17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  ( Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.),

 9. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm. ) - dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru.

 

 

Nabór przeprowadzony zostanie w dwóch etapach, na które składają się :

- wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,

- postępowanie sprawdzające wyłonionych w I etapie kandydatów poprzez : ocenę merytoryczną złożonych dokumentów aplikacyjnych, rozmowę kwalifikacyjną.

 

Po upływie terminu do złożenia dokumentów aplikacyjnych i dokonaniu ich wstępnej analizy, ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

 

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

 

Zasady wynagradzania - wynagrodzenie pracownika zostanie określone w oparciu o przepisy: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. roku w sprawie  wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398 ze zmianami)

Kandydaci o wynikach rekrutacji zostaną poinformowani pisemnie. Informacja ta, zostanie zamieszczona na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Człopa.

 

Dokumenty należy składać do dnia 2 września 2011 roku pod adresem : Urząd Miasta i Gminy, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, sekretariat, pok. Nr 3.

 

Informacje dodatkowe można uzyskać pod telefonem : 67 259-10-69 wew. 23

 

Autor: Jerzy Bekker

 

 

Burmistrz

 

Zdzisław Kmieć

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jerzy Bekker

Data wytworzenia:
23 sie 2011

Osoba dodająca informacje

Jerzy Bekker

Data publikacji:
23 sie 2011, godz. 07:43

Osoba aktualizująca informacje

Jerzy Bekker

Data aktualizacji:
23 sie 2011, godz. 07:45