Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Informatyka Urzędu Miasta i Gminy Człopa.

                                                                                                                                        Człopa, dnia 2010-06-09 Burmistrz Miasta i Gminy Człopa OGŁASZA  NABÓR

na stanowisko Informatyka Urzędu Miasta i Gminy Człopa.

 

I. Nazwa i adres jednostki, której dotyczy stanowisko:

Urząd Miasta i Gminy

ul. Strzelecka 2

78-630 Człopa

 

II. Nazwa i adres podmiotu organizującego nabór:

 

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

Miasto i Gmina Człopa

ul. Strzelecka 2

78-630 Człopa

 

III. Miejsce i wymiar czasu pracy:

 

Liczba etatu:                            -1 etat

Wymiar etatu:                         - cały etat

Miejsce wykonywania pracy:    - Urząd Miasta i Gminy w Człopie, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa

 

IV. Określenie stanowiska:

 

Informatyk

 

V. Wymagania

 

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku :

- posiada obywatelstwo polskie,

- ukończone co najmniej 18 lat,

- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

- posiada wykształcenie wyższe bez wymaganego stażu pracy, bądź średnie i trzyletni staż pracy – umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku informatyka,

- nieposzlakowaną opinię,

- nie może być karana za przestępstwa popełnione umyślnie (oświadczenie kandydata),

Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór :

A. Podstawowe

- znajomość budowy, obsługi, konserwacji komputerów klasy PC, umiejętność samodzielnej diagnozy i naprawy uszkodzeń sprzętu komputerowego,

- znajomość protokołów sieciowych, konfiguracji sieci oraz zagadnień związanych z bezpieczeństwem sieci,

- znajomość systemów DOS/Windows 98/XP,

- znajomość aplikacji biurowych MS Office,

- umiejętność administrowania serwera Windows 2000 (Active Directory).

B. Wskazane, stanowiące dodatkowy atut przy ocenie umiejętności kandydata:

- znajomość zagadnień związanych z administracją i konfiguracją baz danych MySQL i MSSQL,

- co najmniej podstawowa znajomość PHP i SQL,

- umiejętność posługiwania się oprogramowaniem do edycji grafiki rastrowej i wektorowej oraz podstawowe wiadomości z zakresu fotografii cyfrowej,

- umiejętność pracy w zespole pracowników,

- preferowane cechy osobowościowe: empatia, wyrozumiałość, cierpliwość, odpowiedzialność, odporność

  psychiczna w sytuacjach kryzysowych, talent organizacyjny, silna motywacja do osiągania założonych celów,

- znajomość przepisów prawnych, a w szczególności:

 1. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr  101, poz. 926 ze zmianami)
 2. Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112. poz. 1198 ze zmianami)
 3. Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 64. poz. 565 ze zmianami)

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

-kopia dowodu osobistego,

-świadectwo ukończenia szkoły średniej bądź dyplom ukończenia uczelni wyższej,

-oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej,

- CV,

-list motywacyjny,

-oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty dodatkowe :

- świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy w przypadku osoby z wykształceniem średnim,

- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

 

VI. Zakres odpowiedzialności i uprawnień na zajmowanym stanowisku:

Zadania i obowiązki informatyka Urzędu Miasta i Gminy Człopa obejmują:

 1. Administrowanie siecią komputerową Urzędu Miasta i Gminy Człopa.
 2. Archiwizowanie danych.
 3. Instalacja i aktualizacja oprogramowania.
 4. Usuwanie zgłoszonych usterek lub zgłaszanie ich do serwisu.
 5. Przydzielanie i konfiguracja kont pocztowych pracownikom urzędu.
 6. Uczestniczenie w opracowywaniu projektów programów informatyzacji Urzędu z uwzględnieniem kompatybilności tych programów z systemami informatycznymi jednostek administracji rządowej i samorządowej.
 7. Prowadzenie bieżącej analizy rozwoju zastosowań techniki informatycznej w Urzędzie do wspomagania pracy administracyjnej, w tym:

- gromadzenie materiałów źródłowych, literatury, ofert, umów,

- udział w szkoleniach, naradach.

 1. Inspirowanie i realizacja nowych wdrożeń informatycznych.
 2. Opiniowanie prac rozwojowych z zakresu informatyzacji Urzędu Miasta i Gminy Człopa.
 3. Podejmowanie inicjatyw zmierzających do współdziałania z innymi urzędami oraz organami samorządu terytorialnego w zakresie koordynacji wdrożeń.
 4. Ewidencjonowanie sprzętu i oprogramowania, dysponowanie nimi oraz ocena celowości i stopnia wykorzystania.
 5. Koordynowanie i organizacja szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy Człopa w zakresie wdrażanych technik komputerowych.
 6.  Inspirowanie zmian organizacyjnych związanych ze specyfiką i potrzebami technologii informacyjnej.
 7. Sporządzanie sprawozdań i raportów z realizacji zadań w zakresie informatyzacji.
 8. Współdziałanie z Ośrodkiem Informatyki Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 9. Przekazywanie akt własnych do Archiwum Zakładowego i prowadzenie zbioru protokołów zdawczo – odbiorczych.
 10. Nadzór nad funkcjonowaniem sieci informatycznej w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa, inicjowanie zadań z zakresu jej modernizacji.
 11. Tworzenie, rozwijanie i prowadzenie strony internetowej Miasta i Gminy Człopa. W tym umieszczanie informacji dostarczanych przez osoby uprawnione na stronie internetowej Człopy – oraz pomoc i zakładanie kont osobom mającym obowiązek dbania o aktualizacje strony.
 12. Sprawowanie nadzoru nad Biuletynem Informacji Publicznej Miasta i Gminy Człopa, zakładanie kont (w tym dla jednostek organizacyjnych gminy) oraz pomoc użytkownikom w obsłudze.
 13. Sprawowanie nadzoru nad wdrożeniami oraz realizacją wdrożeń systemów informatycznych:

- dokonywanie analizy potrzeb użytkowników,

- opracowywanie szkoleń pracowników.

 1. Zarządzanie bezpieczeństwem danych i systemów. Opracowywanie, aktualizacja oraz stosowanie zasad ochrony danych i systemów.
 2. Kontrolowanie, modyfikacja oraz aktualizacja zabezpieczeń informatycznych.
 3. Udział w pracach komisji przetargowej działającej w oparciu o Prawo zamówień publicznych w sytuacji, kiedy zamówienie dotyczy sprzętu informatycznego.
 4. Odpowiedzialność za przygotowywanie, rozliczanie i archiwizowanie dokumentów w zakresie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 5. Odpowiedzialność za nadzór, kontrolę merytoryczną i archiwizowanie przyjmowanych dokumentów dotyczących zajmowanego stanowiska.

 

Zasady wynagradzania – wynagrodzenie pracownika zostanie określone w oparciu o przepisy: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. roku w sprawie  wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz.U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398 ), Zarządzenia Nr 18/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 23 czerwca 2009r w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Człopa.

 

Zasady rekrutacji :wyboru kandydata dokona komisja rekrutacyjna powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Człopa, po przeprowadzeniu wstępnej selekcji oraz selekcji merytorycznej, która może obejmować , rozmowę kwalifikacyjną, test kwalifikacyjny. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby spełniające kryteria formalne zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Kandydaci o wynikach rekrutacji zostaną poinformowani pisemnie. Informacja ta, zostanie zamieszczona na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Człopa.

 

Dokumenty należy składać w terminie : od dnia 09 czerwca 2010 roku do dnia 23 czerwca 2010 roku  pod adresem : Urząd Miasta i Gminy, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, sekretariat,
pok. Nr 3.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod telefonem : 067 259-10-69 wew. 23

 

 

 

                                                                                                            Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                                 Halina Rakowska


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Wojciech Narel

Data wytworzenia:
09 cze 2010

Osoba dodająca informacje

Wojciech Narel

Data publikacji:
09 cze 2010, godz. 13:29

Osoba aktualizująca informacje

Wojciech Narel

Data aktualizacji:
09 cze 2010, godz. 13:29