Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

BOI

Tagi

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika referatu gospodarki komunalnej i planowania przestrzennego.

Człopa, dnia 2011-06-14 Burmistrz Miasta i Gminy Człopa OGŁASZA  NABÓR

na stanowisko Kierownika referatu gospodarki komunalnej i planowania przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Człopa.

 

I. Nazwa i adres jednostki, której dotyczy stanowisko:

 

Urząd Miasta i Gminy

ul. Strzelecka 2

78-630 Człopa

 

II. Nazwa i adres podmiotu organizującego nabór:

 

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

Miasto i Gmina Człopa

ul. Strzelecka 2

78-630 Człopa

 

III. Miejsce i wymiar czasu pracy:

 

Liczba etatu:                            -1 etat

Wymiar etatu:                          - cały etat

Miejsce wykonywania pracy:    - Urząd Miasta i Gminy w Człopie

 

IV. Określenie stanowiska:

 

Kierownik referatu gospodarki komunalnej i planowania przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Człopa.

 

V. Wymagania niezbędne

 

Stanowisko może być powierzone kandydatowi, który :

1)      jest obywatelem polskim,

2)      posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3)      nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)      cieszy się nieposzlakowaną opinią,

5)      posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym w ogłoszeniu stanowisku,

6)      posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym – preferowane kierunki:

a)      architektura i urbanistyka,

b)      budownictwo,

c)      gospodarka przestrzenna,

d)      administracja

 

7)      posiada łącznie co najmniej 4-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych.

 

8)      posiada wiedzę i znajomość przepisów w zakresie:

a)      samorządu gminnego,

b)      postępowania administracyjnego,

c)      gospodarki nieruchomościami,

d)      zamówień publicznych,

e)      prawa budowlanego,

f)        prawa geodezyjnego i kartograficznego,

g)      prawa ochrony środowiska,

h)      prawa cywilnego, a także:

i)        ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

j)        ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

9)      posiada umiejętność biegłej obsługi komputera (w tym korzystanie z  pakietu MS Office),

 

Cechy psychofizyczne :

 

1)      umiejętność kierowania zespołami ludzkimi,

2)      dyspozycyjność,

3)      samodzielność, odpowiedzialność i kreatywność w działaniu,

4)      komunikatywność oraz umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

5)      odporność na stres,

6)      wysoka kultura osobista.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

 

Zadania podstawowe :

1)      kierowanie pracą podległego referatu oraz organizowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników,

2)      planowanie i wnioskowanie potrzeb finansowych celem zapewnienia wykonania zadań referatu,

3)     bezpośredni nadzór oraz koordynacja wszelkich spraw będących w kompetencji referatu.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

1)      list motywacyjny,

2)      CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

3)      kserokopie świadectw pracy,

4)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,

5)      kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach zawodowych i umiejętnościach,

6)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

7)      oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8)      oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w ustawie z dnia
17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
( Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.),

9)      oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm. ) – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru.

 

 

Nabór przeprowadzony zostanie  w dwóch etapach, na które składają się :

- wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,

- postępowanie sprawdzające wyłonionych w I etapie kandydatów poprzez : ocenę  merytoryczną złożonych dokumentów aplikacyjnych, rozmowę kwalifikacyjną.

 

Po upływie terminu do złożenia dokumentów aplikacyjnych i dokonaniu ich wstępnej analizy, ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

 

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

 

Zasady wynagradzania– wynagrodzenie pracownika zostanie określone w oparciu o przepisy: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. roku w sprawie  wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz.U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398 .

Kandydaci o wynikach rekrutacji zostaną poinformowani pisemnie. Informacja ta, zostanie zamieszczona na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Człopa.

 

Dokumenty należy składać do dnia 29 czerwca 2011 roku pod adresem : Urząd Miasta i Gminy, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, sekretariat, pok. Nr 3.

 

Informacje dodatkowe można uzyskać pod telefonem : 67 259-10-69 wew. 23

 

Autor: Jerzy Bekker

 

 

                                                                                  Burmistrz

 

                                                                                  Zdzisław Kmieć

 

 

                                                                                 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jerzy Bekker

Data wytworzenia:
14 cze 2011

Osoba dodająca informacje

Jerzy Bekker

Data publikacji:
14 cze 2011, godz. 12:17

Osoba aktualizująca informacje

Jerzy Bekker

Data aktualizacji:
14 cze 2011, godz. 12:19