Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

BOI

Tagi

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Skarbnika Miasta i Gminy Człopa.

Człopa, dnia 2011-03-28 Burmistrz Miasta i Gminy Człopa OGŁASZA  NABÓR

na stanowisko Skarbnika Miasta i Gminy Człopa.

 

I. Nazwa i adres jednostki, której dotyczy stanowisko:

 

Gmina Człopa

ul. Strzelecka 2

78-630 Człopa

 

II. Nazwa i adres podmiotu organizującego nabór:

Urząd Miasta i Gminy  w Człopie

ul. Strzelecka 2

78-630 Człopa

 

III. Miejsce i wymiar czasu pracy:

 

Liczba etatu:                            - 1  etat

Wymiar etatu:                          -  cały etat

Miejsce wykonywania pracy:    -  Urząd Miasta i Gminy w Człopie

 

IV. Określenie stanowiska:

 

Skarbnik Miasta i Gminy Człopa.

 

V. Wymagania

 

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku :

 

  1)  ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że przepisy odrębne uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

  2)  ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

  3)  nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;

            4)  posiada znajomość  języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania

                 obowiązków skarbnika;

  5)  spełnia jeden z poniższych warunków:

a)  ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b)  ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c)  jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d)  posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór :

- umiejętność obsługi komputera (MS Office)

- umiejętność pracy w zespole pracowników,

- preferowane cechy osobowościowe: empatia, wyrozumiałość, cierpliwość, odpowiedzialność,

  odporność psychiczna w sytuacjach kryzysowych, talent organizacyjny, silna motywacja do

  osiągania założonych celów,

- znajomość przepisów prawnych niezbędnych do wykonywania obowiązków na stanowisku Skarbnika, a w szczególności:

  1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r Nr 157 poz. 1240 ze zmianami)

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

-kopia nowego dowodu osobistego,

-świadectwo ukończenia szkoły średniej bądź dyplom ukończenia uczelni wyższej,

-oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej,

- CV,

-list motywacyjny,

-oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty dodatkowe :

- świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy,

-opinie, referencje z poprzednich miejsc pracy.

 

VI. Zakres odpowiedzialności i uprawnień na zajmowanym stanowisku:

Do obowiązków Skarbnika należy:

  1. Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegające zwłaszcza na:

              - zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwowania i kontroli dokumentów,

             -  bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu kalkulacji kosztów wykonawczych zadań

                i sprawozdawczości finansowej,

             -  nadzorowaniu całokształtu prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez poszczególne komórki.

      2.   Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegające w szczególności na:

            -  wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu,

              gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji jednostki,

           -  zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zwieranych przez jednostkę,

           -  przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

           -  zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań.

    3.    Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji

          jednostki.

   4.    Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:

          -  wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych mu obowiązków,

         -   wstępnej i okresowej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych jednostek oraz ich

             zmian,

         -    kontroli operacji gospodarczych jednostki stanowiących przedmiot księgowań.

  5.     Kierowanie pracą referatu i jego pracowników.

  6.     Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych, wydawanych przez kierownika jednostki, dotyczących prowadzenia

          rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów księgowych, zasad prowadzenia i

          rozliczania inwentaryzacji.

   7.    Kontrola dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz jego zmian.

   8.    Opracowywanie sprawozdań z wykonania budżetu i ich analiz.

   9.     Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń  Burmistrza lub

          Sekretarza Miasta i Gminy Człopa.

 

Zasady wynagradzania– wynagrodzenie pracownika zostanie określone w oparciu o przepisy: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. roku w sprawie  wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz.U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398 ), Zarządzenia Nr 18/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 23 czerwca 2009r w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Człopa.

Zasady rekrutacji: wyboru kandydata dokona komisja rekrutacyjna powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Człopa, po przeprowadzeniu wstępnej selekcji oraz selekcji merytorycznej, która może obejmować, rozmowę kwalifikacyjną, test kwalifikacyjny. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby spełniające kryteria formalne zostaną powiadomieni indywidualnie.

Osoba wyłoniona w konkursie zostanie przedstawiona do akceptacji Radzie Miejskiej w Człopie na podstawie art. 18, ust.2, pkt. 3 ustawy o samorządzie gminnym.

 

Kandydaci o wynikach rekrutacji zostaną poinformowani pisemnie. Informacja ta, zostanie zamieszczona na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Człopa.

 

Dokumenty należy składać w terminie : od dnia 29 marca 2011 roku do dnia 12 kwietnia 2011 roku (decyduje data wpływu ) pod adresem : Urząd Miasta i Gminy w Człopie  ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa.

 

Informacje dodatkowe można uzyskać pod telefonem : 067 259-10-69

 

 

 

 

                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

                                                                              Zdzisław Kmieć


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jerzy Bekker

Data wytworzenia:
28 mar 2011

Osoba dodająca informacje

Jerzy Bekker

Data publikacji:
28 mar 2011, godz. 18:21

Osoba aktualizująca informacje

Jerzy Bekker

Data aktualizacji:
28 mar 2011, godz. 18:28