Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

BOI

Tagi

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Strażnika Miejskiego.

Człopa, dnia 2012-09-03 Burmistrz Miasta i Gminy Człopa OGŁASZA  NABÓR

na stanowisko Strażnika Miejskiego.

 

I. Nazwa i adres jednostki, której dotyczy stanowisko:

Urząd Miasta i Gminy

Straż Miejska w Człopie

ul. Strzelecka 2

78-630 Człopa

 

II. Nazwa i adres podmiotu organizującego nabór:

 

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

Miasto i Gmina Człopa

ul. Strzelecka 2

78-630 Człopa

 

III. Miejsce i wymiar czasu pracy:

 

Liczba etatu:                            - 1etat

Wymiar etatu:                          - 1/2 etatu w okresie od podpisania umowy do 31 grudnia 2012r. Przedłużen

stosunku pracy uzależnione będzie od oceny pracy i potrzeb Gminy Człopa.

                                                               Miejsce wykonywania pracy:    - Urząd Miasta i Gminy w Człopie, Straż Miejska w Człopie

 

IV. Określenie stanowiska:

 

Strażnik Miejski

 

V. Wymagania

 

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku :

- obywatelstwo polskie,

- ukończony 21 rok życia,

- korzystanie z pełni praw publicznych,

- uregulowany stosunek do służby wojskowej,

- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

- jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym,

- wykształcenie co najmniej średnie,

- nieposzlakowana opinia,

- nie była karana sądownie.

Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór :

- umiejętność obsługi komputera (MS Office),

- wykształcenie wyższe, preferowane kierunki : prawo, administracja, psychologia,
   resocjalizacja, socjologia ,

- prawo jazdy kategorii B,

- ukończony kurs podstawowy dla strażników miejskich ( gminnych ),

- umiejętność pracy w zespole pracowników,

- preferowane cechy osobowościowe: empatia, wyrozumiałość, cierpliwość, odpowiedzialność, odporność

  psychiczna w sytuacjach kryzysowych, talent organizacyjny, silna motywacja do osiągania założonych celów,

- znajomość przepisów prawnych, a w szczególności:

  1. Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. z 1997r. Nr 123 poz. 779 ze zmianami),
  2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu dokumentowania faktu użycia środków przymusu bezpośredniego przez strażników gminnych (miejskich) (Dz.U. z 2009r. Nr 220 poz. 1719),
  3. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności (Dz.U. z 2009r. Nr 220 poz. 1722 ze zmianami),
  4. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. z  2003r. Nr 208 poz. 2026),
  5. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie form współpracy straży gminnej (miejskiej) z Policją oraz sposobu  informowania wojewody o tej współpracy. (dz. U. z 2009 r. Nr 220 poz. 1732)
  6. Przepisów prawa miejscowego – Uchwały XXIV/186/2005 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i Gminy Człopa” (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2006r. Nr 39 poz. 662)

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

- kwestionariusz osobowy,

- kopie stron książeczki wojskowej z informacją o stosunku do służby wojskowej,

- kopia dowodu osobistego,

- świadectwo ukończenia szkoły średniej bądź dyplom ukończenia uczelni wyższej,

- oświadczenie kandydata o niekaralności,

- CV,

-list motywacyjny,

-oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty dodatkowe :

- świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy,

- kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności.

 

VI. Zakres odpowiedzialności i uprawnień na zajmowanym stanowisku:

Zakres obowiązków:

1.       Egzekwowanie przestrzegania prawem określonego porządku publicznego:

a)      ochrona porządku w miejscach publicznych oraz estetycznego wyglądu obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, instytucji i zakładów pracy oraz posesji prywatnych i ich otoczenia,

b)      odbywanie wspólnie z policją patroli miejsc szczególnie zagrożonych przestępczością.

2.       Kontrola prawidłowości i oznakowania ulic ( w tym znaków drogowych) oświetlenia ulic i posesji, prawidłowego zabezpieczenia funkcjonowania punktów oświetleniowych oraz estetyki napisów, miejsc plakatowania i ogłoszeń.

3.       Kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w prawie o ruchu drogowym.

4.       Kontrola wywiązywania się z obowiązków przez właścicieli i zarządców nieruchomości w zakresie utrzymania należytego stanu sanitarno-porządkowego, a w  szczególności:

a)      wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów stałych i płynnych,

b)      posiadania umów i dowodów opłat dotyczących usuwania odpadów,

c)      usuwania odpadów i innych zanieczyszczeń z terenu nieruchomości,

d)      oczyszczanie ze śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości,

e)      kontrola wywiązywania się z obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe,

f)       kontrola utrzymywania czystości, porządku na drogach publicznych,

g)      kontrola przestrzegania ładu i porządku w punktach sprzedaży napojów alkoholowych oraz w ich najbliższym otoczeniu.

5.       Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejsc zagrożeń.

6.       Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznych.

7.       Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych.

8.       Dowożenie lub doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień, jeżeli pozostawienie ich bez opieki zagrażałoby ich życiu lub zdrowiu, a w inny sposób nie można uniknąć tego zagrożenia.

9.       Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnieniu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.

10.   Kontrola zabezpieczenia prowadzonych na terenie gminy prac inwestycyjno – remontowych.

11.   Asystowanie przy pobieraniu opłat ustalonych na podstawie przepisów o podatkach i opłatach lokalnych lub ich pobieranie.

12.   Ochrona środowiska naturalnego przed jego degradacją.

13.   Informowanie o:

a)      zauważonych awariach w sieci ciepłowniczej, telekomunikacyjnej, wodno-kanalizacyjnej, energetycznej – instytucji powołanych do natychmiastowego ich usuwania, bądź wyznaczonych w tym celu innych podmiotów oraz administratorów obiektów lub urządzeń,

b)      przestępstwach – Policji,

c)      osobach nieprzytomnych lub innych potrzebujących natychmiastowej pomocy lekarskiej – pogotowia ratunkowego.

14.   Zabezpieczanie miejsc zdarzeń wymienionych w pkt 13 lit. „a” przed dostępem osób postronnych do czasu przybycia właściwych służb.

15.   Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

16.   Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie kształtowania postaw bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Zakres uprawnień:

Zgodny z art. 12 Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. z 1997r. Nr 123 poz. 779 ze zmianami), to jest:

  1)  udzielanie pouczeń,

  2)  legitymowanie osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości,

  3)  ujęcie osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłoczne doprowadzenie do najbliższej jednostki Policji,

 3a) dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości podręcznych bagaży osoby:

a)  w przypadku istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary,

b)  w związku z wykonywaniem czynności określonych w ust. 1 pkt 3,

c)  w związku z wykonywaniem czynności określonych w art. 11 pkt 7 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. z 1997r. Nr 123 poz. 779 ze zmianami), jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że osoba, wobec której czynności te są podejmowane, posiada przy sobie niebezpieczne przedmioty dla życia lub zdrowia ludzkiego,

  4)  nakładanie grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,

  5)  dokonywanie czynności wyjaśniających, kierowanie wniosków o ukaranie do sądu, oskarżanie przed sądem i wnoszenie środków odwoławczych - w trybie i zakresie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,

  6)  usuwanie pojazdów i ich unieruchamianie przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonych w przepisach o ruchu drogowym,

  7)  wydawanie poleceń,

  8)  żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,

  9)  zwracanie się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji,

Zasady wynagradzania – wynagrodzenie pracownika zostanie określone w oparciu o przepisy: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. roku w sprawie  wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz.U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398) .

W miesiącu sierpniu 2012 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi 0%;

 

Zasady rekrutacji :wyboru kandydata dokona komisja rekrutacyjna powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Człopa, po przeprowadzeniu wstępnej selekcji oraz selekcji merytorycznej, która może obejmować , rozmowę kwalifikacyjną, test kwalifikacyjny. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby spełniające kryteria formalne zostaną powiadomione indywidualnie.

Z osobą wyłonioną w trybie naboru zostanie zawarta umowa na czas określony – do 31 grudnia 2012r. Przedłużenie stosunku pracy uzależnione będzie od oceny pracy i potrzeb Gminy Człopa.

 

 

Kandydaci o wynikach rekrutacji zostaną poinformowani pisemnie. Informacja ta, zostanie zamieszczona na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Człopa.

 

Dokumenty należy składać w terminie : od dnia 4 września 2012 roku do dnia 13 września 2012 roku (decyduje data wpływu ) pod adresem : Urząd Miasta i Gminy, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, sekretariat, pok. Nr 3.

 

Informacje dodatkowe można uzyskać pod telefonem : 067 259-10-69 wew. 23

 

Autor: Jerzy Bekker


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jerzy Bekker

Data wytworzenia:
03 wrz 2012

Osoba dodająca informacje

Jerzy Bekker

Data publikacji:
03 wrz 2012, godz. 12:31

Osoba aktualizująca informacje

Jerzy Bekker

Data aktualizacji:
03 wrz 2012, godz. 12:31