Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ogłoszenie o wyborze oferty: Przebudowa budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie na potrzeby utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego „Cieszynka”

Człopa, dnia 22.03.2021r.

 

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

Przedmiot zamówienia: Przebudowa  budynku Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie na potrzeby utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego  „Cieszynka”.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu: „Placówka wsparcia dziennego Cieszynka”, w ramach Osi Priorytetowej RPZP.07.00.00 Włączenie społeczne, Działania RPZP.07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólny, Celu Tematycznego: 09 Promowanie włączenia społecznego oraz walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją; Priorytetu Inwestycyjnego 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Cel szczegółowy RPO WZ 2014- 2020 Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

 

Zamówienie nie przekracza wartości 130 000 zł netto od przekroczenia której istnieje obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych i  prowadzone w trybie  zasady konkurencyjności poprzez umieszczenie zapytania w bazie konkurencyjności  zgodnie z Wytycznymi  w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21.12.2020r. – punkt 6.5.2.

 

  1. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania:

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Bazie konkurencyjności w dniu 2021-03-04 pod nr 2021-12282-35572

Termin składania ofert-2021-03-19 12:00:00

 

  1. Wykaz ofert które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do Zamawiającego.

 

Lp.

Wykonawca- nazwa i adres

Cena brutto w zł

Data wpływu

1

DAR-BUD Usługi  Ogólnobudowlane Dariusz Besztak, Trzebin 3, 78-630 Człopa

124 899,99

19.03.2021r.

 

  1. Informacja o spełnieniu warunku, o którym mowa w pkt 2 lit. A-  Nie dotyczy.

Osoby wykonujące czynności w postępowaniu z ramienia Zamawiającego złożyły oświadczenia o bezstronności

 

  1. Informacja o spełnieniu warunków  udziału w postępowaniu przez wykonawców:

Zamawiający nie precyzował  warunków udziału w postępowaniu.

 

  1. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium:

1.  Cena przedmiotu zamówienia– obejmuje cenę wykonania roboty budowlanej -  Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 70 pkt, oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru:

 

C = [C min / C bad] x 100  x 70%

gdzie:

    C                  - liczba punktów za cenę ofertową

    C min          - najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych

    C bad          - cena oferty badanej

Opis: Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

 

2.  Za udzielenie gwarancji  wykonawca uzyska następującą ilość punktów:

12 miesięcy (nieprzedłużenie) - 0 pkt

24 miesiące- 5 pkt

36 miesięcy-10 pkt.

 

3 Za skrócenie terminu wykonania zamówienia

Pozostawienie terminu  50 dni- 0 pkt

Zaoferowanie terminu  wykonania – 40 dni – 5 pkt

 

4. Kryterium jakościowe - aspekt społeczny -  zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Ocena będzie dokonana w następujący sposób:

W tym kryterium Zamawiający będzie oceniał procent osób zatrudnionych przez Wykonawcę będących osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.) wg. następującej punktacji:

a)         30% i więcej - 15 pkt

b)         20% - 29% -   10 pkt

c)            6% - 19% -    5 pkt

d)        mniej niż 6% -  0 pkt

  1. Ocena ofert:

Lp.

Wykonawca- nazwa i adres

Punkty za cenę

Punkty za gwarancje

 

Punkty za skrócenie terminu wykonania

Punkty za zatrudnienie osób niepeł.

Punkty razem

1

DAR-BUD Usługi  Ogólnobudowlane Dariusz Besztak, Trzebin 3, 78-630 Człopa

70,00

10,00

5,00

0,00

85,00

 

  1. Wybór oferty:

 Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą następującą ofertę:

DAR-BUD Usługi  Ogólnobudowlane Dariusz Besztak, Trzebin 3, 78-630 Człopa, w cenie 124 899,99 zł.

Uzasadnienie:

Zamawiający wybrał ofertę, które spełniła wymagania stawiane w zapytaniu ofertowym w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów  zgodnie z z kryteriami oceny ofert określonymi w zapytaniu

 

 

 

Kierownik MGOPS

Elżbieta Drab

Załączniki:

  1. Potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego
  2. Złożone oferty
  3. Oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Paulina Samolczyk

Data wytworzenia:
24 mar 2021

Osoba dodająca informacje

Paulina Samolczyk

Data publikacji:
24 mar 2021, godz. 07:31

Osoba aktualizująca informacje

Paulina Samolczyk

Data aktualizacji:
24 mar 2021, godz. 07:31