Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenie - otwarty konkurs na realizację zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.


Człopa, dnia 11.01. 2011r.

O G Ł O S Z E N I E

Gmina Człopa

ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 1. Rodzaj zadania:

Zadanie polega na prowadzeniu formy działalności wspomagającej rozwój wspólnoty
i społeczności wsi Mielęcin organizowane w obiekcie stanowiącym własność Gminy Człopa, zlokalizowanym na działce nr 160 obręb 88 Mielęcin. Z podmiotami wybranymi w drodze konkursu zawarta zostanie umowa użyczenia obiektów z wyłączeniem pomieszczeń biblioteki i świetlicy środowiskowej. Użyczający budynek zobowiązuje się do zapewnienia opału, natomiast podmioty przystępujące do konkursu w ofercie konkursowej muszą uwzględnić utrzymanie obiektu, to jest wynagrodzenie palacza C.O., sprzątanie i dozór obiektu, pobierany prąd i wodę, a także bieżącą konserwację wyposażenia.

 1. Gmina Człopa zamierza przeznaczyć na ten cel 14 000,00 zł

 2. Zadanie należy wykonywać sukcesywnie w roku 2011 - od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia realizacji zadania.

 3. Dotacja zostanie przyznana i rozdysponowana podmiotom spełniającym warunki określone w rozdziale 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 roku Nr 96. poz. 873 ze zmianami), biorąc pod uwagę stopień, w jakim oferta odpowiada priorytetom zadań publicznych, daje gwarancję realizacji zadań zgodnie ze standardami właściwymi dla danego zadania.

 4. Oferta na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu powinna zawierać:

  • szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

  • termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

  • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

  • informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego
   dotyczy zadanie;

  • informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie
   zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego
   zadania z innych źródeł;

  • deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego zadania.

 • Oferty należy składać w sposób określony Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku (Dz.U. z 2005 roku Nr 264. poz. 2207)
  w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Człopa, pok. nr 2 do dnia 02.02.2011 roku, do godziny 1500.

 • Otwarcie ofert nastąpi 03.02.2011 roku o godzinie 1030.

 • Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Człopa rozpatrzy niezwłocznie złożone oferty kierując się zasadami wynikającymi z artykułu 15 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 roku Nr 96. poz. 873 ze zmianami) tj. oceniona zostanie: możliwość realizacji zadania publicznego (także gdy w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert zostanie zgłoszona tylko jedna oferta), kalkulacja kosztów realizacji zadania w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania. Komisja dokona wyboru najkorzystniejszej bądź najkorzystniejszych z nich.

 • Na realizację zadań tego samego rodzaju z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych przekazano w formie dotacji w roku 2009 kwotę
  14002,00 zł a w roku 2010 kwotę 10000,00 zł.

 • Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

  Zdzisław Kmieć


  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Osoba odpowiadająca za treść informacji

  Dominik Janeczek

  Data wytworzenia:
  11 sty 2011

  Osoba dodająca informacje

  Dominik Janeczek

  Data publikacji:
  13 sty 2011, godz. 10:18

  Osoba aktualizująca informacje

  Dominik Janeczek

  Data aktualizacji:
  13 sty 2011, godz. 10:18