Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

BOI

Tagi

Ogłoszenie - otwarty konkurs na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu


Człopa, dnia 11.01.2011r.

O G Ł O S Z E N I E

Gmina Człopa

ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

 1. Rodzaj zadania:

Zadanie polega na upowszechnianie zespołowych dyscyplin sportowych poprzez funkcjonowanie organizacji propagujących sport, organizację rozgrywek i uczestnictwo w zawodach na poziomie lokalnym i ponadgminnym mieszkańców

Miasta i Gminy Człopa.

 1. Gmina Człopa zamierza przeznaczyć na ten cel 77 000,00 zł

 2. Dotacja zostanie przyznana i rozdysponowana podmiotom spełniającym warunki określone
  w rozdziale 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
  i wolontariacie (Dz.U. z 2003 roku Nr 96. poz. 873 ze zmianami), biorąc pod uwagę stopień,
  w jakim oferta odpowiada priorytetom zadań publicznych, daje gwarancję realizacji zadań zgodnie ze standardami właściwymi dla danego zadania.

 3. Oferta na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu powinna zawierać:

  • szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

  • termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

  • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

  • informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;

  • informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł;

  • deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego zadania.

 

 • Zadania stanowiące przedmiot dotacji powinny być zrealizowane do końca listopada 2011 roku.

 •  

 • Oferty należy składać w sposób określony Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku (Dz.U. z 2005 roku Nr 264. poz. 2207) w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Człopa, pok. Nr 2 do dnia 02.02.2011 roku, do godziny 1500.

 •  

 • Otwarcie ofert nastąpi 03.02.2011 roku o godzinie 1030.

 •  

 • Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Człopa rozpatrzy niezwłocznie złożone oferty kierując się zasadami wynikającymi z artykułu
  15 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
  i wolontariacie (Dz.U. z 2003 roku Nr 96. poz. 873 ze zmianami) tj. oceniona zostanie: możliwość realizacji zadania publicznego (także gdy w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert zostanie zgłoszona tylko jedna oferta), kalkulacja kosztów realizacji zadania w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania. Komisja dokona wyboru najkorzystniejszej bądź najkorzystniejszych z nich.

 •  

 • Na realizację zadań tego samego rodzaju z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przekazano w formie dotacji w roku 2009 kwotę 59000 zł a w roku 2010 kwotę 70000 zł

 •  

   

  Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

   

  Zdzisław Kmieć


  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Osoba odpowiadająca za treść informacji

  Dominik Janeczek

  Data wytworzenia:
  13 sty 2011

  Osoba dodająca informacje

  Dominik Janeczek

  Data publikacji:
  13 sty 2011, godz. 10:18

  Osoba aktualizująca informacje

  Dominik Janeczek

  Data aktualizacji:
  13 sty 2011, godz. 10:19