Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

BOI

Tagi

Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko młodszego księgowego Urzędu Miasta i Gminy Człopa

Człopa, dnia 2011-05-04 Burmistrz Miasta i Gminy Człopa OGŁASZA  NABÓR

na stanowisko młodszego księgowego Urzędu Miasta i Gminy Człopa.

 

I. Nazwa i adres jednostki, której dotyczy stanowisko:

 

Urząd Miasta i Gminy

ul. Strzelecka 2

78-630 Człopa

 

II. Nazwa i adres podmiotu organizującego nabór:

 

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

Miasto i Gmina Człopa

ul. Strzelecka 2

78-630 Człopa

 

III. Miejsce i wymiar czasu pracy:

 

Liczba etatu:                            -1 etat

Wymiar etatu:                          - cały etat

Miejsce wykonywania pracy:    - Urząd Miasta i Gminy w Człopie

 

IV. Określenie stanowiska:

Młodszy księgowy.

 

V. Wymagania

 

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku :

- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

- wykształcenie co najmniej średnie - ekonomiczne,  

- nieposzlakowaną opinię,

- nie może być karana za przestępstwa popełnione umyślnie ( oświadczenie kandydata ),

Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór :

- umiejętność obsługi komputera (MS Office)

- umiejętność pracy w zespole pracowników,

- preferowane cechy osobowościowe: empatia, wyrozumiałość, cierpliwość, odpowiedzialność, odporność

  psychiczna w sytuacjach kryzysowych, talent organizacyjny, silna motywacja do osiągania założonych celów,

- znajomość przepisów prawnych dotyczących rachunkowości, a w szczególności:

 1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami).
 2. Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 152 poz. 1223 ze zmianami).
 3. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
 4. ( Dz.U. z 2010 r. Nr 38 poz.207 ze zmianami).

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

-kopia nowego dowodu osobistego,

-świadectwo ukończenia szkoły średniej bądź dyplom ukończenia uczelni wyższej,

-oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej,

- CV,

-list motywacyjny,

-oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty dodatkowe :

- świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy (jeśli dotyczy).

 

VI. Zakres zadań, odpowiedzialności i uprawnień na zajmowanym stanowisku:

 1. Księgowanie.
 2. Dekretacja dowodów księgowych.
 3. Sprawdzanie zgodności stanów sald między jednostką, a organem.
 4. Sporządzanie not księgowych dotyczących kosztów eksploatacyjnych i funduszu remontowego na podstawie wyciągów bankowych.
 5. Archiwizacja dokumentacji.
 6. Pomoc przy inwentaryzacji.
 7. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.
 8. Odpowiedzialność w zakresie prawidłowego kwalifikowania oraz ewidencjonowania wydatków strukturalnych, a także sporządzania sprawozdań z wyżej wymienionych wydatków.
 9. Odpowiedzialność za nadzór, kontrolę merytoryczną i archiwizowanie przyjmowanych dokumentów dotyczących zajmowanego stanowiska.

Zasady wynagradzania– wynagrodzenie pracownika zostanie określone w oparciu o przepisy: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. roku w sprawie  wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz.U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398 ), Zarządzenia Nr 18/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 23 czerwca 2009r w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Człopa.

Zasady rekrutacji: wyboru kandydata dokona komisja rekrutacyjna powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Człopa, po przeprowadzeniu wstępnej selekcji oraz selekcji merytorycznej, która może obejmować, rozmowę kwalifikacyjną, test kwalifikacyjny. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby spełniające kryteria formalne zostaną powiadomione indywidualnie.

Kandydaci o wynikach rekrutacji zostaną poinformowani pisemnie. Informacja ta, zostanie zamieszczona na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Człopa.

 

Dokumenty należy składać do dnia 16 maja 2011 roku pod adresem : Urząd Miasta i Gminy, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, sekretariat, pok. Nr 3.

 

Informacje dodatkowe można uzyskać pod telefonem : 67 259-10-69 wew. 23

 

Autor: Jerzy Bekker

 

 

                                                                                  Burmistrz

 

                                                                                  Zdzisław Kmieć  


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jerzy Bekker

Data wytworzenia:
04 maj 2011

Osoba dodająca informacje

Jerzy Bekker

Data publikacji:
04 maj 2011, godz. 12:56

Osoba aktualizująca informacje

Jerzy Bekker

Data aktualizacji:
04 maj 2011, godz. 12:56