Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

BOI

Tagi

Otwarty konkurs na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.

Człopa, dnia 2012-01-02

O G Ł O S Z E N I E

Gmina Człopa

ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.

1.      Rodzaj zadania:

Zadanie polega na upowszechnianiu zespołowych dyscyplin sportowych poprzez funkcjonowanie organizacji propagujących sport, organizację rozgrywek i uczestnictwo w zawodach na poziomie lokalnym i ponadgminnym mieszkańców Miasta i Gminy Człopa.

2.      Gmina Człopa zamierza przeznaczyć na ten cel 55 000,00 zł

3.      Dotacja zostanie przyznana i rozdysponowana podmiotom spełniającym warunki określone w rozdziale 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 roku Nr 234 poz. 1536 ze zmianami), biorąc pod uwagę stopień, w jakim oferta odpowiada priorytetom zadań publicznych, daje gwarancję realizacji zadań zgodnie ze standardami właściwymi dla danego zadania.

4.      Oferta na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu powinna zawierać:

o        szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

o        termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

o        kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

o        informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;

o        informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł;

o        deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego zadania.

 Zadania stanowiące przedmiot dotacji powinny być zrealizowane do końca listopada 2012 roku.

 Oferty należy składać w sposób określony Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku (Dz.U. z 2011 roku Nr 6. poz. 25) w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Człopa, pok. Nr 2 do dnia 24.01.2012 roku, do godziny 1500.

 Otwarcie ofert nastąpi 25.01.2012 roku o godzinie 1030.

 Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Człopa rozpatrzy niezwłocznie złożone oferty kierując się zasadami wynikającymi z artykułu
15 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 roku Nr 234 poz. 1536 ze zmianami) tj. oceniona zostanie: możliwość realizacji zadania publicznego (także gdy w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert zostanie zgłoszona tylko jedna oferta), kalkulacja kosztów realizacji zadania w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania. Komisja dokona wyboru najkorzystniejszej bądź najkorzystniejszych z nich.

Na realizację zadań tego samego rodzaju z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przekazano w formie dotacji w roku  2010 kwotę 70 000,00 zł. a w roku 2011 kwotę 77 000,00 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

                                                                                                                Zdzisław Kmieć


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jerzy Bekker

Data wytworzenia:
02 sty 2012

Osoba dodająca informacje

Jerzy Bekker

Data publikacji:
02 sty 2012, godz. 14:58

Osoba aktualizująca informacje

Jerzy Bekker

Data aktualizacji:
02 sty 2012, godz. 14:58