Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: "Budowa budynku użyteczności publicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Człopa"

Człopa, dnia 04.02.2022 r.

B.271.8.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

Zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

 dla zadania pn.: „Budowa budynku użyteczności publicznej wraz z infrastrukturą

towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Człopa”

I. ZAMAWIAJĄCY

Zamawiający:            Gmina Człopa

Siedziba:                    ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa

Numer NIP:               765-160-28-73

Adres internetowy: www.bip.czlopa.pl

tel. 67 259 10 69    fax 67 259 10 65

e-mail: umig@czlopa.pl

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zapytanie ofertowe, prowadzone z wyłączeniem ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku (t.j., Dz. U. 2021r. poz. 1129 z późn. zm.)oraz zgodnie z regulamin Urzędu Miasta i Gminy w Człopie dla zamówień poniżej 130000,00 zł netto.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Do obowiązków Wykonawcy należy pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego  podczas realizacji zadania pn.: „Budowa budynku użyteczności publicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Człopa” zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym ustawą Prawo budowlane, w specjalności:

1) konstrukcyjno-budowlanej,

2) sanitarnej,

3) elektrycznej.

2. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie realizowanie w imieniu i na rzecz zamawiającego obowiązków związanych z profesjonalnym i kompleksowym nadzorem oraz kontrolą zadania inwestycyjnego w szczególności:

 1. Wykonywanie wszystkich czynności przewidzianych dla inspektora nadzoru na mocy przepisów ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).
 2. Nadzór i bieżąca kontrola postępu oraz jakości realizacji zadania, między innymi poprzez bieżącą kontrolę zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową, uzyskanymi pozwoleniami oraz przepisami prawa, obowiązującymi normami.
 3. Zapoznanie się z treścią umów łączących Zamawiającego z podmiotami realizującymi proces budowy, celem właściwego reprezentowania interesów Zamawiającego przy wykonywaniu tych umów.
 4. Zapoznanie się z dokumentacją techniczną i wszelkimi decyzjami administracyjnymi związanymi z nadzorowaną inwestycją.
 5. Przekazanie wraz  z Zamawiającym terenu budowy Wykonawcy  robót.
 6. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych  a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów i materiałów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.
 7. Sprawdzanie i odbiory robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie  w próbach i odbiorach technicznych instalacji.
 8. Rozstrzyganie w porozumieniu z projektantem i kierownikiem robót, wątpliwości natury  technicznej powstałych w toku wykonywania robót - po uzgodnieniu z Zamawiającym, potwierdzone pisemnie.
 9. Sprawdzenie kompletności oraz pisemne potwierdzenie przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów, atestów, deklaracji zgodności i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów oraz, kontrolowanie rozliczeń budowy.
 10. Udział w odbiorach robót.
 11. Egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy.
 12. Informowanie Zamawiającego o postępach robót budowlanych i wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji inwestycji, konieczności wprowadzenia robót zamiennych lub dodatkowych.
 13. Informowanie o zauważonych nieprawidłowościach dotyczących przestrzegania na budowie przepisów przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy itp.
 14. Uczestniczenia w naradach koordynacyjnych w terminach zależnych od potrzeb i postępu robót.
 15. Uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli.
 16.  Traktowania informacji uzyskanych od Zamawiającego jako poufnych.
 17. Stałych konsultacji i doradztwa na rzecz Zamawiającego.
 18. W przypadku robót, które nie są objęte dokumentacją projektową lub zmian sugerowanych przez wykonawcę, uzgodnienie z Zamawiającym procedury postępowania lub informowania o odrzuceniu sugerowanych zmian, przy czym podmiot pełniący nadzór inwestorski nie jest władny, bez uprzedniej konsultacji z Zamawiającym, odrzucać, zatwierdzać dodatkowe roboty lub zmiany, które pociągną za sobą zmiany finansowe zadania oraz zmiany w przedmiocie kontraktu budowlanego.
 19. Ocena i weryfikacja propozycji robót dodatkowych lub zamiennych zgłaszanych przez wykonawcę, w tym przygotowanie kosztorysów, przedmiarów i uzyskanie wymaganych uzgodnień.
 20. Wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie lub spowodowałaby niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową.
 21. Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót, dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót.
 22. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót i przygotowanie inwestycji do odbioru końcowego.
 23. Ustala się co najmniej 1 pobyt w tygodniu Inspektora Nadzoru w obecności przedstawiciela zamawiającego na budowie w okresie realizacji zadania inwestycyjnego i nie mniej niż 4 pobyty                     w ciągu miesiąca. Ponadto na wezwanie Zamawiającego Inspektor Nadzoru będzie dostępny na budowie w terminie do 24 godz. od otrzymania wiadomości o potrzebie pobytu. Liczba pobytów Inspektora Nadzoru na budowie musi zapewnić prawidłowy nadzór nad przebiegiem robót i wynikać będzie z bieżących potrzeb.
 24. Uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych, wykonywanych po realizacji umowy z wykonawcą robót budowlanych.
 25. Szczegółowy opis i zakres Przedmiotu zamówienia został określony w:

- Szczegółowej Specyfikacji Technicznej,

- Dokumentacji technicznej,

- Przedmiarach robót.

Powyższe dokumenty są dostępne jako załączniki do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

IV.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zdolność techniczna lub zawodowa:

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnił warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia tj.

a)      1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru posiadającą odpowiednie  uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyno – budowlanej oraz, legitymującą się co najmniej  jednym nadzorem nad budową/przebudową/rozbudową budynku służby zdrowia lub NZOZ i przynajmniej jednym nadzorem nad budową/przebudową/rozbudową budynku przedszkola lub żłobka,

b)     1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru posiadającą odpowiednie  uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej,

c)      1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru posiadającą odpowiednie  uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej.

V.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 1. rozpoczęcie wykonywania przedmiotu zamówienia – od daty podpisania umowy
 2. zakończenie wykonywania przedmiotu zamówienia – 21 miesięcy od daty podpisania umowy

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana na formularzu ofertowym (załącznik nr 1) za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Gmina Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa lub pocztą elektroniczną na adres: inwestycje@czlopa.pl do dnia  14.02.2022 r. do godz. 10.00.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

CENA wykonania zamówienia  - 100%

VIII. WYKAZ DOKUMENTÓW JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ  Z OFERTĄ

Wraz z ofertą należy przedłożyć:

 1. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stosownych uprawnień w specjalnościach o których mowa powyżej, tj. konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, zaświadczenie                 o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.
 2. Kserokopie referencji bądź innych dokumentów z których wynikać będzie, że Inspektor Nadzoru w specjalności konstrukcyjno – budowlanej nadzorował przynajmniej jedną budowę/przebudowę/rozbudowę budynku służby zdrowia lub NZOZ oraz przynajmniej jedną budowę/przebudowę/rozbudowę budynku przedszkola lub żłobka.

IX. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami

• Marta Domagała

tel. 67 259 11 98

e-mail: inwestycje@czlopa.pl

X.  UMOWA

 1. Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą i zgodną z zapytaniem o cenę ofertę zostanie podpisana umowa.
 2. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 3. Zamawiający powiadomi mailem o wyniku postępowania wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.
 4. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.
 5. Jeżeli wybrany wykonawca odmówi podpisania umowy, z pośród pozostałych ważnych ofert wybrana zostanie kolejna najkorzystniejsza oferta.
 6. Umowa może nie zostać podpisana, jeżeli kwota najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia.
 7. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
 8. Warunki płatności: faktura płatna przelewem w ciągu 30 dni od daty wykonania zamówienia.

XI.  ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – projekt umowy

Załącznik nr 3 – dokumentacja techniczna

Załącznik nr 4 – STWiOR

Załącznik nr 5 – przedmiar

                                                                                       Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

                                                                                                 mgr Jerzy Bekker

                           

 

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Załącznik nr 1- formularz ofertowy (DOC, 50.50Kb) 2022-02-04 13:07:51 4
Załącznik nr 2 - projekt umowy (DOCX, 26.19Kb) 2022-02-04 13:07:51 2
dokumentacja projektowa (ZIP, 98.55Mb) 2022-02-04 13:07:51 8
protokół zrozeznania rynku (PDF, 41.22Kb) 2022-03-30 10:27:35 2
PRZEDMIAR (PDF, 15.10Mb) 2022-02-04 13:07:51 1
STWiOR (ZIP, 10.89Mb) 2022-02-04 13:07:51 1
zapytanie ofertowe (PDF, 215.67Kb) 2022-02-04 13:07:51 3
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marta Domagała

Data wytworzenia:
04 lut 2022

Osoba dodająca informacje

Marta Domagała

Data publikacji:
04 lut 2022, godz. 13:07

Osoba aktualizująca informacje

Marta Domagała

Data aktualizacji:
30 mar 2022, godz. 10:27