Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

BOI

Tagi

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych w Mielęcinie, data przetargu 10.03.2014 r.


Burmistrz Miasta i Gminy Człopa ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Człopa

1. Niezabudowana działka gruntu o numerze geodezyjnym 73/3 i powierzchni 0,26 ha położona w Mielęcinie.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Człopa przyjętym Uchwałą nr XL/291/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 10 listopada 2010 r. teren powyższej działki został oznaczony symbolem Mn.RO2 - teren ogródków przydomowych oraz tereny stanowiące wolną od zabudowy przestrzeń ekspozycyjną. Na teren niniejszej działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy, ani nie toczy się w tej sprawie postępowanie.

Do nieruchomości dojazd odbywa się gminną drogą gruntową o nr geodezyjnym 285. Nieruchomość zapisana jest w zbiorczej księdze wieczystej KO1W/00037894/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałczu. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie. Dział III i IV księgi nie wykazują wpisów.

Cena wywoławcza - 6 500,00 zł

2. Niezabudowana działka gruntu o numerze geodezyjnym 74/4 i powierzchni 0,18 ha położona w Mielęcinie.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Człopa przyjętym Uchwałą nr XL/291/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 10 listopada 2010 r. teren powyższej działki został oznaczony w części symbolem MN.RM1 i MN.RM4 - teren zwartej zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w części centralnej wsi - w sąsiedztwie obszarów przestrzeni publicznej dopuszczalna zabudowa usługowa związana z obsługą mieszkańców oraz zachowanie ogólnodostępnych terenów zielonych - placu zabaw na terenie MN.RM5 oraz Mn.RO2 - teren ogródków przydomowych oraz tereny stanowiące wolną od zabudowy przestrzeń ekspozycyjną. Na teren niniejszej działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy, ani nie toczy się w tej sprawie postępowanie.

Do nieruchomości dojazd odbywa się gminną drogą gruntową o nr geodezyjnym 273. Nieruchomość zapisana jest w zbiorczej księdze wieczystej KO1W/00037922/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałczu. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie. Dział III i IV księgi nie wykazują wpisów.

Cena wywoławcza - 5 700,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 10 marca 2014 r. (poniedziałek)

o godz. 9.00 w sali nr 19 w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa.

Warunki przetargu:

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej do dnia 06 marca 2014 r. na konto Urzędu Miasta i Gminy w Człopie: Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie O/Człopa nr 22 8944 0003 3900 3883 2000 0030. Dniem wniesienia wadium jest dzień wpływu wadium na rachunek, tzn. wadium musi zostać zaksięgowane na koncie urzędu najpóźniej w dniu 06 marca 2014 r.

2. Sprzedaż działek zwolniona jest od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9.

3. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się możliwościami zagospodarowania nieruchomości i jego akceptacją bez zastrzeżeń.

4. Wadium wniesione przez osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie wadium przepada na rzecz sprzedającego.

5. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do realizacji na własny koszt niezbędnego dla zamierzonej inwestycji uzbrojenia technicznego. W przypadku kolizji projektowych związanych z istniejącym uzbrojeniem, nabywca przeniesie je we własnym zakresie i na własny koszt, po dokonaniu przewidzianych prawem uzgodnień i uzyskaniu pozwoleń.

6. Burmistrz Człopy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn.

7. Nieruchomości zbywane są na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków, a nabywca nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Gminy Człopa z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni nabywanej nieruchomości, jeżeli po przetargu geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach Starostwa Powiatowego. Nabywca nieruchomości wznawia znaki graniczne na własny koszt.

8. Ogłoszenie o przetargu zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Człopie, na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Człopa oraz na tablicach ogłoszeniowych sołectw na terenie których znajduje się zbywana nieruchomość, a także na stronie internetowej: www.czlopa.pl oraz www.bip.czlopa.pl
zakładce „Sprzedaż nieruchomości gminnych”.

9. Szczegółowe informacje na temat warunków sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miasta
i Gminy w Człopie, ul. Strzelecka 2, tel. 67 259 10 69 wewnętrzny 44.

Człopa, dn. 05.02.2014 r.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Karolina Woźniak

Data wytworzenia:
05 lut 2014

Osoba dodająca informacje

Karolina Woźniak

Data publikacji:
05 lut 2014, godz. 14:38

Osoba aktualizująca informacje

Karolina Woźniak

Data aktualizacji:
05 lut 2014, godz. 14:38