Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnych w Człopie, Podgórzu, Drzonowie i Przelewicach, data przetargu 10.03.2014 r.


Burmistrz Miasta i Gminy Człopa ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Człopa

1. Działka rolna położona w obrębie geodezyjnym Człopa 105 o numerze geodezyjnym 296/9
i powierzchni 14,0749 ha (w tym następujące użytki: RIVa 0,4859 ha, RV 3,9865 ha, RVI 4,6978 ha, LsVI 1,1947 ha, N 3,7100 ha).

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Człopa przyjętym Uchwałą nr XL/291/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 10 listopada 2010 r. teren powyższej działki został oznaczony symbolem CZ.ZN - tereny zieleni naturalnej, w tym objęte formami ochrony przyrody lub stanowiące chronione siedliska przyrodnicze.

Na teren niniejszej działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy, ani nie toczy się
w tej sprawie postępowanie.

Dojazd do nieruchomości jest m.in. poprzez gminne drogi gruntowe o nr geodezyjnych 261 i 291.

Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej KO1W/00035496/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałczu. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie. Dział III i IV księgi nie wykazują wpisów.

Część nieruchomości jest w posiadaniu dzierżawcy na podstawie umowy dzierżawy zawartej
z Gminą Człopa do dnia 31.08.2017 r.

Cena wywoławcza - 160 000,00 zł

2. Działka rolna położona w obrębie geodezyjnym Człopa Podgórze o numerze geodezyjnym 45
i powierzchni 5,09 ha (w tym następujące użytki: RIVa 3,38 ha, RIVb 0,88 ha, RV 0,83).

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Człopa przyjętym Uchwałą nr XL/291/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 10 listopada 2010 r. teren powyższej działki został oznaczony symbolem R - teren rolny, którego zagospodarowanie polega przede wszystkim na zachowaniu gruntów rolnych w użytkowaniu rolniczym, w szczególności jako gruntów ornych oraz użytków zielonych.

Na teren niniejszej działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy, ani nie toczy się w tej sprawie postępowanie.

Dojazd do nieruchomości jest poprzez gminne drogi gruntowe o nr geodezyjnych 190 i 46.

Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej KO1W/00035499/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałczu. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie. Dział III i IV księgi nie wykazują wpisów.

Powyższa nieruchomość w całości jest w posiadaniu dzierżawcy na podstawie umowy dzierżawy zawartej z Gminą Człopa do dnia 31.08.2016 r.

Cena wywoławcza - 79 900,00 zł

3. Działka rolna położona w obrębie geodezyjnym Drzonowo o numerze geodezyjnym 130/2
i powierzchni 3,74 ha (w tym następujące użytki: RIVb 0,91 ha, RV 2,10 ha, RVI 0,68 ha, N 0,05 ha).

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Człopa przyjętym Uchwałą nr XL/291/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 10 listopada 2010 r. teren powyższej działki został oznaczony symbolem R - teren rolny, którego zagospodarowanie polega przede wszystkim na zachowaniu gruntów rolnych w użytkowaniu rolniczym, w szczególności jako gruntów ornych oraz użytków zielonych.

Na teren niniejszej działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy, ani nie toczy się w tej sprawie postępowanie.

Nieruchomość graniczy bezpośrednio z drogą powiatową nr 2320Z o nr geodezyjnych 62 i 106.

Nieruchomość zapisana jest w zbiorczej księdze wieczystej KO1W/00032862/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałczu. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie. Dział III i IV księgi nie wykazują wpisów.

Powyższa nieruchomość w całości jest w posiadaniu dzierżawcy na podstawie umowy dzierżawy zawartej z Gminą Człopa do dnia 27.10.2015 r.

Cena wywoławcza - 59 900,00 zł

  1. Działka rolna położona w obrębie geodezyjnym Przelewice o numerze geodezyjnym 74
    i powierzchni 0,94 ha (w tym następujące użytki: RV 0,20 ha, RVI 0,74).

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Człopa przyjętym Uchwałą nr XL/291/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 10 listopada 2010 r. teren powyższej działki został oznaczony symbolem R - teren rolny, którego zagospodarowanie polega przede wszystkim na zachowaniu gruntów rolnych w użytkowaniu rolniczym, w szczególności jako gruntów ornych oraz użytków zielonych.

Na teren niniejszej działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy, ani nie toczy się w tej sprawie postępowanie.

Dojazd do nieruchomości jest poprzez drogę powiatową nr 2320Z a następnie drogę gminną o nr geodezyjnym 88.

Nieruchomość zapisana jest w zbiorczej księdze wieczystej KO1W/00039298/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałczu. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie. Dział III i IV księgi nie wykazują wpisów.

Powyższa nieruchomość jest w posiadaniu dzierżawcy na podstawie umowy dzierżawy zawartej z gminą Człopa do dnia 31.08.2018 r.

Cena wywoławcza - 15 990,00 zł

  1. Działki opisane powyżej są w posiadaniu dzierżawców na podstawie umowy dzierżawy zawartej z Gminą Człopa.

  2. W przypadku nabycia nieruchomości przez osobę nie będącą dzierżawcą, nabywca wstąpi
    w prawa i obowiązki Wydzierżawiającego.

  3. Dzierżawca ma prawo skorzystać z prawa pierwokupu w trybie i na zasadach określonych
    w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego Dz. U. Nr 64 poz. 592.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 marca 2014 r. (poniedziałek)

o godz. 9.00 w sali nr 19 w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa.

Warunki przetargu:

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej do dnia 06 marca 2014 r. na konto Urzędu Miasta i Gminy w Człopie: Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie O/Człopa nr 22 8944 0003 3900 3883 2000 0030. Dniem wniesienia wadium jest dzień wpływu wadium na rachunek, tzn. wadium musi zostać zaksięgowane na koncie urzędu najpóźniej w dniu 06 marca 2014 r.

2. Sprzedaż działek zwolniona jest od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

3. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się możliwościami zagospodarowania nieruchomości i jego akceptacją bez zastrzeżeń.

4. Wadium wniesione przez osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie wadium przepada na rzecz sprzedającego.

5. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do realizacji na własny koszt niezbędnego dla zamierzonej inwestycji uzbrojenia technicznego. W przypadku kolizji projektowych związanych z istniejącym uzbrojeniem, nabywca przeniesie je we własnym zakresie i na własny koszt, po dokonaniu przewidzianych prawem uzgodnień i uzyskaniu pozwoleń.

6. Burmistrz Człopy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn.

7. Nieruchomości zbywane są na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków, a nabywca nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Gminy Człopa z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni nabywanej nieruchomości, jeżeli po przetargu geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach Starostwa Powiatowego. Nabywca nieruchomości wznawia znaki graniczne na własny koszt.

8. Ogłoszenie o przetargu zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Człopie, na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Człopa oraz na tablicach ogłoszeniowych sołectw na terenie których znajduje się zbywana nieruchomość, a także na stronie internetowej: www.czlopa.pl oraz www.bip.czlopa.pl
zakładce „Sprzedaż nieruchomości gminnych”.

9. Szczegółowe informacje na temat warunków sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miasta
i Gminy w Człopie, ul. Strzelecka 2, tel. 67 259 10 69 wewnętrzny 44.

Człopa, dn. 05.02.2014 r.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Karolina Woźniak

Data wytworzenia:
05 lut 2014

Osoba dodająca informacje

Karolina Woźniak

Data publikacji:
05 lut 2014, godz. 14:40

Osoba aktualizująca informacje

Karolina Woźniak

Data aktualizacji:
05 lut 2014, godz. 14:40