Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Człopa, data przetargu: 25.04.2016 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

 

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości położonych

na terenie Gminy Człopa

 

1. Działka rolna o numerze geodezyjnym 131/1 i powierzchni 2,3917 ha (w tym następujące użytki: RIVb - 1,1816 ha, RV - 0,1067 ha, RVI - 1,1034 ha) położona w obrębie Drzonowo, gmina Człopa.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Człopa przyjętym Uchwałą nr XL/291/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 10 listopada 2010 r. teren powyższej działki został oznaczony symbolem R - teren rolny, którego zagospodarowanie polega przede wszystkim na zachowaniu gruntów rolnych w użytkowaniu rolniczym, w szczególności jako gruntów ornych oraz użytków zielonych.

Na teren niniejszej działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy, ani nie toczy się w tej sprawie postępowanie.

Nieruchomość graniczy bezpośrednio z drogą powiatową nr 2320Z o nr geodezyjnych 62 i 106.

Nieruchomość zapisana jest w zbiorczej księdze wieczystej KO1W/00032862/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałczu. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie. Dział III i IV księgi nie wykazują wpisów.

Powyższa nieruchomość w całości jest w posiadaniu Dzierżawcy na podstawie umowy dzierżawy zawartej z Gminą Człopa do dnia 27.10.2016 r.

Cena wywoławcza - 70 900,00 zł

 

2. Działka rolna o numerze geodezyjnym 131/2 i powierzchni 2,3917 ha (w tym następujące użytki: RIVb - 1,1953 ha, RV - 0,4677 ha, RVI - 0,7287 ha) położona w obrębie Drzonowo, gmina Człopa.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Człopa przyjętym Uchwałą nr XL/291/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 10 listopada 2010 r. teren powyższej działki został oznaczony symbolem R - teren rolny, którego zagospodarowanie polega przede wszystkim na zachowaniu gruntów rolnych w użytkowaniu rolniczym, w szczególności jako gruntów ornych oraz użytków zielonych.

Na teren niniejszej działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy, ani nie toczy się w tej sprawie postępowanie.

Nieruchomość graniczy bezpośrednio z drogą powiatową nr 2320Z o nr geodezyjnych 62 i 106.

Nieruchomość zapisana jest w zbiorczej księdze wieczystej KO1W/00032862/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałczu. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie. Dział III i IV księgi nie wykazują wpisów.

Powyższa nieruchomość w całości jest w posiadaniu Dzierżawcy na podstawie umowy dzierżawy zawartej z Gminą Człopa do dnia 27.10.2016 r.

Cena wywoławcza - 70 900,00 zł

 

3. Działka rolna o numerze geodezyjnym 132/2 i powierzchni 2,6986 ha (w tym następujące użytki: RIVa - 0,5492 ha, RIVb - 1,1014 ha, RV - 0,8980 ha, RVI - 0,1500 ha) położona
w obrębie Drzonowo, gmina Człopa.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Człopa przyjętym Uchwałą nr XL/291/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 10 listopada 2010 r. teren powyższej działki został oznaczony symbolem R - teren rolny, którego zagospodarowanie polega przede wszystkim na zachowaniu gruntów rolnych w użytkowaniu rolniczym, w szczególności jako gruntów ornych oraz użytków zielonych.

Na teren niniejszej działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy, ani nie toczy się w tej sprawie postępowanie.

Nieruchomość graniczy bezpośrednio z drogą powiatową nr 2320Z o nr geodezyjnych 62 i 106.

Nieruchomość zapisana jest w zbiorczej księdze wieczystej KO1W/00032862/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałczu. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie. Dział III i IV księgi nie wykazują wpisów.

Powyższa nieruchomość w całości jest w posiadaniu Dzierżawcy na podstawie umowy dzierżawy zawartej z Gminą Człopa do dnia 27.10.2016 r.

Cena wywoławcza - 79 000,00 zł

 

4. Działka rolna o numerze geodezyjnym 132/3 i powierzchni 2,6986 ha (w tym następujące użytki: RIVa - 0,0051 ha, RIVb - 0,5631 ha, RV - 2,1304 ha) położona w obrębie Drzonowo, gmina Człopa.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Człopa przyjętym Uchwałą nr XL/291/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 10 listopada 2010 r. teren powyższej działki został oznaczony symbolem R - teren rolny, którego zagospodarowanie polega przede wszystkim na zachowaniu gruntów rolnych w użytkowaniu rolniczym, w szczególności jako gruntów ornych oraz użytków zielonych.

Na teren niniejszej działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy, ani nie toczy się w tej sprawie postępowanie.

Nieruchomość graniczy bezpośrednio z drogą powiatową nr 2320Z o nr geodezyjnych 62 i 106.

Nieruchomość zapisana jest w zbiorczej księdze wieczystej KO1W/00032862/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałczu. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie. Dział III i IV księgi nie wykazują wpisów.

Powyższa nieruchomość w całości jest w posiadaniu Dzierżawcy na podstawie umowy dzierżawy zawartej z Gminą Człopa do dnia 27.10.2016 r.

Cena wywoławcza - 79 000,00 zł

 

I. Działki opisane w pkt. 1, 2, 3 i 4 są w posiadaniu Dzierżawcy na podstawie umowy dzierżawy zawartej z Gminą Człopa do dnia 27.10.2016r.

II. W przypadku nabycia nieruchomości przez osobę nie będącą Dzierżawcą, nabywca wstąpi w prawa i obowiązki Wydzierżawiającego.

III. Dzierżawca ma prawo skorzystać z prawa pierwokupu w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego Dz. U. Nr 64 poz. 592.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2016 r. (poniedziałek)

o godz. 10.00 w sali nr 19 w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa.

 

Warunki przetargu:

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej do dnia 21 kwietnia 2016 r. na konto Urzędu Miasta i Gminy w Człopie: Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie O/Człopa nr 22 8944 0003 3900 3883 2000 0030. Dniem wniesienia wadium jest dzień wpływu wadium na rachunek, tzn. wadium musi zostać zaksięgowane na koncie urzędu najpóźniej w dniu 21 kwietnia 2016 r.

2. Sprzedaż działek zwolniona jest od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z art. 2 pkt 33 ww. ustawy.

3. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się możliwościami zagospodarowania nieruchomości i jego akceptacją bez zastrzeżeń.

4. Wadium wniesione przez osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie wadium przepada na rzecz sprzedającego.

5. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do realizacji na własny koszt niezbędnego dla zamierzonej inwestycji uzbrojenia technicznego. W przypadku kolizji projektowych związanych z istniejącym uzbrojeniem, nabywca przeniesie je we własnym zakresie i na własny koszt, po dokonaniu przewidzianych prawem uzgodnień i uzyskaniu pozwoleń.

6. Burmistrz Człopy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn.

7. Ogłoszenie o przetargu zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Człopie, na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Człopa oraz na tablicach ogłoszeniowych sołectw na terenie których znajduje się zbywana nieruchomość, a także na stronie internetowej: www.czlopa.pl oraz www.bip.czlopa.pl
w zakładce „Sprzedaż nieruchomości gminnych”.

8. Szczegółowe informacje na temat warunków sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Człopie, ul. Strzelecka 2, tel. 67 259 10 69 wewnętrzny 2244.

 

Człopa, dn. 25.03.2016 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Karolina Woźniak

Data wytworzenia:
25 mar 2016

Osoba dodająca informacje

Karolina Woźniak

Data publikacji:
25 mar 2016, godz. 08:33

Osoba aktualizująca informacje

Karolina Woźniak

Data aktualizacji:
25 mar 2016, godz. 08:38