Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie Miasta Człopa; data przetargu: 31.07.2020 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż

nieruchomości zabudowanej garażem, położonej na terenie

Miasta Człopa przeznaczonej dla współwłaścicieli

nieruchomości położonej przy ul. Plac Zwycięstwa nr 4

 

 1. Działka gruntu o numerze geodezyjnym 62/10 i powierzchni 0,0017 ha (w tym następujące użytki: tereny mieszkaniowe B – 0,0017 ha) zabudowana budynkiem garażowym o pow. użytkowej 14,90 m2 położona w Człopie przy ul. Plac Zwycięstwa, obręb Człopa 105, gmina Człopa.

  Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Człopa przyjętym Uchwałą nr XL/291/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 10 listopada 2010 r. teren powyższej działki został oznaczony symbolem Cz.MU4 - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej z usługami, przy czym zabudowa wielorodzinna skupiona wzdłuż ulic Zwycięstwa Wojska Polskiego oraz ul Witosa, w tym zespół budynków mieszkalno – usługowych przy Pl. Zwycięstwa.

  Na teren niniejszej działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy, ani nie toczy się w tej sprawie postępowanie.

  Do nieruchomości możliwy jest dojazd z drogi gminnej o nr geodezyjnym 68/2 a następnie  przez działkę nr 62/4, co warunkuje sprzedaż ograniczoną dla współwłaścicieli nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 62/4, oznaczoną adresem administracyjnym ul. Plac Zwycięstwa 4.

  Sprzedawana nieruchomość zapisana jest w zbiorczej księdze wieczystej KO1W/00018737/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałczu. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie. Dział IV księgi nie wykazuje wpisów. Dział III księgi wykazuje wpis bezpłatnej i nieograniczonej czasowo służebności przejścia i przejazdu przez działkę gruntu 60/13 i służebność ta wpisana zostanie również w nową księgę wieczystą utworzoną dla sprzedawanej nieruchomości.

  Cena wywoławcza – 4 200,00 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 31 lipca 2020 r. (piątek)

o godz. 10.00 w sali nr 19 w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa.

 

Warunki przetargu:

1. Do przetargu mogą przystąpić osoby będące współwłaścicielami nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 62/4, oznaczonej adresem administracyjnym ul. Plac Zwycięstwa 4.

Osoby te zostaną powiadomione o przetargu pisemnie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres widniejący w ewidencji gruntów lub wg ostatniego adresu podanego w referacie finansowym tut. urzędu.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej do dnia 27 lipca 2020 r. na konto Urzędu Miasta i Gminy w Człopie: Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie O/Człopa nr 22 8944 0003 3900 3883 2000 0030

Dniem wniesienia wadium jest dzień wpływu wadium na rachunek gminy, tzn. wadium musi zostać zaksięgowane na koncie urzędu najpóźniej w dniu 27 lipca 2020 r.

W tytule wpłaty wadium należy wpisać numer działki i jej położenie: „Wadium na sprzedaż działki zabudowanej garażem nr 62/10, obręb Człopa 105.”

Jeżeli wpłaty dokonuje się w kasie instytucji (banku, na poczcie itp.), to w tytule należy również podać dane wpłacającego.

 1. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się możliwościami zagospodarowania nieruchomości i jego akceptacją bez zastrzeżeń.
   
 2. Wadium wniesione przez osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie wadium przepada na rzecz sprzedającego - Gminy Człopa. Pozostałym osobom wadium zostaje zwrócone w ciągu trzech dni po przeprowadzeniu przetargu.
   
 3. Potwierdzenie wpłaty wadium wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość oraz stosownym pełnomocnictwem, w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika uczestnika przetargu, należy okazać Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu.

W przypadku wspólności ustawowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Ponadto wymagana jest obecność obojga małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 682 z późn. zm.) do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia lub użytkowania wieczystego nieruchomości, bądź do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka.

6. Sprzedaż działki zwolniona jest od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z art. 2 pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług.

7. Burmistrz Człopy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn.

8. Nieruchomości zbywane są na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków, a nabywca nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Gminy Człopa z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni nabywanej nieruchomości, jeżeli po przetargu geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach Starostwa Powiatowego. Nabywca nieruchomości wznawia znaki graniczne na własny koszt.

9. Koszty notarialne i sądowe ponosi Nabywca.

10. Ogłoszenie o przetargu zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Człopie, na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Człopa, a także na stronie internetowej: www.czlopa.pl oraz www.bip.czlopa.pl w zakładce „Sprzedaż nieruchomości gminnych”.

11. Szczegółowe informacje na temat warunków sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Człopie, ul. Strzelecka 2, tel. 67 259 10 69 wewnętrzny 2244.

 

Człopa, dn. 29.06.2020 r.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
01 07 2020 08 35 33 mpzp drzonowo (PDF, 323.46Kb) 2020-07-01 08:35:33 31
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mirosław Sokołowski

Data wytworzenia:
29 cze 2020

Osoba dodająca informacje

Karolina Woźniak

Data publikacji:
29 cze 2020, godz. 15:04

Osoba aktualizująca informacje

Mirosław Sokołowski

Data aktualizacji:
01 lip 2020, godz. 08:41