Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia w podziale na części w ramach projektu pt ."Placówka wsparcia dziennego Cieszynka" realizowanego w ramach RPO WZ współfinansowanego przez UE w ramach EFS.

Człopa, dnia 27.04.2021r.

 

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

Przedmiot zamówienia: Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia w podziale na części  w ramach projektu pt ."Placówka wsparcia dziennego Cieszynka" realizowanego w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu: „Placówka wsparcia dziennego Cieszynka”, w ramach Osi Priorytetowej RPZP.07.00.00 Włączenie społeczne, Działania RPZP.07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólny, Celu Tematycznego: 09 Promowanie włączenia społecznego oraz walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją; Priorytetu Inwestycyjnego 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Cel szczegółowy RPO WZ 2014- 2020 Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

 

Zamówienie nie przekracza wartości 130 000 zł netto od przekroczenia której istnieje obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych i  prowadzone w trybie  zasady konkurencyjności poprzez umieszczenie zapytania w bazie konkurencyjności  zgodnie z Wytycznymi  w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21.12.2020r. – punkt 6.5.2.

 

 1. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania:

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Bazie konkurencyjności w dniu 2021-03-16 pod nr 2021-12282-37767

Termin składania ofert 2021-03-26 12:00:00

 

 1. Wykaz ofert które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do Zamawiającego.

 

Część 1.  Dostawa pomocy dydaktycznych

Lp.

Wykonawca- nazwa i adres

Cena brutto w zł

Wpis w bazie PES

Data wpływu

1

CHEC SPORT Anna Chęć  ul. Smołki 4, 41-700 Ruda Śląska

43 417,00

NIE

26.03.2021

2

EDU-PARTNER Agnieszka Skierka ul. Starowiejska 105, 83-807 Kiełpino

24 909,00

NIE

26.03.2021

3

ENCORE TECH Sp. z o.o. Sp. kom. ul. Zagnańska 27, 25-953 Kielce

33 174,00

NIE

26.03.2021

4

Moja Szkoła Kornelia Klamann, ul. Starowiejska 4, 83-307 Kiełpino

20 240,84

NIE

26.03.2021

5

Nowa Szkoła Sp. z o.o. ul. POW 25, 90-248 Łódź

27 320,00

NIE

26.03.2021

6

PUH Meritum Adam Kruk, ul. Struga 29, 20-709 Lublin

32 262,15

NIE

26.03.2021

7

Strefa Kreatywności Justyna Fus ul. Raki 247, 37-110 Żołynia

33 616,55

NIE

26.03.2021

8

Tesora Marzena Paczyńska, ul. Kasztanowa 5,

43-300 Bielsko Biała

31 470,00

NIE

26.03.2021

9

VICTORES Prawo i Zamówienia Publiczne Kamil Kwiatosiński

Ostrówek 113, 98-311 Ostrówek

29 372,89

NIE

26.03.2021

10

w&w design Katarzyna Kaczmarczyk ul. Pokoju 8a/7 Katowice 40-859

44 466,96

NIE

26.03.2021

11

Moje Bambino Spółka z .o.o. Sp. kom. ul. Graniczna 46,  93-428 Łódź

31 587,70

NIE*

26.03.2021

12

Grupa INVEST Sp. z o.o.  Giedlarowa 99a, 37-300 Leżajsk

35 580,31

NIE

26.03.2021

13

Firma Handlowa Piątka Teresa Bajor ul. Pułaskiego 2a, 39-300 Mielec

22 203,00

NIE

26.03.2021

Kwota przeznaczona na sfinansowanie: 30975,60  zł brutto

*Brak określenia

 

Część 2. Dostawa artykułów sportowych i gier.

Lp.

Wykonawca- nazwa i adres

Cena brutto w zł

Wpis w bazie PES

Data wpływu

1

CHEC SPORT Anna Chęć  ul. Smołki 4, 41-700 Ruda Śląska

2 508,00

NIE

26.03.2021

2

EDU-PARTNER Agnieszka Skierka ul. Starowiejska 105, 83-807 Kiełpino

2 013,00

NIE

26.03.2021

3

ENCORE TECH Sp. z o.o. Sp. kom. ul. Zagnańska 27, 25-953 Kielce

2 777,00

NIE

26.03.2021

4

Moja Szkoła Kornelia Klamann, ul. Starowiejska 4, 83-307 Kiełpino

2 100,93

NIE

26.03.2021

5

Nowa Szkoła Sp. z o.o. ul. POW 25, 90-248 Łódź

2 040,00

NIE

26.03.2021

6

Strefa Kreatywności Justyna Fus ul. Raki 247,                     37-110 Żołynia

2 483,81

NIE

26.03.2021

7

VICTORES Prawo i Zamówienia Publiczne Kamil Kwiatosiński

Ostrówek 113, 98-311 Ostrówek

2 089,80

NIE

26.03.2021

8

Grupa MAC S.A.

ul. Witosa 76, 25-561 Kielce

1 975,28

NIE

26.03.2021

9

SALTAR Marcin Wroński ul. Barwinek 25/6, 25-150 Kielce

2 982,00

NIE

26.03.2021

10

PWD APEX ul. Kopernika 12, Strzałków, 97-500 Radomsko

2 031,71

NIE

25.03.2021

11

Moje Bambino Spółka z .o.o. Sp. kom. ul. Graniczna 46,  93-428 Łódź

2 500,82

NIE*

26.03.2021

12

Grupa INVEST Sp. z o.o.  Giedlarowa 99a, 37-300 Leżajsk

2 397,88

NIE

26.03.2021

13

Firma Handlowa Piątka Teresa Bajor, ul. Pułaskiego 2a, 39-300 Mielec

1 865,00

NIE

26.03.2021

Kwota przeznaczona na sfinansowanie: 2494 zł brutto

*Brak określenia

 

Część 3. Dostawa wyposażenia.

Lp.

Wykonawca- nazwa i adres

Cena brutto w zł

Wpis w bazie PES

Data wpływu

1

EDU-PARTNER Agnieszka Skierka ul. Starowiejska 105, 83-807 Kiełpino

79 917,00

NIE

26.03.2021

2

ENCORE TECH Sp. z o.o. Sp. kom. ul. Zagnańska 27, 25-953 Kielce

48 497,00

NIE

26.03.2021

3

VICTORES Prawo i Zamówienia Publiczne Kamil Kwiatosiński

Ostrówek 113, 98-311 Ostrówek

79 472,52

NIE

26.03.2021

4

w&w design Katarzyna Kaczmarczyk ul. Pokoju 8a/7 Katowice 40-859

111 654,48

NIE

26.03.2021

5

SALTAR Marcin Wroński ul. Barwinek 25/6 ,25-150 Kielce

79 944,73

NIE

26.03.2021

6

Firma Handlowa Piątka Teresa Bajor,  ul. Pułaskiego 2a, 39-300 Mielec

64 655,00

NIE

26.03.2021

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 69866 zł brutto

 

Część 4. Dostawa programów abonamentowych.

Lp.

Wykonawca- nazwa i adres

Cena brutto w zł

Wpis w bazie PES

Data wpływu

1

Moja Szkoła Kornelia Klamann, ul. Starowiejska 4, 83-307 Kiełpino

21 697,20

NIE

26.03.2021

2

VICTORES Prawo i Zamówienia Publiczne Kamil Kwiatosiński

Ostrówek 113, 98-311 Ostrówek

10 848,60

NIE

26.03.2021

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 50400 zł brutto

 

 1. Informacja o spełnieniu warunku, o którym mowa w pkt 2 lit. A-  Nie dotyczy.

Osoby wykonujące czynności w postępowaniu z ramienia Zamawiającego złożyły oświadczenia o bezstronności

 

 1. Informacja o spełnieniu warunków  udziału w postępowaniu przez wykonawców:

Zamawiający nie precyzował  warunków udziału w postępowaniu.

 

 1. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium:

 

1.         Cena przedmiotu zamówienia– obejmuje cenę wykonania dostawy-  Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 95 pkt., oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru:

C = [C min / C bad] x 100  x  95%

gdzie:

     C                - liczba punktów za cenę ofertową

     C min         - najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych

     C bad         - cena oferty badanej

Opis: Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

 1. Kryterium - Pracownicy wykonujący przedmiot zamówienia są pracownikami podmiotu posiadającego status przedsiębiorstwa społecznego – kryterium będzie punktowane w wysokości 5 pkt za posiadanie wpisu do Bazy Przedsiębiorstw Społecznych na stronie: http://www.bazaps.ekonomiaspoleczna.gov.pl

 

 1. Ocena ofert:

 

Część 1.  Dostawa pomocy dydaktycznych

 

Lp.

Wykonawca- nazwa i adres

Cena brutto w zł

Wpis w bazie PES

Punkty za cenę

Punkty za PES

Razem PKT

1

CHEC SPORT Anna Chęć  ul. Smołki 4,   41-700 Ruda Śląska

43 417,00

NIE

44,29

0

44,29

2

EDU-PARTNER Agnieszka Skierka                ul. Starowiejska 105, 83-807 Kiełpino

24 909,00

NIE

77,20

0

77,20

3

ENCORE TECH Sp. z o.o. Sp. kom.                 ul. Zagnańska 27, 25-953 Kielce

33 174,00

NIE

57,96

0

57,96

4

Moja Szkoła Kornelia Klamann, ul. Starowiejska 4, 83-307 Kiełpino

20 240,84

NIE

95

0

95,00

5

Nowa Szkoła Sp. z o.o. ul. POW 25, 90-248 Łódź

27 320,00

NIE

70,38

0

70,38

6

PUH Meritum Adam Kruk, ul. Struga 29, 20-709 Lublin

32 262,15

NIE

59,60

0

59,60

7

Strefa Kreatywności Justyna Fus ul. Raki 247,  37-110 Żołynia

33 616,55

NIE

57,20

0

57,20

8

Tesora Marzena Paczyńska, ul. Kasztanowa 5,

43-300 Bielsko Biała

31 470,00

NIE

61,10

0

61,10

9

VICTORES Prawo i Zamówienia Publiczne Kamil Kwiatosiński

Ostrówek 113, 98-311 Ostrówek

29 372,89

NIE

65,46

0

65,46

 

w&w design Katarzyna Kaczmarczyk ul. Pokoju 8a/7 Katowice 40-859

44 466,96

NIE

43,24

0

43,24

11

Moje Bambino Spółka z .o.o. Sp. kom.          ul. Graniczna 46,  93-428 Łódź

31 587,70

NIE*

60,87

0

60,87

12

Grupa INVEST Sp. z o.o.  Giedlarowa 99a, 37-300 Leżajsk

35 580,31

NIE

54,04

0

54,04

13

Firma Handlowa Piątka Teresa Bajor,               ul. Pułaskiego 2a, 39-300 Mielec

22 203,00

NIE

86,60

0

86,60

 

Część 2. Dostawa artykułów sportowych i gier.

 

Lp.

Wykonawca- nazwa i adres

Cena brutto w zł

Wpis w bazie PES

Punkty za cenę

Punkty za PES

Razem PKT

1

CHEC SPORT Anna Chęć  ul. Smołki 4, 41-700 Ruda Śląska

2 508,00

NIE

70,64

0

70,64

2

EDU-PARTNER Agnieszka Skierka                ul. Starowiejska 105, 83-807 Kiełpino

2013,00

NIE

88,015

0

88,02

3

ENCORE TECH Sp. z o.o. Sp. kom.              ul. Zagnańska 27, 25-953 Kielce

2 777,00

NIE

63,80

0

63,80

4

Moja Szkoła Kornelia Klamann,                     ul. Starowiejska 4, 83-307 Kiełpino

2 100,93

NIE

84,33

0

84,33

5

Nowa Szkoła Sp. z o.o. ul. POW 25, 90-248 Łódź

2 040,00

NIE

86,85

0

86,85

6

Strefa Kreatywności Justyna Fus ul. Raki 247,   37-110 Żołynia

2 483,81

NIE

84,78

0

84,78

7

VICTORES Prawo i Zamówienia Publiczne Kamil Kwiatosiński Ostrówek 113, 98-311 Ostrówek

2 089,80

NIE

84,78

0

84,78

8

Grupa MAC S.A.

ul. Witosa 76, 25-561 Kielce

1 975,28

NIE

59,41

0

59,41

9

SALTAR Marcin Wroński ul. Barwinek 25/6,    25-150 Kielce

2 982,00

NIE

59,41

0

59,41

10

PWD APEX ul. Kopernika 12, Strzałków, 97-500 Radomsko

2 031,71

NIE

87,20

0

87,20

11

Moje Bambino Spółka z .o.o. Sp. kom.           ul. Graniczna 46,  93-428 Łódź

2 500,82

NIE*

70,85

0

70,85

12

Grupa INVEST Sp. z o.o.  Giedlarowa 99a, 37-300 Leżajsk

2 397,88

NIE

73,89

0

73,89

13

Firma Handlowa Piątka Teresa Bajor,              ul. Pułaskiego 2a, 39-300 Mielec

1 865,00

NIE

95

0

95,00

 

Część 3. Dostawa wyposażenia.

 

Lp.

Wykonawca- nazwa i adres

Cena brutto w zł

Wpis w bazie PES

Punkty za cenę

Punkty za PES

Razem PKT

1

EDU-PARTNER Agnieszka Skierka                 ul. Starowiejska 105, 83-807 Kiełpino

79 919,00

NIE

57,65

0

57,65

2

ENCORE TECH Sp. z o.o. Sp. kom.                  ul. Zagnańska 27, 25-953 Kielce

48 497,00

NIE

95

0

95,00

3

VICTORES Prawo i Zamówienia Publiczne Kamil Kwiatosiński

Ostrówek 113, 98-311 Ostrówek

79 472,52

NIE

57,97

0

57,97

4

w&w design Katarzyna Kaczmarczyk              ul. Pokoju 8a/7 Katowice 40-859

111 654,48

NIE

41,26

0

41,26

5

SALTAR Marcin Wroński ul. Barwinek 25/6      25-150 Kielce

79 944,73

NIE

57,63

0

57,63

6

Firma Handlowa Piątka Teresa Bajor,        

ul. Pułaskiego 2a, 39-300 Mielec

64 655,00

NIE

71,26

0

71,26

 

Część 4. Dostawa programów abonamentowych.

 

Lp.

Wykonawca- nazwa i adres

Cena brutto w zł

Wpis w bazie PES

Punkty za cenę

Punkty za PES

Razem PKT

1

Moja Szkoła Kornelia Klamann, ul. Starowiejska 4, 83-307 Kiełpino

21 697,20

NIE

47,5

0

47,5

2

VICTORES Prawo i Zamówienia Publiczne Kamil Kwiatosiński

Ostrówek 113, 98-311 Ostrówek

10 848,60

NIE

95

0

95

 

 1. Wybór oferty:

 Zamawiający wybrał jako najkorzystniejsze oferty:

Część 1.  Dostawa pomocy dydaktycznych

Moja Szkoła Kornelia Klamann, ul. Starowiejska 4, 83-307 Kiełpino, w cenie 20 240,84 zł brutto.

Uzasadnienie:

Zamawiający wybrał ofertę, które spełniła wymagania stawiane w zapytaniu ofertowym w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z  kryteriami oceny ofert określonymi w zapytaniu.

 

Część 2. Dostawa artykułów sportowych i gier.

Firma Handlowa Piątka Teresa Bajor,  ul. Pułaskiego 2a, 39-300 Mielec, w cenie 1865,00 zł brutto.

Uzasadnienie:

Zamawiający wybrał ofertę, które spełniła wymagania stawiane w zapytaniu ofertowym w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów  zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w zapytaniu.

 

Część 3. Dostawa wyposażenia.

ENCORE TECH Sp. z o.o. Sp. kom. ul. Zagnańska 27, 25-953 Kielce, w cenie 48 497,00 zł brutto.

Uzasadnienie:

Zamawiający wybrał ofertę, które spełniła wymagania stawiane w zapytaniu ofertowym w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w zapytaniu.

 

Część 4. Dostawa programów abonamentowych.

VICTORES Prawo i Zamówienia Publiczne Kamil Kwiatosiński Ostrówek 113, 98-311 Ostrówek, w cenie  10 848,60 zł brutto.

Uzasadnienie:

Zamawiający wybrał ofertę, które spełniła wymagania stawiane w zapytaniu ofertowym w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z  kryteriami oceny ofert określonymi w zapytaniu.

 

 1. Ponowny wybór oferty:

W związku z tym, że  wybrany wykonawcy w części 3 –dostawa wyposażenia- Firma Encore Tech, odstąpiła od podpisania umowy, zamawiający mając na uwadze  możliwość określoną w sekcji 6.5.2. pkt 19 Wytycznych Kwalifikowalności pozwalającą  w tej sytuacji na zawarcie  umowy z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów, dokonał wyboru kolejnej oferty  Firmy: Firma Handlowa Piątka Teresa Bajor ul. Pułaskiego 2a,  39-300 Mielec w cenie 64 655,00 zł brutto. Oferta uzyskała 71,26 pkt.

Mailem z dnia 26.04.2021r. wykonawca podtrzymał  złożoną ofertę.

 

 

                                 

 

                                                                                       Elżbieta Drab

                   Kierownik

                             Miejsko – Gminnego Ośrodka

                             Pomocy Społecznej w Człopie

                       

                

                                                

                                                                                    

 

Załączniki:

 1. Potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego,
 2. Złożone oferty,
 3. Oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami,
 4. Pismo o wyjaśnienie wraz z odpowiedzią,
 5. Pismo o podtrzymanie oferty wraz z odpowiedzią.

Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
001 (JPG, 208.00Kb) 2021-04-29 13:25:05 19
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Paulina Samolczyk

Data wytworzenia:
29 kwi 2021

Osoba dodająca informacje

Paulina Samolczyk

Data publikacji:
29 kwi 2021, godz. 13:25

Osoba aktualizująca informacje

Paulina Samolczyk

Data aktualizacji:
29 kwi 2021, godz. 13:25