Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ROZEZNANIE CENOWE: dostawa i montaż obiektów małej architektury oraz zagospodarowanie terenu w ramach zadania pn. "Otwarta Strefa Aktywności nad Jeziorem Trzebin"

ZP.271.4.2018                                                                                                                                         Człopa, dnia 23.07.2018 r.

 

ROZEZNANIE CENOWE

 

Zamawiający:

 

Gmina Człopa

reprezentowana przez

Pana Zdzisława Kmieć – Burmistrza Miasta i Gminy w Człopie

Adres:

ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa

tel./fax 67 259 10 69

www.czlopa.pl

województwo zachodniopomorskie, powiat wałecki

 

zaprasza

do złożenia ofert na:

 

 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż obiektów małej architektury oraz zagospodarowanie terenu w ramach zadania pn. „Otwarta Strefa Aktywności nad Jeziorem Trzebin” na działce nr 326/6 obręb ewidencyjny Człopa 105, Gmina Człopa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się projekcie zagospodarowania terenu stanowiącym załącznik nr 1.
 2. Termin realizacji zamówienia: do 21.09.2018 r. Zakończenie zamówienia zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę.
 3. Płatność: na podstawie zawartej umowy, w terminie do 30 dni od dnia złożenia faktury, przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto.
 4. Sposób i termin złożenia oferty: Urząd Miasta i Gminy Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, sekretariat, do dnia 31.07.2018 r. do godz. 11.00
 5. Termin otwarcia ofert: 31.07.2018 r., godz. 11.15
 6. Kryterium oceny ofert: cena 100%
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. Zamawiający może również unieważnić niniejsze postępowanie i zrezygnować z udzielenia zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na zrealizowanie zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od umowy o realizację przedmiotu niniejszego zamówienia.Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
 8. Do złożenia ofert mogą przystąpić podmioty posiadające potencjał techniczny umożliwiający wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w terminie określonym przez Zamawiającego. Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi w pełni odpowiadać określonym przez prawo polskie przepisom normom w zakresie bezpieczeństwa ich użytkowania oraz muszą być dopuszczone do sprzedaży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Oferowany przedmiot zamówienia nie może być wykonany z materiałów, które mogłyby stanowić zagrożenie dla zdrowia w trakcie normalnego ich użytkowania (zgodnie z przeznaczeniem). Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad i obciążeń prawami osób trzecich, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające (w języku polskim), że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z prawem. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów wszystkie deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty.
 9. Osoby upoważnione do kontaktu: Paulina Samolczyk - inspektor ds. projektów, tel. 67 259 16 82, e-mail: fundusze@czlopa.pl
 10. Sposób przygotowania oferty: Ofertę stanowi formularz ofertowy oraz uszczegółowienie oferty. Ofertę należy sporządzić na załączonych wzorach. Koperta z dopiskiem „oferta: OSA nad Jeziorem Trzebin”. Wzór formularza ofertowego w załączniku nr 2. Wzór uszczegółowienia oferty w załączniku nr 3.
 11. Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej MSiT w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym OSA (edycja 2018).

Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
23 07 2018 13 05 27przedmiar OSA Trzebin (PDF, 120.55Kb) 2018-07-23 13:05:27 90
23 07 2018 13 05 27rozeznanie cenowe (PDF, 735.41Kb) 2018-07-23 13:05:27 90
23 07 2018 13 05 27zal 1 Okladka - PnB (PDF, 115.35Kb) 2018-07-23 13:05:27 14
23 07 2018 13 05 27zal 1 Strona tytulowa (PDF, 372.97Kb) 2018-07-23 13:05:27 62
23 07 2018 13 05 27zal.2 formularz ofertowy (DOC, 49.00Kb) 2018-07-23 13:05:27 40
23 07 2018 13 05 27zal.3 uszczegolowienie oferty (XLSX, 12.72Kb) 2018-07-23 13:05:27 21
23 07 2018 13 06 54zal 1 BIOZ (PDF, 747.91Kb) 2018-07-23 13:06:54 63
23 07 2018 13 06 54zal 1 oswiadczenie (PDF, 545.83Kb) 2018-07-23 13:06:54 42
23 07 2018 13 06 54zal 1 spis tresci (PDF, 342.17Kb) 2018-07-23 13:06:54 62
23 07 2018 13 06 54zal 1 Uprawnienia (PDF, 672.85Kb) 2018-07-23 13:06:54 55
23 07 2018 13 06 55zal 1 PZT (PDF, 5.72Mb) 2018-07-23 13:06:55 24
23 07 2018 13 06 55zal 1 Rys. nr Z1 (PDF, 9.56Mb) 2018-07-23 13:06:55 52
23 07 2018 13 08 14zal1 Rys. nr Z2 (PDF, 14.66Mb) 2018-07-23 13:08:14 59
23 07 2018 13 08 15zal 1 Rys. nr A1 (PDF, 417.05Kb) 2018-07-23 13:08:15 56
23 07 2018 13 08 15zal 1 Rys. nr A2 (PDF, 350.93Kb) 2018-07-23 13:08:15 86
23 07 2018 13 08 15zal 1 Rys. nr A3 (PDF, 390.83Kb) 2018-07-23 13:08:15 55
23 07 2018 13 08 16zal 1 Rys. nr A4 (PDF, 446.88Kb) 2018-07-23 13:08:16 76
23 07 2018 13 08 16zal 1 Rys. nr A5 (PDF, 353.95Kb) 2018-07-23 13:08:16 44
23 07 2018 13 08 58zal 1 Rys. nr A6 (PDF, 421.33Kb) 2018-07-23 13:08:58 88
23 07 2018 13 08 58zal 1 Rys. nr A7 (PDF, 315.27Kb) 2018-07-23 13:08:58 56
23 07 2018 13 08 58zal 1 Rys. nr A8 (PDF, 297.27Kb) 2018-07-23 13:08:58 25
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Paulina Samolczyk

Data wytworzenia:
23 lip 2018

Osoba dodająca informacje

Paulina Samolczyk

Data publikacji:
23 lip 2018, godz. 12:57

Osoba aktualizująca informacje

Paulina Samolczyk

Data aktualizacji:
23 lip 2018, godz. 13:08