Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wykonanie dokumentacji projektowej dla ulicy Akacjowej i odcinka drogi łączącego ulicę Akacjową i Gospodarską w Człopie.

 

Człopa, dnia 15.06.2011 r.

 

 

ZAPROSZENIE

DO SKŁADANIA OFERT

 

Zamawiający:

 

Miasto i Gmina Człopa

reprezentowana przez

p. Zdzisława Kmieć – Burmistrza Miasta i Gminy Człopa

Adres:

ul. Strzelecka 2

78-630 Człopa

Tel. (067) 259 10 69,  fax (067) 259 10 65

www. bip.czlopa.pl

województwo zachodniopomorskie,

powiat wałecki

 

 

zaprasza do złożenia ofert na:

 

1.Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót  i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych  oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Gminy wszelkich decyzji i pozwoleń dla całego zamierzenia  inwestycyjnego pn.: Budowa drogi i chodników  na ul. Akacjowej i  na odcinku  łączącym ulicę Akacjową i Gospodarską w Człopie, długość ulicy 390m.

2. Termin realizacji zamówienia 21.10.2011 r.

3. Forma  przekazania dokumentacji: papierowa, elektroniczna.

4. Miejsce i termin złożenia oferty Urząd Miasta i Gminy w Człopie, ul. Strzelecka 2,

78-630 Człopa, sekretariat 28.06.2011 r. do godz. 10.00

5. Termin otwarcia ofert 28.06.2011 r. godz. 10.15

6. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:

- cena wykonania zamówienia – 100%

7.Do  złożenia ofert mogą przystąpić podmioty posiadające aktualne uprawnienia zawodowe oraz potencjał techniczny umożliwiający wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz terminie określonym przez zamawiającego.

 Wraz z ofertą należy złożyć kserokopie  dokumentów potwierdzających posiadanie stosownych uprawnień, zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa (poświadczone za zgodność z oryginałem)

8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami p. Marta Kamińska, tel. 67 259 11 98

9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Koperta z dopiskiem „Budowa drogi i chodników na ul. Akacjowej i  na odcinku łączącym ulicę Akacjową i Gospodarską w Człopie  – opracowanie dokumentacji”

10.Treść oferty:

10.1 nazwa wykonawcy…………………………………………………………………………

10.2 adres wykonawcy………………………………………………………………………….

10.3 NIP…………………………………………………………………………………………

10.4 regon …………………………………………………………………………………........

10.5 nr rachunku bankowego …………………………………………………………………...

10.6 Oferuję wykonanie przedmiotu za:

Kwotę netto……………………………zł (słownie:……………………………………………………………………………………….)

Podatek VAT …………………………..zł

(słownie: ………………………………………………………………………………………)

Kwota brutto ……………………………..zł

(słownie: ………………………………………………………………………………………)

 

10.7 Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

 

 

 

 

                                                             dnia…………………………………

 

 

 

                                    podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

 

 

 

 

 

pieczątka wykonawcy


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marta Domagała

Data wytworzenia:
15 cze 2011

Osoba dodająca informacje

Marta Domagała

Data publikacji:
15 cze 2011, godz. 08:19

Osoba aktualizująca informacje

Marta Domagała

Data aktualizacji:
15 cze 2011, godz. 08:19