Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa systemu zasilania w wodę dla miejscowości Przelewice, Gmina Człopa"

 

Człopa, dnia 02.01.2012 r.

B.27.1.2011

 

 

 

Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą 14.000 euro postępowanie jest prowadzone bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

 

ZAPROSZENIE

DO SKŁADANIA OFERT

 

Zamawiający:

 

Miasto i Gmina Człopa

reprezentowana przez

p. Zdzisława Kmieć – Burmistrza Miasta i Gminy Człopa

Adres:

ul. Strzelecka 2

78-630 Człopa

Tel. (067) 259 10 69,  fax (067) 259 10 65

www. bip.czlopa.pl

województwo zachodniopomorskie,

powiat wałecki

 

 

zaprasza do złożenia ofert na:

 

1.Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla całego zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Przebudowa systemu zasilania w wodę dla miejscowości Przelewice, Gmina Człopa”.

Zakres dokumentacji obejmuje:

- projekt budowlany pełno branżowy,

- kosztorys inwestorski ze zbiorczym zestawieniem kosztów,

- przedmiary robót,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- badania geotechniczne  podłoża gruntowego,

- uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i opinii,

- uzyskanie map do celów projektowych w zakresie niezbędnym do realizacji zadania,

- operat wodno – prawny,

- uzyskanie w imieniu i na rzecz Gminy decyzji pozwolenia na budowę, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia.

2. Termin realizacji zamówienia: do uzgodnienia

3. Forma  przekazania dokumentacji: papierowa, elektroniczna.

4. Miejsce i termin złożenia oferty Urząd Miasta i Gminy w Człopie, ul. Strzelecka 2,

78-630 Człopa, sekretariat 13.01.2012 r. do godz. 10.00

5. Termin otwarcia ofert 13.01.2012 r. godz. 10.15

6. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:

- cena wykonania zamówienia – 100%

7.Do  złożenia ofert mogą przystąpić podmioty posiadające aktualne uprawnienia zawodowe oraz potencjał techniczny umożliwiający wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wraz z ofertą należy złożyć kserokopie  dokumentów potwierdzających posiadanie stosownych uprawnień, zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa (poświadczone za zgodność z oryginałem)

8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami p. Marta Kamińska, tel. 67 259 11 98

9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Koperta z dopiskiem „Przebudowa systemu zasilania w wodę  dla miejscowości Przelewice, Gmina Człopa – opracowanie dokumentacji”

10.Treść oferty:

10.1 nazwa wykonawcy…………………………………………………………………………

10.2 adres wykonawcy………………………………………………………………………….

10.3 NIP…………………………………………………………………………………………

10.4 regon …………………………………………………………………………………........

10.5 nr rachunku bankowego …………………………………………………………………...

10.6 Oferuję wykonanie przedmiotu za:

Kwotę netto……………………………zł (słownie:……………………………………………………………………………………….)

Podatek VAT …………………………..zł

(słownie: ………………………………………………………………………………………)

Kwota brutto ……………………………..zł

(słownie: ………………………………………………………………………………………)

 

10.7 Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

 

 

 

 

dnia……………………….                                                 podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

 

                                                                                              pieczątka wykonawcy

 

 

                                                                                                                                                                 Burmistrz

                                                                                                                                                             Zdzisław Kmieć


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
odpowiedz na zapytanie2 (DOC, 33.50Kb) 2012-01-10 15:11:08 74
odpowiedz na zapytanie (DOC, 31.50Kb) 2012-01-05 14:29:21 12
Przebudowa systemu zasilania w wodA dla miejscowoA ci Przelewice (DOC, 20.50Kb) 2012-01-03 11:30:15 1
skan mapy (JPG, 1.36Mb) 2012-01-03 11:55:08 43
warunki techniczne (PDF, 345.19Kb) 2012-01-05 14:29:21 62
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marta Domagała

Data wytworzenia:
02 sty 2012

Osoba dodająca informacje

Marta Domagała

Data publikacji:
02 sty 2012, godz. 14:21

Osoba aktualizująca informacje

Marta Domagała

Data aktualizacji:
10 sty 2012, godz. 15:11