Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

zaproszenie do skladania ofert: dostawa 20 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem i słuchawkami w ramach zadania "Komputer dla ucznia"

ZP.271.2.2020                                                                                    Człopa, dnia 17.04.2020 r.

 

 

ZAPROSZENIE

DO SKŁADANIA OFERT

 

Zamawiający:

 

Gmina Człopa

reprezentowana przez

Pana Jerzego Bekkera – Burmistrza Miasta i Gminy w Człopie

Adres:

ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa

tel./fax 67 259 10 69

www.czlopa.pl

województwo zachodniopomorskie, powiat wałecki

 

zaprasza

do złożenia ofert na:

 

 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 20 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem i słuchawkami w ramach zadania „Komputer dla ucznia”, które zostało dofinansowane ze środków unijnych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ramach Konkursu Grantowego „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.  Szczegółowa konfiguracja parametrów przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1. 
 2. Termin realizacji zamówienia: do 29.05.2020 r. Zakończenie zamówienia zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę.
 3. Płatność: na podstawie zawartej umowy, w terminie do 30 dni od dnia złożenia poprawnej  faktury, przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto.
 4. Sposób i termin złożenia oferty: oferty składane drogą elektroniczną na adres: fundusze@czlopa.pl, do dnia 23.04.2020 r. (data wpływu na ww. adres elektroniczny)
 5. Termin otwarcia ofert: 24.04.2020 r., godz. 8.30
 6. Kryterium oceny ofert: cena 80%, gwarancja 20%

Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie wzoru jako suma uzyskanych punktów w wskazanych kryteriach:

W = C + G

W – wskaźnik oceny ofert

C – ilość punktów przyznanych w ofercie kryterium cena

G – ilość punktów przyznanych w kryterium gwarancja

 

Kryterium cena – największą ilość punktów otrzyma oferta z najniższą ceną brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Ocena kryterium wg wzoru matematycznego:

C = (C min / C bad) x 80

C - liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium cena

C min – cena najniższa wynikająca z badanych ofert

C bad – cena oferty badanej

 

Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w kryterium cena wynosi 80 pkt.

Kryterium gwarancja – okres gwarancji należy podać w miesiącach w formularzu ofertowym (zał. nr 2).  MINIMALNY wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy. W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji lub nie podanie (wpisanie) gwarancji, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. MAKSYMALNY okres gwarancji na przedmiot zamówienia uwzględniony do oceny ofert wynosi 60 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty okres 60 miesięcy i taki zostanie uwzględniony także w punktacji i umowie.

Zamawiający będzie przyznawał punkty (Go) w następujący sposób:

- gwarancja na 24 m-ce: 5 pkt

- gwarancja na 36 m-cy: 10 pkt

- gwarancja na 42 m-ce: 15 pkt

- gwarancja na 48 m-cy: 20 pkt

Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w kryterium gwarancja wynosi 20 pkt.
 

Ocena ofert dokonana na podstawie powyższych kryteriów nie podlega odwołaniu. Oferta Wykonawcy, która uzyska największą ilość punktów będzie wybrana jako oferta najkorzystniejsza, a Wykonawcy zostanie powierzona realizacja przedmiotowego zamówienia (z zastrzeżeniem pkt 7 niniejszego zaproszenia do składania ofert).

Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio proporcjonalnie mniejsza liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny oferty, Zamawiający spośród tych ofert wybiera w pierwszej kolejności ofertę z niższą ceną. W przypadku dalszego braku rozstrzygnięcia Zamawiający wybiera ofertę na podstawie oferowanych parametrów sprzętu w następującej kolejności:

1. procesor

2. pamięć RAM.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty na każdym jego etapie. Zamawiający może również unieważnić niniejsze postępowanie i zrezygnować z udzielenia zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na zrealizowanie zamówienia.

Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.

 1. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad i obciążeń prawami osób trzecich.
 2. Do  złożenia ofert mogą przystąpić podmioty posiadające potencjał techniczny umożliwiający wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w terminie określonym przez Zamawiającego. Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi w pełni odpowiadać określonym przez prawo polskie przepisom oraz muszą być dopuszczone do sprzedaży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Oferowany przedmiot zamówienia nie może być wykonany z materiałów, które mogłyby stanowić zagrożenie dla zdrowia w trakcie normalnego ich użytkowania (zgodnie z przeznaczeniem).
 3. Osoby upoważnione do kontaktu: Paulina Samolczyk - inspektor ds. projektów, tel. 67 259 16 82, e-mail: fundusze@czlopa.pl, Piotr Ciułek – informatyk, tel. 67 259 17 26, e-mail: informatyk@czlopa.pl
 4. Sposób przygotowania oferty: Ofertę stanowi podpisany formularz ofertowy (kolorowy skan dokumentu) dodany w formie załącznika do wiadomości. Wiadomość elektroniczna
  z tematem „oferta: komputer dla ucznia”. Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 2.
 5. Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3.

 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

 

 

 

 

 

 

 

 


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Paulina Samolczyk

Data wytworzenia:
17 kwi 2020

Osoba dodająca informacje

Paulina Samolczyk

Data publikacji:
17 kwi 2020, godz. 12:55

Osoba aktualizująca informacje

Paulina Samolczyk

Data aktualizacji:
22 kwi 2020, godz. 14:31