Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest zakup placu zabaw na potrzeby Tęczowego Przedszkola w Mielęcinie.

 

Gmina Człopa

ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa

tel. 67 259 10 69, fax 67 259 10 65, e-mail: umig@czlopa.pl   www.czlopa.pl

Człopa, dnia 2012-04-16

 

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

reprezentując Partnera Projektu pn.: „Tęczowe Przedszkole w Gminie Człopa”

zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest  zakup placu zabaw na potrzeby Tęczowego Przedszkola w Mielęcinie.

1.      W zakresie zamówienia mieści się  zakup (wraz z montażem) urządzeń: zestawu zabawowego, huśtawki podwójnej, huśtawki wagowej, bujaków na sprężynie i piaskownicy przy Tęczowym Przedszkolu w Mielęcinie.

2.      Szczegółowy opis i zestawienie przedmiotu zamówienia, wymagania jakościowe i ilościowe zawarte są w załączniku Nr 1 do niniejszego zaproszenia.

3.      Oferowane przez Wykonawcę przedmioty zamówienia muszą w pełni odpowiadać określonym przez prawo polskie przepisom i normom w zakresie bezpieczeństwa ich użytkowania, w szczególności użytkowania ich przez dzieci, oraz muszą być dopuszczone do sprzedaży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą posiadać certyfikaty i atesty dopuszczające do użytku w przedszkolu, muszą spełniać wymagania norm UE i muszą posiadać certyfikaty bezpieczeństwa, oraz muszą posiadać znak bezpieczeństwa CE lub równoważne. Oferowane przedmioty zamówienia nie mogą być wykonane z materiałów (np. toksycznych - kwestia farb, lakierów, impregnatów, surowców, etc.), które mogłyby stanowić zagrożenie dla zdrowia dzieci w trakcie normalnego ich użytkowania, zgodnie z ich przeznaczeniem. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad i obciążeń prawami osób trzecich a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające (w języku polskim), że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z prawem. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów wszystkie deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty, w tym certyfikatem CE. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru Wykonawca przedstawi komplet dokumentów odbiorowych (atesty, certyfikaty). Zakończenie zamówienia zostanie potwierdzone protokołem odbioru końcowego podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę. Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie: - Organizacji i wykonania zamówienia; - Zabezpieczenia interesów osób trzecich; - Warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;

4.      Zamówienie powinno być zrealizowane w terminie do 30 kwietnia 2012 roku.

5.      Kryterium oceny ofert stanowi cena – 100%.

6.      Oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 należy składać do 20 kwietnia do godziny 13.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa. Do oferty należy dołączyć materiał ilustrujący oferowane towary w raz z opisem technologii wykonania i montażu..

7.      Otwarcie ofert nastąpi 20 kwietnia 2012 roku o godzinie 13.15 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Człopa.

8.      Wszelkie nazwy własne i konkretne przykłady zamawianych towarów stanowią jedynie przykłady i mogą być zastąpione towarami o równoważnych właściwościach i parametrach.

9.      Zamawiający dopuszcza zwiększenie zakresu zamówienia w przypadku uzyskania ceny powodującej pozostawienie wolnych środków finansowych, które przeznaczył na ten cel.

Z uwagi na wartość zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zmianami)

 

Dokumentacja zamówienia, w tym zaproszenie do składania ofert, szczegółowy opis i zestawienie przedmiotu zamówienia, a także formularz oferty jest dostępny na stronie:

www.bip.czlopa.pl w zakładce: zamówienia poniżej 14 000 euro.

 

 

 

                                                                                              z up. Burmistrza

                                                                                              Jerzy Bekker

                                                                                              Sekretarz Miasta i Gminy Człopa


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ZaA A cznik nr 1 (DOC, 176.50Kb) 2012-04-16 09:34:12 12
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jerzy Bekker

Data wytworzenia:
16 kwi 2012

Osoba dodająca informacje

Jerzy Bekker

Data publikacji:
16 kwi 2012, godz. 09:34

Osoba aktualizująca informacje

Jerzy Bekker

Data aktualizacji:
16 kwi 2012, godz. 09:34