Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

BOI

Tagi

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

  

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie ogłasza nabór na wolne stanowisko: Asystenta rodziny

  

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

Okres zatrudnienia: od 17 czerwca 2013r. do 16 grudnia 2013 r.

 

I. Kandydat powinien spełnić wymagania określone w art. 12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887):

  

 1. Asystentem rodziny może być osoba, która:

1)      posiada:

a)      wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

b)      wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

c)      wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3 letni czas pracy z dziećmi lub rodziną

2)      nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

3)      wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

4)      nie była wskazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

2.      Dodatkowe wymagania:

1)      umiejętność dobrej organizacji własnej pracy,

2)      umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,

3)      wysoka kultura osobista,

4)      łatwość nawiązywania kontaktów,

5)      dyspozycyjność,

6)      prawo jazdy kat. „B”,

7)      znajomość przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną.

 

II. Zakres wykonywanych zadań wynikających z art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887):

 

 1. Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

 

1)      opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1;

2)      opracowanie we współpracy z członkamirodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

3)      udzielenie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej,  w tym zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

4)      udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

5)      udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

6)      udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

7)      wspieranie aktywności społecznej rodzin;

8)      motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

9)      udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej;

10)  motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

11)  udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

12)  podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

13)  prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców  i dzieci;

14)  prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

15)  dokonywanie okresowej oceny rodziny, nie rzadziej niż co pół roku i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1;

16)  monitorowanie funkcjonowania rodziny do zakończenia pracy z rodziną;

17)  sporządzenie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach;

18)  współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

19)  współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą o których mowa w art. 9 a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z 2009 r. Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125, poz. 842), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonaniu zadań uzna za niezbędną.

 

 

Asystentrodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę. 

 

 

III Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV);
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia;
 4. kserokopię dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje zawodowe i umiejętności;
 5. kwestionariusz osobowy;
 6. oświadczenie o niekaralności;
 7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny;
 8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych;
 9. oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;
 10. oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku, gdy taki obowiązek został na niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
 11. oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926,  z póź. zm.)”- odręcznie podpisane.

IV Dodatkowe informacje:

 

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów w zamkniętych kopertach w siedzibie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie ul. Strzelecka 2,
78-630 Człopa do dnia 11 czerwca 2013 do godz. 14:00, osobiście lub pocztą (decyduje data dostarczenia przesyłki pocztowej) z dopiskiem: ASYSTENTRODZINY

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (67) 259 18 25

 

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa.

                                            

 

                                                   

 Kierownik MGOPS w Człopie

  Elżbieta Drab


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Piotr Ciułek

Data wytworzenia:
05 cze 2013

Osoba dodająca informacje

Piotr Ciułek

Data publikacji:
05 cze 2013, godz. 07:59

Osoba aktualizująca informacje

Piotr Ciułek

Data aktualizacji:
05 cze 2013, godz. 08:00