Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Człopa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE SIECI HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH OBEJMUJĄCYCH ZASIĘGIEM CAŁĄ POWIERZCHNIĘ STREFY POŻAROWEJ BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY CZŁOPA

 

Człopa, dnia 14.10.2019 r.

B.27.9.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

zaprasza do składania ofert na wykonanie sieci  hydrantów wewnętrznych

obejmujących zasięgiem całą powierzchnię strefy pożarowej budynku

Urzędu Miasta i Gminy Człopa

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

       wykonanie sieci  hydrantów wewnętrznych obejmujących zasięgiem całą powierzchnię    

       strefy pożarowej budynku Urzędu Miasta i Gminy Człopa – szczegółowy opis przedmiotu   

      zamówienia opisany został w dokumentacji projektowej.

 1. Dodatkowe wymagania Zamawiającego względem Wykonawcy
  • przeprowadzenie wizji lokalnej i dokonanie własnych obmiarów,
  • opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – zgodnie z wymogami Prawa             

      Budowlanego oraz programu zapewnienia jakości,

  • przedłożenie Zamawiającemu pełnej dokumentacji odbiorowej w dniu zgłoszenia

      gotowości do odbioru końcowego;          

  • Wykonawca musi dysponować jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika

      budowy z branży sanitarnej oraz jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika   

      robót z branży elektrycznej, zadaniem tych osób będzie uzupełnianie wpisów                       

      w dzienniku budowy,

  • wraz z ofertą należy złożyć kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stosownych uprawnień, zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa  (poświadczone za zgodność z oryginałem),
  • wykonawca w imieniu Zamawiającego zgłosi do Nadzoru Budowlanego zakończenie robót   budowlanych oraz uzyska pozwolenie na użytkowanie  (jeżeli jest wymagane);
 1. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 20.12.2019 r.
 2. Warunki płatności: 14 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku po protokolarnym odbiorze robót.
 3. Oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 należy składać do 21.10.2019 r. do godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa                    -sekretariat.
 4. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów: cena – 100 %.
 5. Osoba upoważniona do kontaktu: Marta Domagała tel. 67 259 11 98.
 6. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w  formie pisemnej, w języku polskim. Koperta z dopiskiem „Wykonanie sieci hydrantów wewnętrznych obejmujących zasięgiem całą powierzchnie strefy pożarowej budynku Urzędu Miasta i Gminy Człopa”.
 7.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:    
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca nazwę (firmę), siedzibę                   i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, zostanie przesłana pocztą tradycyjną.
 8. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:          
  Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie Wykonawcy, którego oferta zostanie  wybrana.
 9. Okres gwarancji i rękojmi : 3 lata
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania z ważnych przyczyn, o których będzie zobowiązany powiadomić oferentów.

 

Z uwagi na wartość zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).

                                                       

 

                                                                                                                                                               Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

                                                                                                                                                                          mgr Jerzy Bekker

 

 

 

 

Człopa, dnia 17.10.2019 r.

Gmina Człopa

Ul. Strzelecka 2

78-630 Człopa

 

 

 

ZMIANY W PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA

 

 

W opisie technicznym projektu wprowadza się następujące zmiany:

 • Zapis: „Drzwi stalowe do pomieszczenia kotłowni zdemontować a otwór zamurować” zmienia się na zapis: „Otwór drzwiowy do kotłowni nie podlega zamurowaniu. Wymiana drzwi stalowych na przeciwpożarowe leży w gestii Zamawiającego.”
 • Dopuszcza się wykonanie instalacji hydrantowej rurami do średnicy DN40 wraz z pionami do średnicy DN32.

 

 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Pkt. 5 zaproszenia do składania ofert otrzymuje brzmienie: „Oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 należy składać do 23.10.2019 r. do godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa,                          ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa-sekretariat.”

 

 

 

                                                                             Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

                                                                             mgr Jerzy Bekker

 

 

 

 

 

 


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marta Domagała

Data wytworzenia:
14 paź 2019

Osoba dodająca informacje

Marta Domagała

Data publikacji:
14 paź 2019, godz. 09:41

Osoba aktualizująca informacje

Marta Domagała

Data aktualizacji:
17 paź 2019, godz. 09:03